nieuws

Witwasreglement FSMA geldt ook voor kredietgevers en 'onafhankelijk financieel planners'

20
11
‘15

Vanaf 30 november 2015 geldt het witwasreglement van de ‘Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen’ (nu FSMA) van 23 februari 2010 ook voor kredietgevers en ‘onafhankelijk financieel planners’.

Dat staat in het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) van 29 september 2015. Dit nieuw reglement wijzigt het ‘CBFA-reglement van 23 februari 2010 over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’.
Het wijzigingsreglement van de FSMA van 29 september 2015 wordt bij KB van 9 november 2015 goedgekeurd.

Kredietgevers

Met ‘kredietgever’ wordt hier bedoeld: elke natuurlijke persoon of elke rechtspersoon die, in het raam van zijn handels- of beroepsactiviteiten, een krediet toestaat. Dit met uitzondering van de persoon die een kredietovereenkomst aanbiedt of sluit wanneer deze overeenkomst het voorwerp uitmaakt van een onmiddellijke overdracht of indeplaatsstelling ten gunste van een vergunninghoudende of geregistreerde kredietgever aangewezen in de overeenkomst (art. I.9, 34°, WER).

Onafhankelijk financieel planners

‘Onafhankelijk financieel planners’ zijn natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan de gewone professionele activiteit, ook al vormt die voor hen een aanvullende of bijkomende activiteit, erin bestaat op het Belgisch grondgebied aan niet-professionele cliënten raad over financiële planning te verstrekken of aan te bieden (art. 3, wet van 25 april 2014).

Witwasreglement CBFA

Het witwasreglement van de CBFA (nu FSMA) van 23 februari 2010 bevat strenge regels op het vlak van identificatie van cliënten en van de uiteindelijk begunstigden, voor de ondernemingen die onder haar toezicht vallen.
Ze verplicht de ondernemingen onder meer om een strikt cliëntenacceptatiebeleid te voeren, om een toezichtssysteem uit te werken waarmee ze ‘a-typische verrichtingen’ kunnen opsporen, en om een verantwoordelijke aan te stellen die de toepassing van de antiwitwaswet volgt.

In werking

Het KB van 9 november 2015, waarbij het FSMA-reglement van 29 september 2015 wordt goedgekeurd, treedt in werking op 30 november 2015.

Ook het FSMA-reglement van 29 september 2015 treedt op 30 november 2015 in werking. Het wijzigt het ‘CBFA-reglement van 23 februari 2010 over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme’.

Bron: Koninklijk Besluit van 9 november 2015 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 20 november 2015.

Bron: Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 29 september 2015 tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 20 november 2015

Zie ook:
Wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 27 mei 2014.
– Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 (WER) (art. I.9, 34°)
Koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 24 maart 2010.
– Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 23 februari 2010 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 24 maart 2010 (art. 2)
– Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993 (antiwitwaswet) (art. 2, § 1, 4° tot 16° en 22°)