nieuws

Nationale Bank stopt als centrale depositaris van protesten

17
05
‘13

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet langer op als centrale depositaris van protesten.

Centrale depositaris stopt ermee

De protesten wegens niet-betaling van wisselbrieven en orderbriefjes, die in de Verrekeningskamer worden aangeboden en die de gerechtsdeurwaarders opmaken, worden momenteel gecentraliseerd bij de centrale depositaris, de NBB.

Omwille van het sterk dalend volume aan handelspapier en de verouderde informaticasystemen heeft de wetgever beslist om deze protesten op een andere manier te centraliseren.
De informatie over de protesten wegens niet-betaling van wisselbrieven en orderbriefjes, die in het repertorium van protestakten van de NBB zit, wordt nu toegevoegd aan het ?centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling’ (bedoeld in art. 1389bis/1, GW).
Er is een overgangsregeling voorzien.

Een wet van 23 april 2013 stemt onder meer de protestwet af op deze wijziging.

Protestakte

Door de schrapping van de NBB als centrale depositaris van protesten, herneemt de wet van 23 april 2013 de vermeldingen die op de protestakte moeten voorkomen, voor de andere protesten wegens niet-betaling en voor de protesten wegens niet-acceptatie (nieuw art. 6, protestwet).

Vanaf 1 september 2013 bevat de protestakte volgende vermeldingen, in zoverre ze relevant zijn met het soort handelspapier waarop het protest betrekking heeft:

 • de plaats, datum en aard van het protest;
 • het soort handelspapier waarop het protest betrekking heeft;
 • de naam en voornamen, rechtsvorm of bijzondere benaming van de begunstigde van het orderbriefje of van de trekker van de wisselbrief, samen met zijn woonplaats of, als het om een koopman gaat, zijn hoofdinrichting of, als het om een rechtspersoon gaat, zijn maatschappelijke zetel en zijn ondernemingsnummer;
 • de naam en voornamen, rechtsvorm of bijzondere benaming van de ondertekenaar van het orderbriefje of van de betrokkene van de wisselbrief, samen met de vermelding of hij de wisselbrief al dan niet geaccepteerd heeft, zijn woonplaats of, als het om een koopman gaat, zijn hoofdinrichting of, als het om een rechtspersoon gaat, zijn maatschappelijke zetel en zijn ondernemingsnummer;
 • de vervaldag;
 • het bedrag van het handelspapier en, indien dat zou verschillen, het bedrag waarvoor het protest werd opgemaakt;
 • de reden van de weigering die aanleiding geeft tot het protest;
 • de gedetailleerde kosten van de akte;
 • de naam en voornamen van de persoon die de protestakte heeft opgemaakt;
 • de naam van de verzoeker;
 • de aan- of afwezigheid van diegene die moet betalen;
 • de naam van de persoon aan wie het in artikel 7 van de protestwet bedoelde bericht is overhandigd.
 • De Koning bepaalt de vorm van deze protestakten en van het in artikel 7 van de protestwet bedoelde bericht.

  Overgangsregeling

  De Nationale Bank van België zal de protesten wegens niet-betaling van wisselbrieven en orderbriefjes, die in de Verrekeningskamer aangeboden werden en die de gerechtsdeurwaarders bij haar opmaakten (in haar hoedanigheid van centrale depositaris), gedurende 7 jaar bewaren.
  Deze termijn begint te lopen vanaf de dagtekening van het protest.

  De NBB bewaart haar repertorium van protestakten, dat alle bij haar opgemaakte protestakten vermeldt, gedurende 3 jaar.
  Deze termijn begint te lopen vanaf de dagtekening van het laatste in dit repertorium opgenomen protest of totdat de relevante informatie uit dit repertorium wordt overgenomen in het ?centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling’, als dit gebeurt voor het verstrijken van de driejarige termijn.

  De Koning bepaalt de nadere regels en de vergoeding die verschuldigd is voor de raadpleging van het repertorium van protesten gedurende voormelde termijn.

  In werking

  De wet van 23 april 2013 treedt in werking op 1 september 2013.

  Bron: Wet van 23 april 2013 tot opheffing van de opdracht van de NATIONALE BANK VAN BELGIE als centrale depositaris van protesten, BS 17 mei 2013 (ed. 2), 28.153.

  Zie ook:
  Wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten, BS 19 juli 1997.
  Protestwet van 3 juni 1997, BS 19 juli 1997.