nieuws

Bij wet van 20 december 2020 werd een wijziging doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV) om te voorzien in de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene vergadering op afstand, zowel in vennootschappen als in de VZW en IVZW, ook wanneer de statuten hier niets...
Het ?Centraal register Solvabiliteit? zal pas op 1 april 2017 klaar zijn voor gebruik. Dat is 3 maanden later dan gepland. Maar veel is er niet aan de hand. Het gaat eigenlijk om een technisch uitstel. De voorbije maanden werd immers duidelijk dat niet alleen de gegevens van nieuwe faillissementen...
De geavanceerde elektronische handtekening Sinds geruime tijd nemen de Europese en Belgische wetgever initiatieven om het elektronisch rechtsverkeer juridisch te ondersteunen en tot juridische gelijkwaardigheid te komen tussen de geschreven handtekening en de elektronische handtekening. In 2014 vaardigde de Europese wetgever de Verordening 910/2014 van 23 juli 2014 uit. Met...
De start van het hervormde pandrecht wordt voor een tweede keer uitgesteld. De hervorming – die al dateert van medio 2013 – zou in eerste instantie in werking treden op 1 december 2014. Maar die datum werd in 2014 uitgesteld, tot 1 januari 2017. Nu volgt er een tweede uitstel....
Het hervormd pandrecht is nog niet in werking, maar het wordt al opnieuw aangepast. De wetgever zorgt voor enkele verbeteringen en verfijningen zodat het praktisch werkbaar wordt. Voorrecht Het pandrecht geeft de pandhouder het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald uit de bezwaarde goederen. De...
Het programmadecreet 2017 voert het systeem van de winwinlening vanaf 8 januari 2017 ook in voor coöperatieve vennootschappen. Ook voor coöperatieve vennootschappen Het programmadecreet 2017 voert het systeem van de winwinlening nu ook in voor coöperatieve vennootschappen, vermeld in artikel 350 t.e.m. artikel 436 van het Wetboek van Vennootschappen (aanpassing...
Tot vóór 1 januari 2017 konden dividenden belastingvrij worden uitgekeerd door een werkvennootschap aandelen te laten onderbrengen (verkoop of inbreng) in een holdingvennootschap. Die vennootschap deed vervolgens een kapitaalvermindering waardoor de oprichters/natuurlijke personen konden genieten van belastingvrije gelden. Maar voortaan worden deze ‘interne meerwaarden’ beschouwd als reserves in het kapitaal...
De Handhavingsrichtlijn 2014/67 zorgt ervoor dat de Europese regels voor de detachering van werknemers – opgenomen in de Detacheringsrichtlijn 96/71 – gemakkelijker te controleren en af te dwingen zijn. Die handhavingsregels zijn van kracht sinds 17 juni 2014 en de lidstaten kregen tot 18 juni 2016 de tijd om ze...
De werkgever moet de tewerkstelling van een student voortaan in uren in plaats van in dagen aangeven in de ?Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling? (Dimona). Dit geldt voor aangiftes die vanaf 1 december 2016 bij de RSZ worden ingediend voor de uren die de student vanaf 1 januari 2017 zal werken. En vanaf...
Instrumenterende ambtenaren mogen sinds 1 april 2014 authentieke akten elektronisch aanbieden voor de formaliteit van registratie en hypothecaire openbaarmaking. Het KB van 14 maart 2014 dat deze mogelijkheid heeft ingevoerd, wordt aangepast omdat er in de praktijk een en ander moest worden bijgestuurd. Repertoriumnummer Verschillende bepalingen van het KB van 2014 worden...