nieuws

Dimona-verplichting ook voor instapstages en beroepsopleidingen

24
01
‘13

De dimona-aangifte wordt vanaf 1 januari 2013 uitgebreid tot jongeren die een instapstage of een individuele beroepsopleiding volgen.

Dimona

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (dimona: déclaration immédiate – onmiddellijke aangifte) verplicht nagenoeg alle werkgevers om onmiddellijk de begin- en einddatum van de tewerkstelling van hun personeelsleden mee te delen aan de RSZ.

Dit gebeurt elektronisch via de website van de RSZ. Werknemers kunnen op die manier snel geïdentificeerd worden, en er is altijd een eenduidige band tussen de werknemer en zijn werkgever.

Instapstage

Die dimona-verplichting wordt nu uitgebreid tot:

 • de jongeren in een instapstage;
 • de personen die op initiatief van de bevoegde dienst voor beroepsopleiding een overeenkomst sluiten voor een ?formation professionnelle individuelle en entreprise?, een ?formation-insertion?, een individuele beroepsopleiding in een onderneming, of een ?individuelle Berufsausbildung im Unternehmen?.
 • De instapstage biedt jonge laaggeschoolde werkzoekenden de mogelijkheid om gedurende hun beroepsinschakelingstijd een stage te volgen in een onderneming, vzw, of bij een administratieve overheid. De jongere krijgt een stage-uitkering van de RVA en een vergoeding van de werkgever. Het gaat om een vernieuwde regeling die op 1 januari 2013 in werking getreden is.

  Let op! De RSZ laat weten dat de stagiairs aangegeven worden met de nieuwe code ?type werknemer?: TRI (TRansition Internship). Een dimona-aangifte volstaat. Ze moeten dus niet aangegeven worden in de DmfA.

  Stage-engagement

  De uitbreiding van de dimona-verplichting sluit aan bij de opvolging van het globale stage-engagement van de werkgevers. De wet houdende tewerkstellingsplan van 27 december 2012 heeft er namelijk voor gezorgd dat de werkgevers in de privésector samen voortaan een minimaal aantal werkplekleerplaatsen ter beschikking moeten stellen.

  Minstens 1% van het totale aantal banen moet naar stagiairs gaan! Lukt dat niet, dan kan die verplichting omgezet worden in een individuele verplichting.

  De Nationale Arbeidsraad (NAR) gaat nog een stapje verder en verzoekt de regering om na te gaan in hoeverre de dimona-aangifte vervangen zou kunnen worden door het automatisch laden van de gegevens over de inschakelings- en opleidingsovereenkomsten die nu al geregistreerd worden.

  Leerlingen

  Daarnaast wordt de categorie van de ?leerlingen’, op wie de dimona-verplichting al van toepassing is, voortaan omschreven met een algemene verwijzing naar artikel 4 van het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet. Hierin heeft men het over leerlingen en stagiairs in stelsels van alternerend leren en werken (leerovereenkomst, gecontroleerde leerverbintenis, stageovereenkomst, overeenkomst voor socioprofessionele inpassing).

  Maar het wijzigings-KB van 14 januari 2013 voegt daar expliciet aan toe dat de dimona-verplichting niet geldt voor leerlingen, studenten of cursisten die stageactiviteiten verrichten bij een werk- of stagegever om een diploma, een getuigschrift of een bewijs van beroepsbekwaamheid te behalen. De duur van die stages ligt vooraf al vast.

  Ook voor leerlingen, studenten of cursisten geldt de dimona-verplichting niet voor stageactiviteiten van maximum 60 dagen (bij eenzelfde werk- of stagegever) in de loop van een school- of academiejaar wat de onderwijsinstellingen betreft, of in de loop van een burgerlijk jaar wat de opleidingscentra betreft. De duur van die activiteiten wordt niet expliciet vastgesteld door de bevoegde overheid.

  Kortom, de nieuwe verplichting is niet van toepassing op stages met een vaste duurtijd en stages (zonder vaste duur) die niet langer dan 60 dagen duren bij dezelfde werk- of stagegever!

  Deze 60-dagen-grens werd voordien ook al toegepast, maar toen had men het niet expliciet over ?stageactiviteiten’.

  Bron: Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, BS 24 januari 2013

  Zie ook:
  ? Koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 20 november 2002
  ? Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969 (Uitvoeringsbesluit RSZ-wet)
  ? Koninklijk besluit van 10 november 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering op het stuk van de instapstages, BS 23 november 2012
  ? Wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan, BS 31 december 2012 (art 10-12 Wet Tewerkstellingsplan)
  ? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1819 van 30 oktober 2012, ?Relancestrategie – Invoering van een verplichte Dimona-aangifte voor de instapstages – Ontwerp van koninklijk besluit?