nieuws

Wijziging boekhoudkundige regels voor verenigingen en stichtingen

31
01
‘13

Een KB van 18 december 2012 heeft wijzigingen aangebracht aan het KB van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde vzw’s, internationale vzw’s en stichtingen.

Samengevat zijn de wijzigingen de volgende:

1) het toepassingsgebied van deel I van het KB van 19 december 2003 wordt van vzw’s uitgebreid tot stichtingen en internationale vzw’s. Als gevolg daarvan worden in diverse artikels van het KB van 19 december de woorden ?verenigingen zonder winstoogmerk’ vervangen door ?verenigingen en stichtingen’, en wordt deel II van het KB van 19 december 2003 opgeheven;

2) de regels voor de boekhoudkundige verwerking van reorganisaties van verenigingen en stichtingen worden gewijzigd;

3) er worden diverse wijzigingen aangebracht inzake de gegevens die in de jaarrekening moeten worden vermeld. Er moet bijvoorbeeld voortaan een resultaatverwerkingstabel worden toegevoegd aan de resultatenrekening. Het minimum genormaliseerd rekeningstelsel wordt ook aangepast, en er moet meer informatie worden vermeld in de toelichting. Voor een groot deel gaat het om wijzigingen die eerder reeds werden ingevoerd voor vennootschappen (wijzigingen van het KB/W.Venn. door het KB van 10 augustus 2009 en het KB van 7 november 2011), en die voortaan mutatis mutandis ook voor verenigingen en stichtingen gelden.

In werking

Het KB van 18 december 2012 treedt in werking op 10 februari 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 18 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationel verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, BS 31 januari 2013