nieuws

Bezitloos pandrecht nogmaals uitgesteld

30
12
‘16

De start van het hervormde pandrecht wordt voor een tweede keer uitgesteld. De hervorming – die al dateert van medio 2013 – zou in eerste instantie in werking treden op 1 december 2014. Maar die datum werd in 2014 uitgesteld, tot 1 januari 2017. Nu volgt er een tweede uitstel. De pandhervorming zou nu uiterlijk op 1 januari 2018 van kracht moeten zijn. Het uitstel is nodig omdat het nationaal pandregister nog steeds niet operationeel is.

Speerpunt van de hervorming is het bezitloos pandrecht. Het pandrecht kan tot stand komen door een overeenkomst tussen pandgever en pandhouder. Wilsovereenstemming volstaat, een buitenbezitstelling is niet nodig. Is de pandgever een consument, dan is wel een geschrift nodig.

Het pandrecht moet geregistreerd worden in een nationaal pandregister. Niet voor zijn bestaan, wel voor zijn tegenstelbaarheid aan derden. Het pandregister wordt bewaard bij de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën. Het register is een geïnformatiseerd systeem dat dient voor het invoeren en het raadplegen van pandrechten. 

De ontwikkeling van het pandregister verloopt echter niet zo vlot als gehoopt. Vertragingen zorgen ervoor dat ook 1 januari 2017 geen haalbare datum meer is. Vandaar het nieuwe uitstel, tot uiterlijk 1 januari 2018. Een KB kan wel een vroegere inwerkingtreding vastleggen.

De wet van 25 december 2016 die de inwerkingtreding van de hervormingswet van 11 juli 2013 uitstelt tot uiterlijk 1 januari 2018 treedt zelf in werking op de datum waarop die wet van 2013 in werking treedt. Dus in principe op 1 januari 2018, tenzij een KB een vroegere datum bepaalt. De wet van 2016 beperkt zich trouwens niet tot het uitstel van de inwerkingtreding, zij zorgt ook voor wijzigingen aan de geplande hervorming van het pandrecht. 

Bron: Wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, BS 30 december 2016

Zie ook:
Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel XVII