nieuws

Verlaagd BTW tarief voor renovatiewerken aan woningen van minstens 10 jaar oud

19
01
‘16

Verlaagd BTW tarief voor renovatiewerken aan woningen van minstens 10 jaar oud

Er werd door de wetgever voorzien dat vanaf 1 januari 2016 het verlaagd BTW tarief van 6% voor renovatiewerken aan privéwoningen slechts zou gelden voor woningen die minstens 10 jaar oud zijn terwijl dit voorheen mogelijk was voor woningen die minstens 5 jaar oud waren.

De maatregel werd echter niet tijdig gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor de nieuwe regeling slechts in werking treedt vanaf de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De datum van publicatie is echter nog niet gekend.

Wij lichten u alvast de toekomstige regeling toe alsook de mogelijkheden om na inwer-kingtreding van de nieuwe regeling nog beroep te kunnen doen op de oude regeling in-dien u tijdig de nodige stappen onderneemt.

Om beroep te kunnen doen op het voordelig tarief van 6% BTW dient de woning waarop de renovatiewerken betrekking hebben minstens 10 jaar oud te zijn (zijnde voor het eerst in gebruik genomen in de loop van het jaar 2016 of vroeger). De regeling blijft enkel van toepassing voor privéwoningen of woningen waarvan slechts een bijkomstig gedeelte voor beroepsactiviteiten wordt aangewend. Verder dienen de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (bv. eigenaar of huurder) te worden gefactureerd vooraleer de regeling toepassing kent.

Geen nood, indien u werkzaamheden wenst te verrichten aan een woning die nog geen tien jaar oud is (doch conform de oude regeling minstens 5 jaar oud is), en u hiervoor nog ten laatste de dag voor de toekomstige inwerkingtreding van de nieuwe regeling aanvraag deed tot stedenbouwkundige vergunning, kan u nog steeds genieten van het verlaagd BTW tarief van 6%. De aanvraag die u indient/indiende, moet dan wel betrekking hebben op concrete werken en de indieningsdatum dient aangetoond te worden door een door de gemeente uitgereikt ontvangstbewijs, bewijs van aangetekende verzending of digitale indiening. De facturen met betrekking tot deze werken dienen bovendien uiterlijk 31 december 2017 uitgereikt te worden.

Verder is het mogelijk om de gunstige regeling te verkrijgen voor contracten die u sluit ten laatste een dag voor de toekomstige inwerkingtreding van de nieuwe regeling. De overeenkomst dient hiervoor betrekking te hebben op concrete werken aan het pand alsook dient de overeenkomst vaste dagtekening (door bijvoorbeeld registratie van de overeenkomst op het registratiekantoor of de opname van de hoofdinhoud van de overeenkomst in een authentieke akte) te hebben. U kan bovendien kopie van de overeenkomst ten laatste een dag voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling bezorgen aan uw BTW kantoor die in dat geval een ontvangstbewijs uitreikt met vermelding van de datum van ontvangst en gegevens van de betrokken partijen.

Tot slot valt op te merken dat het toepassingsgebied van de wet wel eens ruimer kan zijn dan gedacht. Zo kan de gunstregeling ook toepassing vinden op onderstaande voorbeelden:

Renovatiewerken aan tweede verblijven mits aan de toepassingsvoorwaarden voldaan is;

Bij grondige verbouwing en uitbreiding van de oppervlakte van de oude woning kan de gunstregeling toepassing vinden inzoverre de oppervlakte van het “oude gedeelte” groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken. Uiteraard dienen steeds de basisvoorwaarden vervuld te zijn;

Ook voor “kleinere verbouwingen” waar geen stedenbouwkundige vergunning voor nodig is, kan u verbouwen tegen gunsttarief (denk maar aan sanitair, vaste badkamerkasten, vaste brandalarmtoestellen, vaste alarmtoestellen tegen diefstal, centrale verwarming en airconditioning, opbergkasten die onroerend van aard zijn, binnen- en buitenschilderwerken, etc.).

 

Auteur: Maxime Verhaegen – Advocaat