Algemene voorwaarden

Corbus Advocaten BV

Download PDF – CORBUS, informatiedocument (NL)
Download PDF – CORBUS, algemene voorwaarden (NL)
 
 
Algemene voorwaarden

Artikel 1     Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

           1.1. “Corbus Advocaten BV”: Corbus Advocaten BV, een besloten vennootschap, met zetel en met kantoor te B2000 Antwerpen (België), Lange Klarenstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0474.987.224 en met btw-nummer BTW BE 0474.987.224.

                T +32 3 286 06 50
                I www.corbus.be
                E info@corbus.be

           1.2. “Cliënt”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van Corbus Advocaten BV.

           1.3. “Partij”: Corbus Advocaten BV of de Cliënt.
“Partijen”: Corbus Advocaten BV en de Cliënt.

           1.4. “Informatiedocument”: het document met de titel “Informatiedocument” dat de Cliënt steeds kan terugvinden en raadplegen op de website van Corbus Advocaten BV of kosteloos kan opvragen bij Corbus Advocaten BV en dat de meest actuele gegevens bevat m.b.t. onder meer de contactgegevens van Corbus Advocaten BV, (het statuut van) de advocaten verbonden aan Corbus Advocaten BV, de orde van advocaten waar de advocaten verbonden aan Corbus Advocaten BV ingeschreven zijn, (de vindplaats van) de beroepsregels (deontologische regels) waaraan de advocaten verbonden aan Corbus Advocaten BV onderworpen zijn, de vindplaats van de Privacy policy van Corbus Advocaten BV en de vindplaats van andere taalversies en eerdere versies van de algemene voorwaarden van Corbus Advocaten BV.

           1.5. “Privacy policy”: het document met de titel “Privacy policy” dat de Cliënt steeds kan terugvinden en raadplegen op de website van Corbus Advocaten BV of kosteloos kan opvragen bij Corbus Advocaten BV en dat het beleid van Corbus Advocaten BV inzake de verwerking van persoonsgegevens bevat.

           1.6. “Groepering”: de groepering van advocaten die handelt onder de gemeenschappelijke benaming “Corbus Advocaten” en waarvan Corbus Advocaten BV deel uitmaakt.

Artikel 2     Toepasselijkheid

§ 1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van Corbus Advocaten BV aan de Cliënt en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Corbus Advocaten BV en de Cliënt.

          Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de Cliënt aan Corbus Advocaten BV, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt zouden zijn.

§ 2.     Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

§ 3.     De toepasselijkheid van gebeurlijke algemene (aankoop)voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3     Contractspartij van de Cliënt – statuut van de advocaten verbonden aan Corbus Advocaten BV

§ 1.     De advocaten verbonden aan Corbus Advocaten BV verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Corbus Advocaten BV.

          Corbus Advocaten BV is de enige contractspartij van de Cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-partners, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden.

          De lijst van advocaten die verbonden zijn aan Corbus Advocaten BV en hun statuut kunnen steeds worden teruggevonden in het Informatiedocument en op de website van Corbus Advocaten BV.

§ 2.     Uitzonderlijk kan een advocaat verbonden aan Corbus Advocaten BV een dossier in eigen beheer behandelen. Het betreft in het bijzonder pro-Deozaken.

          Desgevallend zal de overeenkomst met en/of de correspondentie van de advocaat die een dossier in eigen beheer behandelt zulks uitdrukkelijk vermelden (bv. als volgt: “Dit dossier is een eigen dossier van mr. […] en geen dossier van Corbus Advocaten BV” en/of door het hanteren van een eigen briefpapier).

          Wanneer een advocaat verbonden aan Corbus Advocaten BV een dossier in eigen beheer behandelt, is uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt en aansprakelijk.

§ 3.     In het Informatiedocument kan de Cliënt steeds terugvinden bij welke orde van advocaten de advocaten verbonden aan Corbus Advocaten BV ingeschreven zijn, aan welke beroepsregels (deontologische regels) de advocaten verbonden aan Corbus Advocaten BV onderwerpen zijn en waar die beroepsregels geconsulteerd kunnen worden.

Artikel 4     Voorwerp van de dienstverlening

§ 1.     De dienstverlening van Corbus Advocaten BV kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure, optreden als lasthebber.

          De Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Corbus Advocaten BV bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen / uitbreiden. De Cliënt gaat akkoord dat de bepaling van het precieze voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing / uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie (inbegrepen weergaves door Corbus Advocaten BV van mondelinge opdrachten die haar door de Cliënt gegeven zijn, dewelke door de Cliënt niet tegengesproken zijn) of uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

§ 2.     Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Corbus Advocaten BV geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

§ 3.     De plaats van uitvoering van de verbintenissen van Corbus Advocaten BV is op de zetel van Corbus Advocaten BV.

Artikel 5     Interne taakverdeling

§ 1.     Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan Corbus Advocaten BV naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten.

          Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de Cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband.

          De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.

§ 2.    De Cliënt wordt op de hoogte gebracht van de gegevens van de advocaat die zijn dossier behandelt.

Artikel 6     Loyale samenwerking – informatie-uitwisseling – vermoeden van onderlinge vertegenwoordiging bij meerdere cliënten

§ 1.     De Cliënt verleent zijn volle medewerking bij de behartiging van zijn dossier door Corbus Advocaten BV. De Cliënt verstrekt spontaan en stipt aan Corbus Advocaten BV, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend ook op verzoek van Corbus Advocaten BV, alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken.

          De Cliënt geeft er zich rekenschap van dat in sommige dossiers een uiterste datum geldt om documenten in te dienen (bv. de termijnen in rechtszaken om een conclusie neer te leggen en mee te delen of om een rechtsmiddel aan te wenden). Indien Corbus Advocaten BV een ontwerptekst bezorgt aan de Cliënt, zal de Cliënt deze zonder vertraging grondig nalezen en zijn feedback bezorgen, ermee rekening houdende dat Corbus Advocaten BV over voldoende tijd moet beschikken om deze feedback te kunnen verwerken. Bij stilzwijgen van de Cliënt is Corbus Advocaten BV gerechtigd maar niet verplicht om hieruit het akkoord van de Cliënt met de ontwerptekst af te leiden. De Cliënt zal Corbus Advocaten BV onmiddellijk verwittigen indien aan hem een exploot betekend zou worden of een procedureakte ter kennis gebracht zou worden (bv. exploot van dagvaarding, exploot van betekening) en geeft er zich rekenschap van dat zulks het lopen van een (verval)termijn tot gevolg kan hebben.

          Corbus Advocaten BV is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Cliënt of het niet tijdig verstrekken van informatie door de Cliënt.

§ 2.     Corbus Advocaten BV informeert de Cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier.

§ 3.     Corbus Advocaten BV brengt de Client onder de aandacht dat indien de Cliënt een natuurlijke persoon is en over onvoldoende inkomsten beschikt hij onder wettelijk bepaalde voorwaarden in aanmerking zou kunnen komen voor (gehele of gedeeltelijke) kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand (zie artikel 508 / 1 e.v. en artikel 664 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek en het Koninklijk Besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand). De Cliënt kan praktische informatie hierover terugvinden op de website van de Orde van Vlaamse Balies en op de website van de orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen (Balie Provincie Antwerpen). Indien de Cliënt meent hiervoor in aanmerking te komen, moet hij zulks onverwijld aan Corbus Advocaten BV meedelen.

§ 4.     Corbus Advocaten BV brengt de Cliënt onder de aandacht dat indien de Cliënt verzekeringsdekking zou genieten voor het schadegeval dat het voorwerp is van de zaak die hij heeft toevertrouwd aan Corbus Advocaten BV of voor de advocatenkosten en andere juridische kosten in de zaak die hij heeft toevertrouwd aan Corbus Advocaten BV (rechtsbijstandverzekering) hij Corbus Advocaten BV hiervan onverwijld op de hoogte moet brengen en een kopie van de afgesloten verzekeringspolis moet bezorgen.

§ 5.     Corbus Advocaten BV brengt de Cliënt onder de aandacht dat geschillen niet noodzakelijk via het gerecht afgewikkeld moeten worden en dat er steeds een mogelijkheid bestaat tot bemiddeling of verzoening, naast andere vormen van minnelijke oplossing van geschillen. De Cliënt wordt uitgenodigd Corbus Advocaten BV hierover desgewenst verder te bevragen.

§ 6.     Corbus Advocaten BV herinnert de Cliënt er aan dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen.

          In het bijzonder herinnert Corbus Advocaten BV de Cliënt aan de regeling m.b.t. de gerechtskosten, zoals vervat in de artikels 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 ter uitvoering ervan. Op basis van deze wetsbepalingen (1) wordt (in burgerlijke rechtszaken) in principe de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, (2) omvatten deze kosten onder meer een rechtsplegingsvergoeding, d.i. “een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij”, en (3) wordt het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding volgens complexe regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen vastgesteld.

          Voor andere procedures – strafprocedures, administratieve procedures… – gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.

          De partij die in het gelijk gesteld wordt in een rechtszaak, zal, door de vergoedingsregels, niet noodzakelijk (al) haar gemaakt (advocaten)kosten kunnen recupereren.

§ 7.     Indien Corbus Advocaten BV in een dossier de belangen van meerdere Cliënten behartigt, mag zij ervan uitgaan dat deze Cliënten elkaar onderling vertegenwoordigen, in het bijzonder wat betreft de uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende cliënten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij een zelfde overeenkomst, leden van een zelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden vennootschappen, vennootschap en uiteindelijke begunstigde (achterman) zijn.

Artikel 7     Beroep op derden

§ 1.     Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk of aangewezen is dat een beroep gedaan wordt op een advocaat verbonden aan een ander lid van de Groepering, een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan Corbus Advocaten BV, tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat.

§ 2.     Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse en/of gespecialiseerde) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt.

§ 3.     De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De vergoedingen / erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door Corbus Advocaten BV voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt.

Artikel 8     Vergoeding – erelonen en kosten

§ 1.     Corbus Advocaten BV zal haar werkzaamheden, kantoorkosten, doorberekende kosten en voorgeschoten kosten periodiek (normaal maandelijks of naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen en alleszins op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de btw-wetgeving) aanrekenen aan de Cliënt d.m.v. een factuur.

          De Cliënt gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Corbus Advocaten BV haar facturen elektronisch, in pdf-formaat, toestuurt aan de Cliënt, naar het facturatie-e-mailadres dat de Cliënt heeft opgegeven, en bij gebrek daaraan, naar het algemene e-mailadres van de Cliënt en/of het e-mailadres van elke persoon bij de Cliënt die Corbus Advocaten BV opdracht geeft.

          Corbus Advocaten BV mag de periodiciteit van haar facturen aanpassen indien de omvang van de gepresteerde werkzaamheden of de grootte van het aan te rekenen bedrag zulks verantwoorden.

          Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in de volgende posten: (1) erelonen, (2) kantoorkosten en (3) andere kosten.

          Verdere specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de Cliënt toegestuurd.

§ 2.     De verrichte werkzaamheden worden onder de post erelonen aangerekend.

          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, worden zij aangerekend op basis van de gepresteerde tijdseenheden en volgens de basisuurtarieven die door Corbus Advocaten BV gehanteerd worden voor de advocaat / advocaten die de werkzaamheden verricht heeft / hebben op het tijdstip dat deze werkzaamheden verricht werden.

          Een tijdseenheid beloopt één vijfde van een uur. Iedere aangevatte tijdseenheid kan in rekening gebracht worden als een volledige tijdseenheid. Het tarief per tijdseenheid bedraagt één vijfde van het uurtarief.

          De eigen tijdsregistratie door Corbus Advocaten in haar softwaresysteem, aan de hand van beknopte omschrijvingen ingedeeld in categorieën, wordt door de Partijen als bewijs aanvaard van de door Corbus Advocaten BV gepresteerde tijd.

          De basisuurtarieven die door Corbus Advocaten BV gehanteerd worden zijn de volgende:

           • advocaat-partner: € 175,- tot € 250,- exclusief btw (d.i. € 211,75 tot € 302,50 inclusief 21% btw);
           • advocaat-medewerker: € 135,- tot € 175,- exclusief btw (d.i. € 163,35 tot € 211,75 inclusief 21% btw);
           • advocaat-stagiair: € 75,- tot € 135,- exclusief btw (d.i. € 90,75 tot € 163,35 inclusief 21% btw).

          De Cliënt kan het actuele statuut van iedere advocaat verbonden aan Corbus Advocaten BV – dat doorheen de tijd kan evolueren in functie van o.a. toegenomen ervaring of specialisatie – steeds terugvinden op de website van Corbus Advocaten BV.

          Corbus Advocaten BV mag dit basisuurtarief aanpassen in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring of de specialisatie van de behandelende advocaat en het dringend karakter van de opdracht.

          Corbus Advocaten BV heeft het recht om in de maand januari van ieder jaar de overeengekomen tarieven / vergoedingen te indexeren op grond van de evolutie van de index der consumptieprijzen volgens de volgende formule:

          aangepast tarief of vergoeding = [oorspronkelijk tarief of vergoeding x nieuw indexcijfer] / [oorspronkelijk indexcijfer]

          Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand december die onmiddellijk voorafgaat aan het tijdstip waarop de aanpassing van het tarief of de vergoeding gebeurt (bij een aanpassing op 1 januari van jaar x betreft het dus het indexcijfer van de maand december van het jaar x-1).
Het oorspronkelijke indexcijfer is het indexcijfer van december 2022.

          Ingeval in een zaak een gunstige beslissing uitgesproken wordt en/of de zaak met een gunstig resultaat afgehandeld wordt (daaronder tevens het geval begrepen dat de bestede tijd aan de behandeling van de zaak (in functie van het behaalde resultaat) geen correcte waardemeter is ter beoordeling van de dienstverlening), heeft Corbus Advocaten BV het recht om een succesfee in rekening te brengen. Deze succesfee kan, naar keuze van Corbus Advocaten BV en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in

          • het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden; of
          • het, bijkomend, aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak; of
          • het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding.

          Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden onder de post kantoorkosten de kosten voor de opening van het dossier, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten in een beperkte hoeveelheid op een standaardpapierformaat op een kantoorapparaat, verzendingskosten voor verzending van brieven in genormaliseerd formaat per gewone post in België en diverse kantoorkosten aangerekend. De kantoorkosten worden forfaitair aangerekend op basis van tien procent van de aangerekende erelonen.

          Corbus Advocaten BV en de Cliënt kunnen onderling – bijvoorbeeld voor incassozaken, onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken – andere formules voor de berekening van de erelonen en de kantoorkosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in

          • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;
          • de aanrekening van enkel het schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief gerecupereerd kunnen worden door de Cliënt);
          • de aanrekening van een vast forfaitair bedrag per tijdsperiode (bijvoorbeeld per jaar) dat pro rata periodiek (in principe maandelijks) gefactureerd wordt.

          De kosten die Corbus Advocaten BV heeft voorgeschoten aan derden, zoals, zonder limitatief te zijn griffies, DPA-deposit, kantoren rechtszekerheid, ondernemingsloketten, het Belgisch Staatsblad, het Rijksregister, het Centraal bestand voor berichten van beslag, het Centraal Register Solvabiliteit, officiële en officieuze handels-, ondernemings-, rechtspersonen- en vennootschappenregisters, andere officiële en officieuze registers en databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse al dan niet openbare) instanties, andere afdruk- en kopiekosten dan hiervoor genoemd, andere verzendingskosten dan hiervoor genoemd (bv. per aangetekende brief of per koerier) en de verplaatsingskosten van de (eigen) advocaten (kilometervergoeding aan € 0,50 exclusief btw per kilometer en parkeerkosten) worden onder de post andere kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

          Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt. Enkel op de voorgeschoten kosten zal, onder de voorwaarden bepaald in de btw-wetgeving, geen btw aangerekend worden. Circulaire AAFisc nr. 47 / 2013 (E.T. 124.411 – NR 78-80) van 20 november 2013 verduidelijkt en preciseert de toepasselijkheid van de btw-wetgeving op de advocatuur.

§ 3.     De Cliënt geeft er zich rekenschap van dat het bedrag aan erelonen en kosten dat hij verschuldigd is aan Corbus Advocaten naast van de hiervoor aangehaalde factoren ook afhankelijk is van verschillende andere factoren, waarop Corbus Advocaten geen vat heeft en waarop soms ook de Cliënt geen vat heeft.

           Zonder limitatief te zijn, valt onder meer rekening te houden met het volgende:

           • Hoe meer tijd aan het dossier gespendeerd wordt, hoe meer erelonen aangerekend zullen worden, tenzij een formule afgesproken is waarbij de erelonen helemaal niet aangerekend worden op basis van de gepresteerde tijdseenheden.
           • De hoeveelheid, de pertinentie, de volledigheid en de kwaliteit van de informatie die aangeleverd wordt en de wijze waarop deze aangeleverd wordt (al dan niet gestructureerd, al dan niet in een gemakkelijk te verwerken bestandsformaat), zowel door de Cliënt als door de andere betrokken partijen in het dossier van de Cliënt, bepalen mede de tijd die nodig is om deze te kunnen verwerken. Hoe groter de hoeveelheid, hoe minder pertinent, hoe onvollediger en hoe minder kwalitatief de informatie die aangeleverd wordt evenals hoe minder gestructureerd de informatie aangeleverd wordt, hoe meer tijd er nodig zal zijn om deze te kunnen verwerken (bv. doordat zulks aanleiding geeft tot zoekwerk, het moeten stellen van bijkomende vragen, het formuleren van hypotheses, …).
           • Hoe groter de complexiteit van het dossier is, hoe meer tijd eraan gespendeerd zal moeten worden. De eventueel beperkte (gedelijke) inzet van een zaak is geen graadmeter voor de complexiteit ervan. Een korte vraag, kan aanleiding geven tot een lang en genuanceerd juridisch antwoord. De eventuele beknoptheid van een eindproduct (bv. een brief, een advies, een contract, een procedureakte), zegt daarom nog niets over de omvang van de intellectuele inspanning, het zoek- en denkwerk, dat eraan voorafgegaan is.
           • Hoe meer bijkomende vragen in een dossier gesteld worden (bv. de beantwoording van bijkomende vragen in een advies, de aanpassing of toevoeging van extra bepalingen in een contract, de formulering van nieuwe middelen en vorderingen in een rechtszaak) en hoe veeleisender / principiëler men zich opstelt (zelfs als dit met recht en reden is), hoe meer tijd eraan gespendeerd zal moeten worden.
           • Hoe meer interactie met de andere betrokken partijen in het dossier van de Cliënt, hoe meer tijd eraan gespendeerd zal moeten worden (bv. doordat een ontwerp van contract opgemaakt door de wederpartij aangepast moet worden, doordat gerepliceerd moet worden op middelen en vorderingen van de tegenpartij in een rechtszaak). Zowel de feiten, als het erop toepasselijke recht kunnen aanleiding geven tot discussie. De Cliënt die betrokken is in een rechtszaak moet er zich in het bijzonder altijd rekenschap van geven dat het verloop van een rechtszaak en de uiteindelijke duurtijd ervan moeilijk te voorspellen zijn: (1) elke partij kan verweer voeren, (tussen)vorderingen stellen, procedure-incidenten uitlokken (uitstel, bijkomende conclusietermijnen, heropening van de debatten…), eventueel rechtsmiddelen aanwenden (verzet, hoger beroep, voorziening in cassatie, derdenverzet…), (2) binnen dezelfde aanleg zijn er vaak verschillende conclusierondes (woord en wederwoord) gevolgd door een pleitzitting, (3) de ene procedure lokt soms een of meer andere procedures uit (bv. burgerlijke procedure ten gronde, strafprocedure, kortgedingprocedure, beslagprocedure, uitvoeringsprocedure) en (4) ook de rechtbank bepaalt het procesverloop en regelt de agenda en kan soms ook ambtshalve middelen opwerpen. Hoe langer een rechtszaak loopt, hoe meer tijd eraan gespendeerd zal moeten worden.
           • Ook kleine, snelle of tussentijdse vragen, telefonisch of per e-mail, vergen tijd om ze genuanceerd te beantwoorden.
           • De urgentie waarmee handelingen gesteld moeten worden, kan ertoe leiden dat zij tijdsintensiever worden (bv. omdat een procedureakte of stukkenbundel onmiddellijk persoonlijk op de bevoegde rechtbank ingediend moet worden, in plaats van toegezonden te worden via de post).

Gelet op al voormelde, vaak onzekere, factoren is het meestal onmogelijk om de totale kostprijs van het dossier vooraf volledig in te schatten. Corbus Advocaten BV zal de Cliënt bij de aanvang van zijn dossier naar beste vermogen hierover een inschatting geven. De Cliënt kan tijdens de uitvoering van het dossier steeds een actualisering vragen. Van de Cliënt wordt gevraagd steeds relevante en volledige informatie te verschaffen op een gestructureerde wijze, zijn volle medewerking te verlenen bij de uitvoering van het dossier en Corbus Advocaten BV desgewenst over alle aspecten van het dossier, in het bijzonder degene die gevolgen (kunnen) hebben op de verschuldigde vergoedingen, te bevragen.

§ 4.     Corbus Advocaten BV behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt voor de aanvang van en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een voorschotfactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan.

          Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de Cliënt aan Corbus Advocaten BV moet betalen voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur. In de afrekening wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.

          Aan nieuwe Cliënten wordt vooraf steeds een voorschot gevraagd, waarvan het bedrag afhankelijk is van de te verrichten werkzaamheden en te maken kosten.

          Voorschotten kunnen steeds worden gevraagd wanneer de aard van de zaak en/of de te verrichten werkzaamheden dit vereisen en/of kosten moeten worden voorgeschoten.

§ 5.     Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden bevestigt de Cliënt door Corbus Advocaten BV voorafgaandelijk en uitvoerig ingelicht te zijn (1) over de wijze waarop Corbus Advocaten BV de aan haar verschuldigde vergoedingen berekent en aanrekent en (2) over de inschatting naar beste vermogen van (de grootteorde van) de aanrekeningen waaraan de Cliënt zich kan verwachten in zijn concrete dossier(s) in functie van alle factoren die hier van invloed op zijn.

§ 6.     Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de ontvangst ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§ 7.     Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen betaalbaar binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan.

          Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt door de Cliënt die geen consument is, heeft Corbus Advocaten BV, zonder de Cliënt die geen consument is voorafgaand in gebreke te moeten stellen, (1) het recht om aan de Cliënt die geen consument is moratoire interesten aan een interestvoet van 12% aan te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (2) het recht om aan de Cliënt die geen consument is een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen (met een minimum van € 50,-), onverminderd haar recht op de invorderings- en gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering noodzakelijk zijn.

          Indien specifieke, dwingende wetgeving geldt die de aanhorigheden en kosten bij invordering beperkt, worden de verschuldigde aanhorigheden en kosten herleid tot de maxima voorzien in deze wetgeving.

          Tevens heeft Corbus Advocaten BV in geval een factuur niet tijdig betaald wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

          Corbus Advocaten BV is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Cliënt.

§ 8.     Indien Corbus Advocaten BV in een zaak de belangen van meerdere Cliënten behartigt, zijn al deze Cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de facturen die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §7 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke Cliënt Corbus Advocaten BV haar factuur heeft opgemaakt.

§ 9.     De plaats van betaling is op de zetel van Corbus Advocaten BV.

§ 10.     In de gevallen waar de btw-wetgeving het opmaken van een factuur niet verplicht stelt (i.h.b. ten aanzien van particuliere cliënten die handelen buiten iedere professionele activiteit) kan Corbus Advocaten BV eventueel, wanneer zij dit wenselijk acht, ervoor opteren om in de plaats van of voorafgaand aan een factuur een (provisioneel) betalingsverzoek (staat van erelonen en kosten) aan de Cliënt te richten. Alle voorgaande bepalingen i.v.m. de facturen opgemaakt door Corbus Advocaten BV, i.h.b. §6, §7 en §8, gelden naar analogie voor ieder dergelijk betalingsverzoek.

Artikel 9     Derdengelden

§ 1.     Corbus Advocaten BV stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt.

          Indien Corbus Advocaten BV een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de Cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§ 2.     Corbus Advocaten BV stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

§ 3.     Corbus Advocaten BV is steeds, zelfs zonder specifiek akkoord van de Cliënt, gerechtigd om op de bedragen die zij ontvangt van derden voor rekening van de Cliënt of van de Cliënt voor rekening van derden sommen in te houden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn), ongeacht of de voor rekening van de Cliënt of van de Cliënt ontvangen sommen en de aan Corbus Advocaten verschuldigde bedragen betrekking hebben op eenzelfde dossier van de Cliënt. Corbus Advocaten brengt de Cliënt in voorkomend geval alleszins zonder vertraging schriftelijk op de hoogte van de verrekening.

Artikel 10     Aansprakelijkheid

§ 1.     In geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening van Corbus Advocaten BV (daaronder ook begrepen beroepsfouten van de advocaten verbonden aan Corbus Advocaten BV die hun diensten verrichten in naam en voor rekening van Corbus Advocaten BV) kan de Cliënt uitsluitend Corbus Advocaten BV aansprakelijk stellen, maar niet de aandeelhouders / partners van Corbus Advocaten BV, de bestuurders / mandatarissen van Corbus Advocaten BV, de aangestelden van Corbus Advocaten BV en/of de advocaten verbonden aan Corbus Advocaten BV.

          Corbus Advocaten BV kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen van derden (daaronder ook begrepen (gespecialiseerde en/of buitenlandse) advocaten die niet verbonden zijn aan Corbus Advocaten BV) die door haar worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding / erelonen en kosten aan Corbus Advocaten BV zouden aanrekenen en/of deze derden als een onderaannemer van Corbus Advocaten BV aangezien zouden worden. Corbus Advocaten BV kan immers niet instaan voor de competenties van deze derden die niet haar eigen competenties zijn. Corbus Advocaten BV kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van derden die door haar of door de Cliënt op haar aanraden worden ingeschakeld. Het staat de Cliënt vrij rechtstreeks met de ingeschakelde derden contractuele afspraken (over hun aansprakelijkheid) te maken.

§ 2.     De Orde van Vlaamse Balies (verzekeringnemer) sloot met MS Amlin Insurance SE (leidende verzekeraar), Zurich Insurance PLC, Belgium Branch (medeverzekeraar) en KBC Verzekeringen NV (medeverzekeraar) een verzekeringsovereenkomst “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits NV, B‑2140 Borgerhout (België), Plantin en Moretuslei 297). Het betreft een hernieuwing van een eerder gesloten verzekeringsovereenkomst, met enkele specifieke wijzigingen opzichtens de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst; de hernieuwing ging in op 1 januari 2020.

          De verzekerden onder deze verzekeringsovereenkomst zijn onder meer:

                    “…
                    C. de Ordes van Advocaten van de Vlaamse Balies, van zodra ze aangesloten zijn op deze polis;
                    …
                    F. alle advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de advocaten-stagiairs van de onder C. vermelde verzekerden, of die opgenomen zijn op een EU-lijst. Zijn eveneens verzekerd de advocaten-associaties of -vennootschappen waarin de verzekerden-advocaten hun beroepsactiviteit uitoefenen voor schadeverwekkende feiten door de verzekerden of door deze vennootschappen of associaties begaan;
                    G. alle aangestelden in rechte en in feite van de verzekerden vermeld onder A., B., C., D., E. en F., en alle personen voor wie deze verzekerden burgerlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden.”

          De dekking van deze verzekeringsovereenkomst geldt voor de aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2013 en die aangegeven zijn tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst voor de verzekerden die vanaf die datum aangesloten zijn. Voor de andere geldt de dekking vanaf hun datum van aansluiting ingevolge kennisgeving door de Orde van Vlaamse Balies.

          De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de verzekeringsovereenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de Verenigde Staten of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de Verenigde Staten of Canada.

          De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringsovereenkomst – bedraagt maximaal € 2.500.000,‑ per schadegeval. Het voormelde maximale bedrag is het bedrag dat geldt sinds de hernieuwing van de verzekeringsovereenkomst, die inging op 1 januari 2017. Voor aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurden in de periode van 1 januari 2013 (aanvangsdatum van de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst) t.e.m. 31 december 2016 bedraagt de tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringsovereenkomst – maximaal € 1.250.000,‑ per schadegeval.

          [Voor aansprakelijkheidsverwekkende feiten die gebeurd zijn vanaf 1 januari 2003 t.e.m. 31 december 2012 was een gelijkaardige verzekeringsovereenkomst “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten” gesloten tussen de Orde van Vlaamse Balies (verzekeringnemer) en Ethias NV (verzekeraar) (makelaar: Vanbreda Risk & Benefits NV, B‑2140 Borgerhout (België), Plantin en Moretuslei 297).]

          Corbus Advocaten BV verwijst voor wat betreft de specifieke voorwaarden van de verzekeringsdekking naar de tekst van de onderschreven verzekeringsovereenkomsten, die prevaleert op de voorgaande simplificerende samenvatting. Een afschrift van deze verzekeringsovereenkomsten wordt op verzoek van de Cliënt kosteloos aan hem ter beschikking gesteld.

§ 3.     De aansprakelijkheid van Corbus Advocaten BV voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) is beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet. De Cliënt kan aldus geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door de verzekeraar van Corbus Advocaten BV wordt uitgekeerd voor het schadegeval vermeerderd met de gebeurlijke vrijstelling die de verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst ingehouden heeft.

          De aansprakelijkheid van Corbus Advocaten BV voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming (ongeacht de zwaarte) waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten is beperkt tot het bedrag van € 25.000,‑ per schadegeval.

§ 4.     De Cliënt vindt de gewone verzekering van Corbus Advocaten BV voldoende.

           Indien de Cliënt evenwel wenst dat Corbus Advocaten BV een aanvullende verzekeringsovereenkomst afsluit, dienen Corbus Advocaten BV en de Cliënt hieromtrent vooraf een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekeringsovereenkomst ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend.

§ 5.     De voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Corbus Advocaten BV zijn niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is door het opzet van Corbus Advocaten BV en/of van een advocaat die verbonden is aan Corbus Advocaten BV en/of van een aangestelde van Corbus Advocaten BV. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht zijn de voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Corbus Advocaten BV niet van toepassing voor schade die veroorzaakt is (a) door zowel het opzet als de grove schuld van Corbus Advocaten BV, van een advocaat die verbonden is aan Corbus Advocaten BV, van een aangestelde van Corbus Advocaten BV of van een lasthebber van Corbus Advocaten BV of (b) door het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, behoudens overmacht.

§ 6.     De beperkingen van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet, zullen verder steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin dit artikel voorziet in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn.

Artikel 11     Intellectuele eigendomsrechten

          Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Corbus Advocaten BV gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Corbus Advocaten BV toegekende opdracht.

Artikel 12     Beëindiging – gevolgen van de beëindiging

§ 1.     Onverminderd andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen Corbus Advocaten BV en de Cliënt hebben zowel de Cliënt als Corbus Advocaten BV het recht om die overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan Corbus Advocaten BV de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van Corbus Advocaten BV om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, moest de Cliënt in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie).

          De opzegging moet schriftelijk gebeuren.

§ 2.     De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen evenals, zo een gunstige beslissing of afwikkeling van het dossier redelijkerwijze verwacht werd of achteraf zou blijken, de succesfee. Corbus Advocaten BV maakt alvast een factuur op voor alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst en bezorgt deze aan de Cliënt.

          Het voorgaande doet evenwel geen afbreuk aan de rechten van een Partij bij een beëindiging van de overeenkomst omwille van een wanprestatie van de andere Partij.

§ 3.     Corbus Advocaten BV bezorgt de Cliënt, of zijn nieuwe advocaat, op eerste verzoek zijn dossier terug.

§ 4.     Corbus Advocaten BV is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Cliënt, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden.

§ 5.     De beëindiging van de overeenkomst tussen Corbus Advocaten BV en de Cliënt en van de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de Partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt m.b.t. de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen.

Artikel 13     Archivering

§ 1.     Corbus Advocaten BV archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Corbus Advocaten BV is gerechtigd om voor de bewaring een redelijke kost aan te rekenen.

          Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden.

          Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier in principe definitief vernietigd.

§ 2.     Corbus Advocaten BV brengt de Cliënt onder de aandacht dat de Cliënt zijn dossier best voldoende lang bijhoudt ter vrijwaring van zijn rechten (bv. zijn de originele stukken nodig om (later opnieuw) te kunnen uitvoeren en/of de verjaring te stuiten) en dat de Cliënt op basis van specifieke regels ook verplicht is om bepaalde stavingstukken gedurende een bepaalde termijn bij te houden (te denken valt bv. aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

          De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor de agendering van verjarings- en vervaltermijnen indien de opdracht van Corbus Advocaten beëindigd is.

Artikel 14     Tevredenheid

§ 1.     Indien de Cliënt ontevreden is over de verrichte werkzaamheden van een advocaat van Corbus Advocaten BV, kan de Cliënt hieromtrent overleggen met de advocaat zelf.

          Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt voor de Cliënt, wordt op diens verzoek een andere advocaat-partner of advocaat-medewerker van Corbus Advocaten BV aangewezen om de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen om tot een oplossing te komen.

          De Cliënt kan meer informatie vinden over zijn rechten en mogelijkheden bij problemen met zijn advocaat op de website van de Orde van Vlaamse Balies. Corbus Advocaten BV wijst de Cliënt ook op het bestaan van de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. De Cliënt kan praktische informatie hierover terugvinden op de website van de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur.

§ 2.     Corbus Advocaten BV streeft optimale dienstverlening na. Corbus Advocaten BV kan bij de beëindiging van iedere opdracht de medewerking van de Cliënt aan een Cliëntentevredenheidsonderzoek vragen. Door middel van een antwoordformulier wordt aan de Cliënt de gelegenheid geboden om zijn ervaringen schriftelijk mee te delen aan Corbus Advocaten BV.

Artikel 15     Witwaspreventie

§ 1.     De Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 6 oktober 2017) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur; deze wet werd voor de advocatuur verder geconcretiseerd in de artikels 67 e.v. van de Codex Deontologie voor Advocaten (hierna: “antiwitwaswetgeving”).

          De antiwitwaswetgeving beoogt onder meer diverse witwaspraktijken en de financiering van terrorisme te voorkomen.

§ 2.     Advocaten moeten in het kader van de antiwitwaswetgeving diverse verplichtingen vervullen (“witwaspreventieverplichtingen”).

          Zo dienen advocaten hun cliënten te identificeren, cliëntgegevens te verifiëren, algemene en cliëntspecifieke risico’s te beoordelen, permanent waakzaam te zijn en zich interne procedures eigen te maken om toe te zien op de naleving van de antiwitwaswetgeving.

          Corbus Advocaten BV heeft aldus interne procedures uitgewerkt teneinde haar witwaspreventieverplichtingen na te leven.

          Corbus Advocaten BV brengt in het bijzonder artikel 70 van de Codex Deontologie voor Advocaten onder de aandacht van de Cliënt:

               “Art. 70 Beroepsgeheim – verklaring van vermoeden
               §1.     De advocaat houdt zich in alle omstandigheden aan de naleving van het beroepsgeheim.
               §2.     Nochtans brengt de advocaat die, bij de uitoefening van de in artikel 67 opgesomde activiteiten, feiten vaststelt waarvan hij weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, de stafhouder van de Orde waartoe hij behoort daarvan onmiddellijk op de hoogte.
               §3.     Voor de invulling van voormelde verplichting tot melding aan de Stafhouder, houdt de advocaat rekening met de regels opgenomen in bijlage 1 (Witwaspreventieverplichtingen) bij deze Codex”.”

§ 3.     De Cliënt geeft er zich rekenschap van dat de naleving door Corbus Advocaten BV van haar witwaspreventieverplichtingen en van de door haar ingestelde interne procedures deels de medewerking van de Cliënt vragen.

          De Cliënt geeft er zich tevens rekenschap van dat, indien hij de verwachte gegevens niet meedeelt, Corbus Advocaten BV de zakelijke relatie niet kan aangaan / niet kan optreden voor de Cliënt en, indien zij reeds voorlopig toch zou hebben opgetreden, zij haar verdere tussenkomst moet beëindigen.

§ 4.     In het kader van haar witwaspreventieverplichtingen dient Corbus Advocaten BV de Cliënt evenals, in voorkomend geval, zijn uiteindelijke begunstigden en mandatarissen, precies te identificeren en zijn / hun identiteit te verifiëren. De Cliënt zal hiertoe onmiddellijk en spontaan alle benodigde / gevraagde (identiteits)gegevens van hemzelf en, in voorkomend geval, van zijn uiteindelijke begunstigden en zijn mandatarissen, bezorgen en staven aan de hand van officiële documenten, onverminderd het recht van Corbus Advocaten BV om zelf de nodige gegevens te verzamelen.

          Corbus Advocaten BV dient tevens inzicht te verwerven in en informatie in te winnen over de kenmerken van de Cliënt (met inbegrip van, in voorkomend geval, de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de Cliënt) en het doel en de aard van de zakelijke relatie of van de voorgenomen occasionele verrichting. De Cliënt zal deze informatie onmiddellijk en spontaan aan Corbus Advocaten BV bezorgen. Corbus Advocaten BV zal deze gegevens naar eigen inzichten verder opvragen aan de hand van een bevraging van de Cliënt en/of via vragenlijsten.

§ 5.     De Cliënt zal Corbus Advocaten BV er onmiddellijk en spontaan van op de hoogte brengen indien hij niet in eigen naam en voor eigen rekening zou optreden, maar als lasthebber. De Cliënt zal de werkelijke opdrachtgever aanduiden en alle benodigde gegevens en stavingstukken bezorgen om de identiteit van de werkelijke opdrachtgever en de waarachtigheid van het mandaat van de Cliënt te kunnen verifiëren.

          Eveneens zal de Cliënt Corbus Advocaten BV er onmiddellijk en spontaan van op de hoogte brengen indien hijzelf of, in voorkomend geval, één of meer van zijn uiteindelijke begunstigden, een politiek prominente persoon (“PPP”), een familielid van een politiek prominente persoon of persoon bekend als naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon is of wordt.

§ 6.     De Cliënt zal, telkens een gegeven dat hij aan Corbus Advocaten BV verstrekt heeft zou wijzigen (m.i.v. de identiteit van zijn uiteindelijke begunstigde(n)), onmiddellijk en spontaan de bijgewerkte / geactualiseerde gegevens en de nodige stavingstukken aan Corbus Advocaten BV bezorgen.

§ 7.     De door de Cliënt aangeleverde gegevens zullen door Corbus Advocaten BV geverifieerd (kunnen) worden en zullen door Corbus Advocaten BV, voor zolang als wettelijk verplicht en toegestaan is, bewaard worden.

Artikel 16     Verwerking van persoonsgegevens

§ 1.     Corbus Advocaten BV draagt zorg voor de privacy van de Cliënt en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. Corbus Advocaten BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (“verwerkingsverantwoordelijke”) van de Cliënt. Zij bepaalt immers het doel en de middelen van de verwerking. Het beleid van Corbus Advocaten BV inzake de verwerking van persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacy policy van Corbus Advocaten BV, die steeds geraadpleegd kan op de website van Corbus Advocaten BV.

§ 2.     Als verwerkingsverantwoordelijke sluit Corbus Advocaten BV met haar verwerkers overeenkomsten af in de zin van artikel 28.3 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”).

§ 3.     Enkel voor (het onderdeel van) de verwerking(en) van persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen waarbij Corbus Advocaten BV de verwerker zou zijn (en met andere woorden enkel verwerkt ten behoeve van en op instructie van de Cliënt) en de Cliënt de verwerkingsverantwoordelijke is, gelden de bepalingen inzake gegevensverwerking die opgenomen zijn in de bijlage bij deze algemene voorwaarden (als zijnde een overeenkomst inzake gegevensbescherming in de zin van artikel 28.3 AVG).

Artikel 17     Wijziging

§ 1.     Corbus Advocaten BV behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

          In geval van wijziging brengt Corbus Advocaten BV de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Zulks kan via de website van Corbus Advocaten BV.

§ 2.     Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

          Artikel 18 Ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid

§ 1.     Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Indien een bepaling in een specifieke hypothese ongeldig zou zijn, maar in een andere hypothese wel geldig zou zijn, zal de specifieke hypothese waarin het beding ongeldig is geacht worden niet bedoeld te zijn.

§ 2.     Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden enige wettelijke beperking zou overschrijden, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig of ongeldig zijn, maar automatisch worden verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht, onverminderd de toepassing van §3 van dit artikel.

§ 3.     Verder engageren de Partijen zich om een nietig, ongeldig, onuitvoerbaar of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert. Indien de vervanging van het beding niet mogelijk is, zal het gemeen recht gelden.

§ 4.     In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van onderhavige algemene voorwaarden primeert de Nederlandse tekst, die de enige authentieke is.

Artikel 19     Toepasselijke recht – bevoegde rechter

§ 1.     Alle overeenkomsten tussen Corbus Advocaten BV en de Cliënt (inbegrepen hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en (post-contractuele) gevolgen) zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

§ 2.     De Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§ 3.     De Codex Balie Provincie Antwerpen bevat specifieke bepalingen over de invordering van erelonen en ereloonbetwistingen (artikels 54 e.v.). De Cliënt kan meer informatie verkrijgen over deze bepalingen op de website van de orde van advocaten bij de rechtbank Antwerpen (Balie Provincie Antwerpen).

§ 4.     De Partijen laten voorafgaand aan elke gerechtelijke procedure bij voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor het bevoegde gerecht of voor een daartoe bevoegde instantie bij de orde van advocaten.

          Openstaande bedragen kunnen, binnen het toepassingsgebied van de betreffende regelgeving (zie i.h.b. artikel 1394 / 20 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek), gebeurlijk via een buitengerechtelijke procedure ingevorderd worden door Corbus Advocaten BV lastens de Cliënt.

§ 5.     Ingeval een geschil tussen Corbus Advocaten BV en de Cliënt voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum en behoudens de toepassing van dwingende bepalingen, gebracht worden voor de gerechten van 2000 Antwerpen (m.n. het vredegerecht van het tweede kanton van Antwerpen, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, of de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, dan wel de afdeling van voormelde rechtbanken die specifiek bevoegd is om kennis te nemen van de betreffende zaak conform hun werkingsreglement). Enkel Corbus Advocaten BV heeft daarnaast het recht om het geschil aanhangig te maken bij het (binnenlandse of buitenlandse) gerecht dat krachtens het gemeen recht rechtsmacht heeft en bevoegd is bij het wegdenken van het voorgaande forumbeding.

 

Bijlage. Bepalingen inzake gegevensverwerking

De bepalingen inzake gegevensbescherming van deze bijlage zijn enkel van toepassing indien en voor zover Corbus Advocaten BV in het kader van haar dienstverlening aan de Cliënt (zoals omschreven in deze algemene voorwaarden) persoonsgegevens verwerkt van bepaalde betrokkenen ten behoeve van en op instructie van de Cliënt.

Artikel 1     Definities

In deze bijlage worden de volgende, bijkomende definities gehanteerd:

           1.1. “AVG”: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

           1.2. “Betrokkene(n)”: de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke perso(o)n(en) (in de zin van artikel 4, 1) AVG) van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder de categorieën van Betrokkenen zoals omschreven in artikel 2 van deze Bijlage.

           1.3. “Bijlage”: deze bijlage.

           1.4. “Datalek”: een inbreuk in verband met Persoonsgegevens in de zin van artikel 4, 12) AVG, namelijk een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.

           1.5. “Diensten”: de door Corbus Advocaten BV aan de Cliënt geleverde diensten in het kader van de Overeenkomst.

           1.6. “Overeenkomst: de overeenkomst tussen Corbus Advocaten BV en de Cliënt waarin o.a. de Diensten nader bepaald worden en waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

           1.7. “Persoonsgegevens”: alle informatie of gegevens van of met betrekking tot (een) Betrokkene(n), in de zin van artikel 4, 1) AVG.

           1.8. “Richtlijn 95/46/EG”: Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

           1.9. “Standaardcontractbepalingen”: de standaardcontractbepalingen die naar een beslissing van de Europese Commissie op basis van artikel 26.4 Richtlijn 95/46/EG voldoende garanties bieden voor een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, of bepalingen betreffende gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of de betrokken toezichthoudende autoriteit (met inbegrip van de Gegevensbeschermingsautoriteit) en goedgekeurd door de Europese Commissie overeenkomstig de comitéprocedure waarnaar verwezen wordt in artikel 93.2 AVG. Contractbepalingen inzake gegevensbescherming die worden aangenomen overeenkomstig de AVG zullen primeren boven enige standaardcontractbepalingen zoals aangenomen op basis van de Richtlijn 95/46/EG en deze vervangen voor zover zij dezelfde soort relatie voor de doorgifte van persoonsgegevens afdekken.

           1.10. “Verwerking”, “Verwerken” of “Verwerkt”: de verwerking van of met betrekking tot de Persoonsgegevens, in de zin van artikel 4, 2) AVG, namelijk elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot de Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via automatische procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

           1.11. “Wetgeving inzake gegevensbescherming”: tot 24 mei 2018, de Richtlijn 95/46/EG en de omzetting ervan in de relevante nationale wetgeving (met inbegrip van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en vanaf 25 mei 2018, de AVG, samen met andere wetgeving die voortvloeit uit de Richtlijn 95/46/EG en de AVG en/of alle andere wetgeving van elk ander land met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens of privacy.

Artikel 2     Omschrijving van de Verwerking

§ 1.     Onderwerp – aard. Voor de uitvoering van en in het kader van bepaalde van de Diensten kan Corbus Advocaten BV op instructie van de Cliënt bepaalde Persoonsgegevens van Betrokkenen Verwerken.

§ 2.     Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens die moeten worden Verwerkt, zijn alle Persoonsgegevens die door de Cliënt worden overgemaakt aan Corbus Advocaten BV om de uitvoering van de betreffende Diensten mogelijk te maken of te vergemakkelijken.

§ 3.     Betrokkenen. De Betrokkenen kunnen onder meer klanten of personeel van de Cliënt zijn of andere personen met wie de Cliënt gedurende zijn bedrijfsvoering te maken krijgt.

§ 4.     Doel. Het doel van deze Verwerking bestaat erin de desbetreffende Diensten te verlenen aan de Cliënt.

§ 5.     Duur. De Persoonsgegevens worden in de regel enkel Verwerkt door Corbus Advocaten BV tijdens de duur van de Overeenkomst en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden, tenzij op de bewaring of Verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn (zoals o.m. de termijn van vijf jaar bedoeld in artikel 2276bis oud Burgerlijk Wetboek).

Artikel 3     De Verwerking door Corbus Advocaten BV

§ 1.      Instructies van de Cliënt

           1.1. Corbus Advocaten BV Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van de instructies van de Cliënt, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen in welk geval Corbus Advocaten BV de Cliënt daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis zal stellen tenzij dergelijke kennisgeving wettelijk verboden is.

           1.2. De Cliënt machtigt en geeft hierbij instructie aan Corbus Advocaten BV om Persoonsgegevens te Verwerken in overeenstemming met deze Bijlage. Deze Bijlage en de betreffende Diensten uitgevoerd door Corbus Advocaten BV behelzen samen de volledige instructies van de Cliënt aan Corbus Advocaten BV in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. Alle aanvullende of andersluidende instructies moeten afzonderlijk en schriftelijk worden gegeven en moeten door Partijen worden overeengekomen.

           1.3. De Cliënt verklaart en garandeert dat hij gemachtigd is en blijft om voormelde instructies te geven in naam van elke met hem verbonden onderneming die, in voorkomend geval, verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen is of kan zijn (al dan niet gezamenlijk met de Cliënt).

§ 2.     Verplichtingen van de Cliënt

           2.1. De Cliënt zal de Wetgeving inzake gegevensbescherming naleven. Hij zal alle passende en organisatorische maatregelen treffen opdat de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen voldoet aan de AVG. Inzonderheid zal de Cliënt de vereiste maatregelen nemen met betrekking tot componenten die de Cliënt voorziet, beheert of controleert, met inbegrip van werkstations van waaruit verbinding wordt gemaakt met de Diensten van Corbus Advocaten BV, gebruikte systemen voor gegevensoverdracht en t.a.v. zijn personeel of aangestelden (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en zelfstandige medewerkers).

           2.2. De Cliënt is verantwoordelijk voor de wettigheid van (de verzameling en/of de Verwerking van) de Persoonsgegevens die Verwerkt worden door Corbus Advocaten BV in het kader van deze Bijlage en/of de betreffende Diensten. De Cliënt zal alle nodige maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te actualiseren en onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens te wissen en/of te verbeteren.

           2.3. De Cliënt verklaart en garandeert:

                  a. dat hij bij het inzamelen en het Verwerken van Persoonsgegevens van Betrokkenen de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd;

                  b. dat hij de Betrokkenen afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten (overeenkomstig artikels 13 en 14 AVG), inzonderheid over de Verwerking door Corbus Advocaten BV (of door advocaten of een advocatenkantoor) ten behoeve van en op instructie(s) van de Cliënt;

                  c. dat de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van deze Bijlage en/of de betreffende Diensten rechtmatig is; en

                  d. dat zijn personeel en aangestelden (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en zelfstandige medewerkers) de verplichtingen op basis van deze Bijlage en de Wetgeving inzake gegevensbescherming kennen en zullen naleven.

           2.4. Indien de naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming enige actie of maatregel vanwege Corbus Advocaten BV vereist, naast de verplichtingen krachtens deze Bijlage, zal Corbus Advocaten BV dergelijke actie of maatregel stellen na voorafgaandelijk overleg met en akkoord van de Cliënt. Deze laatste zal Corbus Advocaten BV in ieder geval voorafgaandelijk in kennis stellen van de vereiste acties of maatregelen, hierbij volledige medewerking en bijstand verlenen aan Corbus Advocaten BV en deze laatste vergoeden aan marktconforme prijzen zoals overeengekomen tussen Partijen voor prestaties die bijkomende diensten, investeringen of aanpassingen van de Diensten vereisen in dit verband.

           2.5. Corbus Advocaten BV is evenwel niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op de Cliënt of zijn activiteiten van toepassing zijnde wetgeving die niet algemeen van toepassing is op Corbus Advocaten BV.

§ 3.     Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie

           3.1. Elke doorgifte van Persoonsgegevens aan ((groeps)vennootschappen, derden, dienstverleners of servers in) landen buiten een lidstaat van de Europese Unie, zal gebeuren in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

           3.2. Corbus Advocaten BV houdt geen controle op en is niet verantwoordelijk voor de locatie van waaruit de Cliënt of zijn eindgebruikers Persoonsgegevens (kunnen) Verwerken.

§ 4.     Bekendmaking van Persoonsgegevens

           4.1. Corbus Advocaten BV zal geen Persoonsgegevens doorgeven of overdragen aan derden, behoudens:

                  a. op instructie(s) van de Cliënt;

                  b. ingeval dit vereist is voor de Verwerking van Persoonsgegevens door een subverwerker overeenkomstig artikel 3, §6 van deze Bijlage;

                  c. ingeval dit wettelijk verplicht is.

           4.2. In geval van doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde op instructie(s) van de Cliënt, is enkel deze laatste verantwoordelijk om met deze derde schriftelijke overeenkomsten te sluiten inzake bescherming van Persoonsgegevens, desgevallend met inbegrip van de vereiste Standaardcontractbepalingen. In ieder geval zal de Cliënt Corbus Advocaten BV integraal schadeloos stellen en vrijwaren voor enige schade ontstaan uit dergelijke overdracht door Corbus Advoaten aan een derde, tenzij voormelde schade enkel te wijten is aan een bewezen tekortkoming van Corbus Advocaten BV.

           4.3. Corbus Advocaten BV waarborgt dat zijn personeelsleden, handelend onder het gezag van Corbus Advocaten BV, die gemachtigd zijn Persoonsgegevens te Verwerken en daar toegang tot hebben, de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens in acht zullen nemen.

§ 5.     Beveiligingsmaatregelen

Corbus Advocaten BV neemt alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste passende technische en organisatorische maatregelen inzake beveiliging van de Verwerking.

§ 6.     Inschakelen subverwerkers

           6.1. De Cliënt erkent en laat uitdrukkelijk toe dat Corbus Advocaten BV voor de Verwerking van Persoonsgegevens subverwerkers kan inschakelen en Persoonsgegevens aan hen kan doorgeven.

           6.2. Corbus Advocaten BV zal de Cliënt vooraf informeren over alle subverwerkers die Persoonsgegevens zullen Verwerken in het kader van de uitvoering van de Diensten. Corbus Advocaten BV zal de Cliënt ook informeren over iedere wijziging van subverwerker(s). Indien de Cliënt niet akkoord gaat met Verwerking van Persoonsgegevens door een of meerdere subverwerkers, zal de Cliënt Corbus Advocaten BV hiervan schriftelijk informeren binnen vijftien (15) kalenderdagen na het ontvangen van voormelde kennisgeving. Desgevallend zal Corbus Advocaten BV redelijke inspanningen doen om wijzigingen voor te stellen aan de Cliënt met het oog op het vermijden van Verwerking van Persoonsgegevens door de subverwerker(s) in kwestie.

           6.3. Corbus Advocaten BV zal met elke dergelijke subverwerker schriftelijke overeenkomsten sluiten die verplichtingen bevatten die niet minder bescherming bieden dan de verplichtingen van Corbus Advocaten BV op basis van deze Bijlage, met inbegrip van de vereiste Standaardcontractbepalingen, en in het bijzonder met betrekking tot de verplichting voor het nemen van passende beveiligingsmaatregelen opdat de Verwerking aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming voldoet.

           6.4. In ieder geval blijft Corbus Advocaten BV te allen tijde het aanspreekpunt voor de Cliënt in dit verband. In geval de betreffende subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Corbus Advocaten BV verantwoordelijk voor de naleving door de subverwerker van de verplichtingen van Corbus Advocaten BV krachtens deze Bijlage.
§ 7.     Rechten van de Betrokkenen

           7.1. Rekening houdend met de aard van de Verwerking van Persoonsgegevens en voor zover mogelijk, zal Corbus Advocaten BV bijstand en medewerking verlenen aan de Cliënt bij het (doen) nakomen van zijn verplichtingen op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming, inzonderheid opdat de Cliënt gevolg kan geven aan zijn verplichting(en) om verzoeken te beantwoorden van Betrokkenen die hun rechten uitoefenen. De Cliënt zal Betrokkenen in de mogelijkheid stellen hun rechten uit te oefenen. De Cliënt zal alle nodige informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens aan Betrokkenen bezorgen overeenkomstig artikels 13 en 14 AVG.

           7.2. Indien een Betrokkene rechtstreeks contact zou opnemen met Corbus Advocaten BV om inzage / kopie, verbetering of verwijdering van of om een beperking van de Verwerking van zijn Persoonsgegevens te bekomen, dan zal Corbus Advocaten BV de Betrokkene in kwestie doorverwijzen naar de Cliënt. Corbus Advocaten BV zal zelf niet verder ingaan op het verzoek. Corbus Advocaten BV kan echter ter ondersteuning de basiscontactinformatie van de Cliënt verstrekken aan de Betrokkene in kwestie. De Cliënt zal Betrokkenen informeren dat zij hun rechten enkel kunnen uitoefenen jegens de Cliënt. De Cliënt zal elk dergelijk verzoek van een Betrokkene beantwoorden en voldoen aan zijn verplichtingen dienaangaande krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

§ 8.     Kennisgevingen, controles en audits

           8.1. Tenzij zulks wettelijk verboden is, zal Corbus Advocaten BV de Cliënt zonder onredelijke vertraging op de hoogte brengen indien Corbus Advocaten BV of een van zijn subverwerkers een vraag, dagvaarding of verzoek tot inspectie of audit van een bevoegde overheidsinstantie ontvangt in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. Tevens zal Corbus Advocaten BV de Cliënt informeren wanneer Corbus Advocaten BV de intentie heeft Persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde overheidsinstantie buiten het kader van de Diensten.

           8.2. Corbus Advocaten BV zal de Cliënt onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie of opdracht van de Cliënt een inbreuk oplevert op de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

           8.3. Op verzoek van de Cliënt zal Corbus Advocaten BV alle informatie verschaffen aan eerstgenoemde opdat hij aan zijn verplichtingen o.g.v. artikel 28 AVG kan voldoen.

§ 9.     Datalekken

           9.1. Corbus Advocaten BV zal de Cliënt zonder onredelijke vertraging informeren van zodra hij kennis heeft genomen van een Datalek, ongeacht de oorzaak ervan.

           9.2. De Cliënt zal Corbus Advocaten BV onmiddellijk in kennis stellen van elk beveiligingsincident of veiligheidskwestie, met inbegrip van een Datalek, die op enigerlei wijze verband houdt met de Diensten.

           9.3. De Partij die verantwoordelijk is voor het Datalek zal het Datalek verder onderzoeken en de andere Partij op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen alsook van de maatregelen die worden getroffen en zullen worden getroffen om de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling ervan te voorkomen.

           9.4. Beide Partijen zullen evenwel meewerken aan dergelijk onderzoek en wederzijds bijstand verlenen bij het (doen) nakomen van hun verplichtingen krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming, inzonderheid de verplichting om op grond van artikel 33 AVG een Datalek te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

           9.5. Een kennisgeving of melding op grond van huidig artikel 3, §9 van deze Bijlage en/of de Wetgeving inzake gegevensbescherming geschiedt steeds zonder (nadelige) erkenning van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot het Datalek.

§ 10.     Data Protection Impact Assessments (DPIA)

In geval de Cliënt verplicht is om krachtens artikel 35 AVG een DPIA (vertaling: “gegevensbeschermingseffectbeoordeling”) uit te voeren, zal Corbus Advocaten BV de nodige medewerking en bijstand verlenen aan de Cliënt opdat deze zijn verplichtingen ter zake kan naleven. Dergelijke bijstand wordt vergoed aan de tarieven zoals overeengekomen tussen Partijen.

§ 11.     Verwijderen en teruggave van Persoonsgegevens

           11.1. In geval van beëindiging van de Overeenkomst (en deze Bijlage), zal Corbus Advocaten BV binnen de zestig (60) dagen na voormelde beëindiging alle Persoonsgegevens van Betrokkenen zoals Verwerkt in het kader van deze Bijlage op haar systemen (behoudens enige back-up of archieven) verwijderen of anonimiseren, tenzij de Cliënt anders instrueert of (verdere) opslag van de Persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

           11.2. Indien de Cliënt hierom schriftelijk verzoekt niet later dan dertig (30) dagen vóór beëindiging van de Overeenkomst, zal Corbus Advocaten BV hem een kopie van de Persoonsgegevens op zijn systemen bezorgen, dit op (integrale) kosten van de Cliënt.

Artikel 4     Aansprakelijkheid in het kader van de Verwerking

§ 1.     De Cliënt is aansprakelijk en vrijwaart Corbus Advocaten BV integraal in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten voor alle schade (met inbegrip van door toezichthoudende autoriteiten (zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit) opgelegde sancties (zoals administratieve boetes) en schade geleden door Betrokkenen of Corbus Advocaten BV) die het gevolg is van het niet naleven door de Cliënt van zijn verplichtingen op basis van deze Bijlage en/of de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

§ 2.     De bepalingen van artikel 10 van de algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.