news

On 20 December 2020, an amendment was implemented into the Belgian Companies and Associations Code (hereinafter “BCAC”) in order to provide for the possibility to conduct an electronic (remote) general meeting, both in companies and in (international) non-profit organisations, even when the articles of association of such company or organisation...
De wet van 15 juli 2013 voorziet twee nieuwe procedures van ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Geen jaarrekening gedurende 3 boekjaren Vennootschappen die de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (art. 98 en art. 100, W....
Indien ten minste 1/5de van de leden van een vzw de bijeenroeping van een algemene vergadering vraagt, dan moet de raad van bestuur (bij gebreke aan statutaire bepalingen) voortaan binnen de 21 dagen na dit verzoek de algemene vergadering bijeenroepen. De algemene vergadering moet dan uiterlijk op de 40ste dag...
Ons burgerlijk recht krijgt er een nieuwe stuitingsgrond bij. Een ingebrekestelling door de advocaat van de schuldeiser krijgt onder bepaalde voorwaarden een verjaringsstuitende werking. Hetzelfde geldt voor de ingebrekestelling door een gerechtsdeurwaarder en door iedereen die in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser. Advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere vertegenwoordigers Schuldeisers die...
Partijen die een onderhandse akte afsluiten kunnen die laten mee ondertekenen door hun advocaten. Een dergelijke advocatenakte biedt heel wat voordelen: partijen zijn beter ingelicht zodat geschillen achteraf minder vaak zullen voorkomen. En de akte levert een volledig bewijs van het geschrift en de handtekening van alle betrokken partijen. Bewijskracht...
Op basis van art. 20, 5° van de Hypotheekwet genieten niet-betaalde verkopers van roerende goederen een bijzonder voorrecht op andere schuldeisers om de prijs van de niet-betaalde goederen van de koper te verkrijgen. Het voorrecht ontstaat op het ogenblik van de levering van het goed aan de koper. Het behoud...