nieuws

Verplichte registratie 'dienstenverleners aan vennootschappen' bij FOD Economie: delegatie van bevoegdheden

21
09
‘18

‘Dienstenverleners aan vennootschappen’ zijn sinds 1 september 2018 verplicht om zich vooraf te registreren bij de FOD Economie. Dit om hen te laten bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De directeur-generaal van de ‘Algemene Directie KMO-beleid’ van de FOD Economie beslist over de aanvraag tot registratie. De minister van Middenstand, Daniel Ducarme, heeft in zijn besluit van 5 september 2018 vastgelegd wie de directeur-generaal vervangt indien deze afwezig of verhinderd is.

Via een tweede besluit van 5 september 2018 draagt minister Ducarme zijn bevoegdheid om de registratie in te trekken over aan de directeur-generaal van de ‘Algemene Directie KMO-beleid’ en voorziet hij ook hier in een regeling indien deze laatste afwezig of verhinderd is.

Beide ministeriële besluiten van 5 september 2018 treden in werking op 1 oktober 2018.

Verplichte registratie

De wet van 29 maart 2018 legt deze verplichte registratie op aan natuurlijke of rechtspersonen die in België vennootschapsrechtelijke diensten aanbieden, maar die ontsnappen aan de antiwitwaswet van 18 september 2017.
Omdat zij al onderworpen zijn aan de antiwitwaswet geldt deze registratieplicht dus niet voor bv. advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, (boekhouders-)fiscalisten, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Een aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten die zijn activiteiten uitoefent zonder dat hij geregistreerd is of die geregistreerd werd maar niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden, riskeert een geldboete die kan oplopen tot 100.000 euro.

De directeur-generaal van de ‘Algemene Directie KMO-beleid’ van de FOD Economie (of zijn gedelegeerde) beslist over de aanvraag tot registratie uiterlijk binnen de 60 dagen na de ontvangst van een volledig dossier. Komt er binnen deze termijn geen beslissing, dan mag de beslissing als gunstig beschouwd worden.

Is de directeur-generaal afwezig of verhinderd , dan is het de adviseur-generaal van de ‘afdeling Reglementering’ van de ‘Algemene Directie KMO-beleid’ van de FOD Economie die in zijn plaats beslist.
Indien de adviseur-generaal afwezig of verhinderd is, dan wordt hij vervangen door de adviseur van de ‘Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving’ binnen de ‘afdeling Reglementering’ (MB van 5 september 2018).

Intrekking van de registratie

Indien niet of niet meer voldaan is aan de voorwaarden die de wet van 29 maart 2018 oplegt, was het tot nog toe de minister van Middenstand (of zijn gedelegeerde) die de registratie kon intrekken.
De minister van Middenstand draagt nu via zijn besluit van 5 september 2018 zijn bevoegdheid om de registratie in te trekken over aan de directeur-generaal van de ‘Algemene Directie KMO-beleid’.

Is de directeur-generaal afwezig of verhinderd, dan is het de adviseur-generaal van de ‘afdeling Reglementering’ van de ‘Algemene Directie KMO-beleid’ van de FOD Economie die in zijn plaats beslist. Indien de adviseur-generaal afwezig of verhinderd is, dan wordt hij vervangen door de adviseur van de ‘Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving’ binnen de ‘afdeling Reglementering’.

De intrekking van de registratie houdt het verbod in om de activiteiten van dienstenverlener aan vennootschappen uit te oefenen vanaf de 30ste dag na de betekening.

Registratie tot 1 maart 2019

Dienstenverleners aan vennootschappen die vóór 1 september 2018 diensten van dienstenverleners aan vennootschappen verleenden, krijgen tot 1 maart 2019 de tijd om hun aanvraag tot registratie in te dienen.

Een dienstenverlener aan vennootschappen die zijn aanvraag tot registratie binnen deze termijn van zes maanden heeft ingediend, mag zijn activiteiten blijven uitoefenen zolang het onderzoek van zijn aanvraag tot registratie loopt.

In werking

Beide ministeriële besluiten van 5 september 2018 treden in werking op 1 oktober 2018, tien dagen na hun publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 5 september 2018 houdende de delegatie van bevoegdheid bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen, BS 21 september 2018.

Bron: Ministerieel besluit van 5 september 2018 houdende de delegatie van bevoegdheid tot het intrekken van de registratie zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen, BS 21 september 2018.

Zie ook:
Wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen, BS 2 mei 2018 (art. 6, § 5, eerste lid en art. 9, eerste lid).
– Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, Pb.L., afl. 141, 5 juni 2015 (antiwitwasrichtlijn) (art. 3, punt 7. en art. 47).
– Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017 (antiwitwaswet) (art. 5, § 1, 1° tot 28° en 30° tot 33°)
– Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, BS 24 oktober 1934 (KB nr. 22 beroepsuitoefeningsverbod) (art. 1).