nieuws

Minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers volledig gelijkgeschakeld sinds 1 augustus

21
09
‘16

Een programmawet van eind 2014 bepaalt dat het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 1 augustus 2016 volledig wordt afgestemd op de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers. De afronding van die operatie wordt nu bevestigd door een bericht van de FOD Sociale Zekerheid.

De wetgever heeft via de programmawet de wet op de harmonisering van de pensioenregelingen aangevuld. De gelijkschakeling was dus een verworven recht.
Het minimumpensioen voor zelfstandigen als alleenstaande en het minimumpensioen voor het overlevingspensioen worden verhoogd tot het bedrag van het gewaarborgd minimumpensioen voor de alleenstaande werknemers en het gewaarborgd minimumpensioen voor het werknemersoverlevingspensioen. Het rustpensioen als gezinshoofd was al gelijkgeschakeld.

De FOD Sociale Zekerheid vermeldt in het bericht de bedragen voor verschillende sociale uitkeringen:

  • ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • pensioen (forfaitaire jaarbedragen);
  • uitkering overbruggingsrecht (faillissementsuitkering, bedragen per maand);
  • uitkering mantelzorg voor zelfstandigen (bedragen per maand).
  • Zoals ook blijkt uit die bedragen, komt de gelijkschakeling van de pensioenen bij andere maatregelen die al werden genomen om het sociaal statuut van de zelfstandige te verbeteren:

  • het overbruggingsrecht;
  • de afschaffing van de grenzen aan de toegelaten activiteit voor de gepensioneerden, zowel loontrekkenden als zelfstandigen;
  • de kwartalen die voortaan in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen van de zelfstandigen;
  • maatregelen voor zelfstandige mantelzorgers;
  • de uitbreiding van het moederschapsverlof.
  • Door indexering, aanpassingen aan de welvaart en geleidelijke gelijkschakeling zijn de minimumpensioenen van zelfstandigen dit jaar 4 keer gestegen. De gelijkschakeling is gebeurd in verschillende fases en was gedeeltelijk al vroeger dan voorzien in werking getreden.

    Het minimum gezinspensioen is nu 1.460,45 euro. Voor een alleenstaande 1.168,73 euro. En het overlevingspensioen bedraagt 1.150,35 euro. Deze bedragen – bedrag minimumpensioen op 1 augustus 2016 – zijn dus geldig voor loontrekkenden én zelfstandigen.

    Let wel, in het officieel bericht vermeldt men forfaitaire jaarbedragen. Die worden ook bevestigd door de RSVZ:

  • rustpensioen voor alleenstaanden: 14.024,72 euro;
  • rustpensioen voor gezinnen: 17.525,37 euro;
  • overlevingspensioen: 13.804,22 euro.
  • Bron: Aanpassing buiten index op 1 augustus 2016 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 21 september 2016

    Zie ook:
    ? Programmawet van 19 december 2014, BS 29 december 2014 (art. 207-208 PW)
    ? Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984