nieuws

Advocatenakte biedt partijen meer zekerheid

03
06
‘13

Partijen die een onderhandse akte afsluiten kunnen die laten mee ondertekenen door hun advocaten. Een dergelijke advocatenakte biedt heel wat voordelen: partijen zijn beter ingelicht zodat geschillen achteraf minder vaak zullen voorkomen. En de akte levert een volledig bewijs van het geschrift en de handtekening van alle betrokken partijen.

Bewijskracht

Een onderhandse akte die mee wordt ondertekend door de advocaten van de partijen heeft een bijzondere bewijskracht. Het levert een volledig bewijs op van het geschrift en van de handtekening van de partijen die bij de akte betrokken zijn. Die regel geldt ook voor elektronische akten.

Die bewijskracht geldt zowel onderling als tegenover hun erfgenamen en rechtverkrijgenden. Tegenover derden is die bewijskracht er niet.

Alle partijen

Belangrijk is dat de akte moet mee ondertekend zijn door de advocaten van alle partijen. En elke partij met een verschillend belang moet bijgestaan worden door een andere advocaat.

Inlichtingen

De advocaat die de akte mee ondertekent, moet de partij voor wie hij dit doet inlichten over de rechtsgevolgen van de akte. Door de akte mee te ondertekenen, verklaart hij dat hij dat gedaan heeft. Het moet trouwens ook in de akte vermeld worden.

Door de partijen op voorhand in te lichten over de juridische gevolgen van de akte, wil de wetgever het aantal geschillen dat achteraf nog kan rijzen, terugdringen.

Valsheidsprocedure

Partijen zien – als ze kiezen voor medeondertekening door advocaten – af van het recht om hun handtekening niet te erkennen. Als zij of hun erfgenamen of rechtverkrijgenden de handtekening alsnog willen betwisten, dan rest hen enkel de valsheidsprocedure in burgerlijke zaken.

Vormvereisten

Op de advocatenakte moet geen enkele bij wet opgelegde handgeschreven vermelding worden aangebracht. Tenzij een bepaling uitdrukkelijk van deze vrijstellingsregel afwijkt.

Van de akte moeten er minstens evenveel originele exemplaren zijn als er partijen zijn met een verschillend belang en met ondertekenende advocaten. Die regel geldt niet voor elektronisch ondertekende akten.

En op elk origineel exemplaar staat hoeveel originelen er zijn.

De partij die haar verbintenissen heeft uitgevoerd, kan het niet vermelden van het aantal originelen niet tegenwerpen.

Inwerkingtreding

De wet van 29 april 2013 treedt in werking op 13 juni 2013.

Bron: Wet van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte, BS 3 juni 2013.

Zie ook: