nieuws

Vlarem-trein 2015 eindelijk gepubliceerd

26
08
‘16

De Vlarem-trein 2015 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2016. Dit ?besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu? telt zomaar eventjes 305 artikels en 15 bijlagen. Het definitieve besluit is een compilatie van het vroegere ontwerp van Vlarem-trein 2015 en het ontwerp van Zomertrein.

In de Vlarem-treinen worden de sectorale voorwaarden voor de ingedeelde inrichtingen afgestemd op de meest recente Europese richtlijnen en verordeningen, BBT-studies, en codes van goede praktijk. Wat de jongste Vlarem-trein betreft, is er onder meer afstemming met de:

 • Europese richtlijn op het fase II-benzinedampterugwinningssysteem (RL 2009/126);
 • Europese verordening op de gefluoreerde broeikasgassen (V. 517/2014);
 • Europese verordening op de ozonlaag afbrekende stoffen (V. 1005/2009);
 • BBT-studie over externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare / slibachtige bedrijfsafvalstromen (2013);
 • BBT-studie over verf-, lak-, drukinkt en lijmproductie (2014);
 • BBT-studie voor asfaltcentrales (2013);
 • BBT-studie voor de grafische sector (2013); en
 • code van goede praktijk voor kwaliteitsborging van vast opgestelde emissiemeettoestellen (2014).
 • De nieuwe Vlarem-trein bevat daarnaast nog enkele laattijdige aanpassingen aan de CLP-verordening op de indeling (classification), etikettering (labeling) en verpakking (packaging) van stoffen en mengsels.

  En hij vervangt de certificering van bepaalde bedrijven en technici door een Vlarel-erkenning. Dat is met name het geval voor de:

 • koeltechnische bedrijven en koeltechnici;
 • bedrijven en technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen bevatten;
 • technici die gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningschakelaars;
 • technici die oplosmiddelen met gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit apparatuur; en
 • technici die gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit de klimaatregelingssystemen van motorvoertuigen.
 • De trein versoepelt ook de geluidsregels voor het leveren aan supermarkten (PIEK-project).

  De Vlarem-trein 2015 wijzigt in het totaal 8 andere besluiten:

 • Vlarem 2 (art. 2- 189);
 • Project-mer-besluit, over de milieu-effectrapportage (art. 190-192);
 • Stooktoestellenbesluit (art. 193-204);
 • Milieuhandhavingsbesluit (art. 205-213);
 • Vlarel, het erkenningenbesluit voor de milieusector (art. 214-285);
 • Materialenbesluit Vlarema (art. 286);
 • VER-besluit op de handel in broeikasgasemissierechten (art. 287); en
 • Vlarem-trein 2013, het vorige Vlarem-treinbesluit (art. 288).
 • In werking:

 • Op 5 september 2016 (d.i. 10 dagen na publicatie).
 • Talrijke uitzonderingen.
 • Overgangsbepalingen.
 • Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, BS 26 augustus 2016 (Vlarem-trein 2015).