nieuws

Invordering onbetwiste geldschulden door gerechtsdeurwaarder van start

22
06
‘16

Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Los van enige gerechtelijke tussenkomst. De nieuwe procedure – ingevoerd door de tweede Potpourri-wet van eind 2015 – treedt nu in werking. Meteen worden ook nog enkele uitvoeringsregels vastgelegd.

Invordering onbetwiste geldschulden

Vanaf nu kan de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Dit op vraag van de advocaat van de schuldeiser. Het gaat om geldschulden van professionelen met betrekking tot hun professionele rechtsverkeer in de ruime zin. 

Essentieel punt voor een buitengerechtelijke invordering is dat de geldschulden niet mogen betwist worden.

De invordering gebeurt in verschillende stappen.

Aanmaning

Startpunt van de ganse procedure is de aanmaning tot betaling. De gerechtsdeurwaarder bezorgt die aan de schuldenaar.

De schuldenaar antwoordt op die aanmaning met een antwoordformulier. Het nieuwe besluit legt het model daarvan vast. Het antwoordformulier steekt bij de aanmaning.

De schuldenaar duidt op het formulier aan voor welke optie hij kiest:

 • ofwel volledige betaling van het vermelde bedrag binnen een maand;
 • ofwel een afbetalingsplan aanvragen aan de gerechtsdeurwaarder;
 • ofwel de schuld betwisten, met vermelding van de reden daarvoor.
 • De schuldenaar bezorgt het antwoordformulier ingevuld terug aan de gerechtsdeurwaarder.

  Pv van niet-betwisting

  Ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de betaaltermijn stelt de gerechtsdeurwaarder – op vraag van de schuldeiser – een pv van niet-betwisting op. Daarvan is er nu ook een model.

  De gerechtsdeurwaarder duidt op het pv aan hoe de situatie op dat moment is: de schuldenaar heeft niet of niet volledig betaald, hij heeft geen betalingsfaciliteiten gevraagd, hij heeft geen betalingsfaciliteiten gekregen, hij heeft niet gereageerd op de aanmaning, hij heeft de schuld betwist maar zonder opgave van redenen of hij heeft het akkoord met de schuldeiser over de betalingsfaciliteiten niet gevolgd.

  Tenuitvoerlegging pv van niet-betwisting

  Het pv wordt op vraag van de gerechtsdeurwaarder uitvoerbaar verklaard. Dat gebeurt door een magistraat van het beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.

  Het pv krijgt een formulier van tenuitvoerlegging en wordt een titel die ten uitvoer gelegd kan worden. Het nieuwe besluit legt vast hoe het formulier van tenuitvoerlegging eruit ziet.

  Centraal register

  Bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders komt er een ‘centraal register voor de invordering van onbetwiste schulden’.

  In het centraal register komen alle gegevens die nodig zijn om na te gaan of de procedures voor de invordering van onbetwiste geldschulden correct zijn verlopen en om aan het pv van niet-betwisting uitvoering te kunnen geven.

  De instrumenterende gerechtsdeurwaarder stuurt afschriften van exploten, betekeningen, kennisgevingen, mededelingen, betalingsfaciliteiten en pv’s – en eventuele bijlagen – binnen drie werkdagen aan het centraal register. Dat gebeurt via een elektronische procedure.

  De gerechtsdeurwaarders kunnen de gegevens rechtstreeks registreren en raadplegen in het register. Enkel de gerechtsdeurwaarders die met naam zijn aangeduid in een register van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders kunnen dat doen.

  Opent de gerechtsdeurwaarder een dossier in het centraal register dan worden volgende gegevens geregistreerd:

 • het dossiernummer van de gerechtsdeurwaarder en van de opdrachtgever;
 • de gegevens van de opdrachtgever of schuldeiser en van de schuldenaar;
 • de gegevens van de advocaat van de opdrachtgever;
 • de gegevens van de gerechtsdeurwaarder die het dossier aanmaakt en van de gerechtsdeurwaarder die het dossier uitvoert; en
 • de vordering waarvoor de procedure is opgestart.
 • Ook wanneer de gerechtsdeurwaarder een aanmaning tot betaling heeft betekend, worden een aantal gegevens in het register geregistreerd. Er worden ook extra gegevens geregistreerd wanneer

 • de schuldenaar met het antwoordformulier de vordering betwist;
 • het pv van niet-betwisting wordt neergelegd in het register; en
 • het pv uitvoerbaar wordt verklaard.
 • Verzending uitvoerbaar pv

  De verzending van het uitvoerbaar verklaard pv van niet-betwisting gebeurt op een beveiligde manier, zodat de herkomst, de vertrouwelijkheid en de integriteit van de inhoud verzekerd is.

  Afschriften

  De datum waarop afschriften (van bv. exploten, betekeningen, betalingsfaciliteiten…) naar het centraal register zijn verzonden is de datum waarop het centraal register de afschriften heeft ontvangen. Het centraal register bezorgt de gebruiker die datum via een bericht van ontvangst. Met daarin datum en uur van ontvangst, transactienummer, bij een geslaagde verzending de inhoud van het afschrift en, bij een mislukte verzending, de reden daarvoor.

  Wijziging pv

  Het verzonden uitvoerbaar verklaard pv van niet-betwisting kan nog door de auteur ervan verbeterd of gewijzigd worden. Er kunnen ook nog zaken aan toegevoegd worden.

  Bij een aanpassing brengt de Nationale Kamer alle betrokken partijen daarvan op de hoogte, samen met de reden voor de wijziging.

  Voor elk pv is in het centraal register een overzicht van de aangebrachte veranderingen beschikbaar. Dit overzicht kan geraadpleegd worden zolang het pv raadpleegbaar is.

  Raadpleging gegevens

  De rechtstreeks raadpleging van het register door de gerechtsdeurwaarder kan enkel mits authentificatie. Dit gebeurt op basis van de e-ID of een ander authentificatiemiddel met evenwaardige garanties. Enkel gerechtsdeurwaarders die toegangsrechten hebben kunnen de gegevens raadplegen.

  Inwerkingtreding

  Het nieuw KB van 16 juni 2016 treedt in werking op 2 juli 2016. Ook de wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek (onder meer invoeging art. 1394/20 tot 1394-27) treden dan in werking.

  Bron: Koninklijk besluit van 16 juni 2016 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 9 en 32 tot 40 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, en tot uitvoering van de artikelen 1394/25 en 1394/27 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 22 juni 2016

  Zie ook:
  Gerechtelijk Wetboek (art. 1394/20?1394/27)