nieuws

Opnieuw uitstel voor enkele nieuwe intellectuele eigendomsregels

28
12
‘15

Boek XI van het Wetboek van economisch recht gaat over de intellectuele eigendom. De meeste regels zijn in werking getreden op 22 september 2014, maar een aantal zouden – na een eerder uitstel – in werking treden op 1 januari 2016. Maar zover komt het niet. Voor een aantal regels met voorziene start op 1 januari 2016 zijn er nog geen uitvoeringsbepalingen. Of geplande diensten zijn tegen dan niet operationeel. Vandaar een nieuw uitstel – dit keer tot 1 januari 2017.

Auteursrechten en naburige rechten

Bij de auteursrechten en de naburige rechten zien we dat de inwerkingtreding van enkele uitzonderingen op het reproductierecht en de daaraan gekoppelde reproductievergoeding (art. XI.190 , 5° en 6°, art. XI.191 , §1, eerste lid, 1° en 2° en de art. XI.235 tot XI.239 WER) uitgesteld wordt tot 1 januari 2017.

Ook de regels over de billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering en uitzending via de omroep van hun prestaties worden uitgesteld tot 1 januari 2017 (art. XI.212-XI.214).

Een aantal bepalingen van de Auteurswet blijft – als gevolg van die latere inwerkingtredingen – voorlopig nog van toepassing.

Dienst Regulering

De wetgever voorziet in de oprichting van een Dienst Regulering van het auteursrecht en de naburige rechten bij de FOD Economie. Die dienst is echter op 1 januari 2016 nog niet operationeel. De inwerkingtreding van de artikelen die taken toevertrouwen aan deze dienst wordt daarom uitgesteld tot 1 januari 2017. Het gaat onder meer om de art. XI.226 tot XI.228 en XI.274 tot XI.278 van het WER.

De controledienst voor de beheersvennootschappen blijft bevoegd voor de controle op de wettelijkheid van de innings-, tariferings- en verdelingsregels van de beheersvennootschappen. En tot 31 december 2016 gaat hij ook na of die regels billijk en niet-discriminatoir zijn.

Ook de regels die de bevoegde rechtbanken aanduiden voor de vorderingen van de Dienst Regulering worden voorlopig niet van kracht. Ook hier uitstel tot 1 januari 2017.

Uniek inningsplatform

Het uniek platform voor de inning van de auteursrechten en de naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen en films is niet klaar tegen 1 januari 2016. Zijn inwerkingtreding wordt uitgesteld tot 1 januari 2017 (art. 253, §2 WER).

Volgrecht

De nieuwe regels over het volgrecht van auteurs van werken van grafische of beeldende kunst zijn in werking getreden op 1 juli 2015 (art. XI.177-XI.178). De regels hierover in de Auteurswet kunnen dan ook opgeheven worden.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 18 december 2015 treedt – al naargelang van het geval – in werking op 31 december 2015 of 1 juli 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI «Intellectuele eigendom» in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI «Intellectuele eigendom» van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 28 december 2015