nieuws

Wetgever bestrijdt schijnaansluitingen bij zelfstandigen (art. 42-43 PW)

31
12
‘12

Elke persoon zonder hoofdverblijfplaats in België die zich heeft aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds zonder een beroepsactiviteit aan te vatten, kan voortaan een administratieve boete oplopen waarvan het bedrag gelijk is aan de voorlopige bijdrage voor beginnende zelfstandigen.

Met die nieuwe administratieve sanctie binnen het sociale zekerheidsstelsel voor zelfstandigen, voert de wetgever de strijd tegen schijnaansluitingen op.

Zelfstandigen moeten zich vanaf de eerste dag van hun activiteit bij een sociale verzekeringskas aansluiten. Dit impliceert dat ze hun sociale rechten kunnen laten gelden, ook al hebben ze nog geen bijdragen betaald. En dat maakt misbruik mogelijk.

Men kan zich namelijk aansluiten bij een verzekeringskas om uitkeringen op te strijken, zonder dat er sprake is van enige zelfstandige activiteit. Vaak gaat het om personen die zelfs geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hier toch gebruikmaken van de gezondheidszorg. De programmawet van 27 december 2012 tracht dit misbruik aan te pakken.

De vaststelling van de inbreuk zal worden gedaan door een bevoegd ambtenaar van het RSVZ, door sociaal inspecteurs of door officiers van de gerechtelijke politie.

Om de betaling van de boete vlotter te laten verlopen, bepaalt de wetgever dat het verzekeringsfonds de eerste ten onrechte betaalde bijdrage kan gebruiken voor de betaling van de administratieve boete. Dit na aftrek van de beheerskosten. Als er al een bijdrage werd betaald, zal deze dus niet terugbetaald worden.

Dit onderdeel van de programmawet van 27 december 2012 treedt in werking op 10 januari 2013. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012 (art 42-43 PW)

Zie ook:
Artikel 17bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29 juli 1967