nieuws

Verzamelwet inzake sociale zaken gepubliceerd

23
05
‘16

Zoals eerder aangekondigd, is er een nieuwe verzamelwet inzake sociale zaken. Die wet van 16 mei 2016 is op 23 mei verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Dit zijn de onderwerpen die in de ontwerptekst al aan bod kwamen:

 • De wetgeving wordt aangepast aan de afschaffing van de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.
 • De Arbeidsongevallenwet wordt aangepast ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof. Het hof oordeelde dat artikel 46, §1, eerste lid, 7°, d) het gelijkheidsbeginsel schendt. Die passage wordt opgeheven omdat het hof problemen heeft met het vergaand formalisme bij de schriftelijke ingebrekestelling.
 • De bestaande RSZ-verjaringstermijn van 7 jaar, die van toepassing is op de centrale dienst der vaste uitgaven, wordt met ingang van 1 januari 2016 van toepassing gemaakt op de FOD Personeel en Organisatie, voor wat betreft de opdrachten die ze overneemt van de centrale dienst.
 • De wet op de jobcreatie heeft een verlaging van de werkgeversbijdragen doorgevoerd. Het gaat om een regeling voor de werknemers van categorie 1 voor de structurele bijdragevermindering. Nu komt er ook een regeling voor categorieën 2 en 3.
 • Een deel van de verzamelwet handelt over het Riziv. Men heeft het over aanpassingen ?naar aanleiding van verschillende recente arbeidsrechtelijke evoluties?. Denk bijvoorbeeld aan begripsomschrijvingen.
 • Daarnaast noteren we ook 2 hoofdstukken die later via amendementen werden ingevoegd:

  1/ Een nieuw hoofdstuk 7 zorgt voor de optimalisering van de responsabiliseringsbijdrage, een bijzondere RSZ-bijdrage. Via 2 aanpassingen:

 • Bij de referentieperiode wordt niet langer rekening gehouden met een kalenderjaar. De bijdrage wordt voortaan trimestrieel geïnd op basis van het aantal werkloosheidsdagen in een referentieperiode, die telkens loopt over de 4 meest recente opeenvolgende kwartalen.
 • Bij overschrijding wordt de bijdrage niet langer berekend naargelang het aantal dagen dat het toegelaten aantal overschrijdt, maar naargelang van alle dagen van tijdelijke werkloosheid in het trimester van de overschrijdingen.
 • 2/ Een nieuw hoofdstuk 8 regelt de bepaling van het referentiejaar voor de beoordeling van de voorwaarden die moeten vervuld zijn om een beroep te doen op het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden. Het referentiepunt wordt op vraag van de sociale partners in de Groep van Tien aangepast:

 • ofwel betreft het kalenderjaar 2008;
 • ofwel gaat het om kalenderjaar ?1 (het voorafgaande jaar), ofwel om kalenderjaar ?2 (het tweede voorafgaande jaar);
 • ofwel bepaalt de bevoegde minister nog een ander referentiepunt nadat hij daarover een gemotiveerde aanvraag heeft ontvangen.
 • Bron: Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 23 mei 2016