De toenemende aandacht voor de bescherming van het leefmilieu heeft tot gevolg dat de nationale en Europese wetgeving voortdurend wijzigt en complexer wordt. Wij volgen deze wijzigingen nauw op, wat ons in staat stelt om u met up to date kennis van zaken praktisch advies te verstrekken. Verder begeleiden wij u graag bij uw overleg met de bevoegde milieu- en stedenbouwdiensten en -overheden, en voeren wij indien nodig de vereiste procedures voor de administratieve beroepsinstanties en rechtbanken.

Voor volgende disciplines kan u bij ons terecht:

  • Aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen, wijzigen van functies, te verkavelen en/of hinderlijke inrichtingen te exploiteren
  • Ruimtelijke plannen (ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen, beleidsplannen, BPA’s, gewestplannen)
  • Planschadevergoeding en planbatenheffing ingeval van een bestemmingswijziging
  • Administratieve beroepsprocedures (Deputatie en Vlaamse regering) en procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State in cassatie inzake omgevingsvergunningen
  • Afvalstoffenrecht (o.m. vergunningen voor verwijdering, nuttige toepassing, heffingen, internationaal afvaltransport EVOA);
  • Bodemsaneringswetgeving en grondverzet
  • Natuurwetgeving
  • Onteigeningen
  • Strafrechtelijke en administratieve handhaving van omgevingsvergunningsmisdrijven