nieuws

Voordelen alle aard: nieuwe forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit, hogere coëfficiënt voor gratis woning

28
02
‘12

Sinds 1 januari 2012 gelden er nieuwe forfaits voor de raming van de belastbare voordelen van alle aard wanneer een werkgever aan een werknemer of bedrijfsleider gratis elektriciteit en/of verwarming verstrekt. Ook de coëfficiënt die gebruikt wordt om het belastbaar voordeel voor een gratis woning vast te leggen, is verhoogd voor gebouwen met een KI van meer dan ? 745 die een vennootschap ter beschikking stelt.

Voordelen van alle aard worden beschouwd als beroepsinkomsten. De werknemer die dit voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard. Om die waarde te bepalen, bestaan er twee schattingsmethodes: de schatting van de reële waarde van het voordeel (bv. privé-gebruik van een bedrijfsgsm) of een forfaitaire schatting van het voordeel van alle aard, zoals de gratis verstrekking van verwarming en elektriciteit en de gratis terbeschikkingstelling van een woning (onroerend goed).

Gratis verstrekking van verwarming en elektriciteit

Bij de forfaitaire schatting van het voordeel van alle aard bij de gratis verstrekking van verwarming en elektriciteit maakt de fiscus een onderscheid tussen ?leidinggevend personeel’ en ?bedrijfsleiders’ enerzijds en ?andere verkrijgers’ anderzijds (wijziging art. 18, §3, punt 4. KB/WIB 1992).

Onder ?leidinggevend personeel’ wordt verstaan: de met de dagelijkse bedrijfsvoering belaste personen die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te binden, evenals hun onmiddellijke ondergeschikten als zij ook functies van dagelijks bestuur uitoefenen.

Het aan te rekenen voordeel wordt als volgt vastgesteld: Aard van het voordeel Inkomstenjaar 2012 Inkomstenjaar 2011 Gratis verwarming leidinggevend personeel en bedrijfsleiders ? 1.245 (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2012: ? 1.820) ? 1.640 Gratis verwarming andere verkrijgers ? 560 (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2012: ? 820) ? 820 Gratis elektriciteit (die niet dient voor verwarming) leidinggevend personeel en bedrijfsleiders ? 620 (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2012: ? 910) ? 820 Gratis elektriciteit (die niet dient voor verwarming) andere verkrijgers ? 280 (geïndexeerd bedrag inkomstenjaar 2012: ? 410) ? 410

De bovenstaande forfaits worden jaarlijks aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk (overeenkomstig art. 178, § 3, 2° en § 7 WIB 1992).

Gratis beschikking over woning

Ook de gratis ter beschikkingstelling door de werkgever van een onroerend goed (of van een gedeelte daarvan) vormt een belastbaar voordeel.

Dat voordeel wordt vanaf 1 januari 2012 als volgt bepaald (wijziging art. 18, §3, 2. KB/WIB 1992):

 • Woning ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon:100/60 van het geïndexeerde KI van het gebouw; 100/90 van het geïndexeerde KI van het terrein;
 • Woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon (vennootschap, vereniging of instelling):als het niet-geïindexeerde KI lager of gelijk is dan ? 745, dan bedraagt het voordeel 100/60 van het geïndexeerde KI x 1,25; als het niet-geïindexeerde KI hoger is dan ? 745, dan is het voordeel gelijk aan 100/60 van het geïndexeerde KI x 3,8 (in plaats van 2 voordien).
 • Persoonlijk gebruik van een auto

  De ?oude’ regeling (aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde km x CO2-uitstootgehalte/km x coëfficiënt CO2-eur) voor de raming van het belastbaar voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig wordt geschrapt (schrapping punt 10. §3, art. 18 KB/WIB 1992).
  Het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens wordt voortaan berekend op basis van de catalogusprijs en CO2-uitstoot.

  Fiscale fiches

  De voordelen van alle aard moeten niet afzonderlijk vermeld worden op de belastingaangifte als ze al werden opgenomen op de individuele fiscale fiche 281.10 (loontrekkende) of 281.20 (bedrijfsleider), tenzij de aangifte voorziet in een afzonderlijke vermelding ervan (bv. voor aandelenopties).

  In werking

  Het KB van 23 februari 2012 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2012 toegekende voordelen van alle aard.

  Bron: Koninklijk besluit van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 18, § 3, KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire waardering van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen en de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit, BS 28 februari 2012, 12.931.

  Zie ook:
  Koninklijk besluit van 3 december 2009 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard, BS 10 december 2009, 76.639.