actualités

Bij wet van 20 december 2020 werd een wijziging doorgevoerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV) om te voorzien in de mogelijkheid tot het houden van een elektronische algemene vergadering op afstand, zowel in vennootschappen als in de VZW en IVZW, ook wanneer de statuten hier niets...
De wet van 15 juli 2013 voorziet twee nieuwe procedures van ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Geen jaarrekening gedurende 3 boekjaren Vennootschappen die de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (art. 98 en art. 100, W....
Lorsqu’au moins 1/5e des membres effectifs d’une ASBL demande la convocation d’une assemblée générale, le conseil d’administration est désormais tenu, à défaut de dispositions statutaires, d’y donner suite dans les 21 jours de la demande. L’assemblée générale doit alors se tenir au plus tard le 40e jour suivant cette demande....
Ons burgerlijk recht krijgt er een nieuwe stuitingsgrond bij. Een ingebrekestelling door de advocaat van de schuldeiser krijgt onder bepaalde voorwaarden een verjaringsstuitende werking. Hetzelfde geldt voor de ingebrekestelling door een gerechtsdeurwaarder en door iedereen die in rechte mag verschijnen namens de schuldeiser. Advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere vertegenwoordigers Schuldeisers die...
Les parties qui concluent un acte sous seing privé peuvent le faire contresigner par leurs avocats. Un tel acte d’avocat offre un certain nombre d’avantages : les parties sont mieux informées, ce qui permet de réduire les conflits ultérieurs. En outre, l’acte fait pleine foi de l’écriture et de la...
Op basis van art. 20, 5° van de Hypotheekwet genieten niet-betaalde verkopers van roerende goederen een bijzonder voorrecht op andere schuldeisers om de prijs van de niet-betaalde goederen van de koper te verkrijgen. Het voorrecht ontstaat op het ogenblik van de levering van het goed aan de koper. Het behoud...