nieuws

Vennootschappen die 3 jaar geen jaarrekening neerleggen geschrapt in KBO

19
07
‘13

De wet van 15 juli 2013 voorziet twee nieuwe procedures van ambtshalve doorhaling van vennootschappen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Geen jaarrekening gedurende 3 boekjaren

Vennootschappen die de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (art. 98 en art. 100, W. Venn.) gedurende ten minste drie opeenvolgende boekjaren niet hebben nageleefd, zullen geschrapt worden uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het gaat om vennootschappen die door het Wetboek van vennootschappen als niet meer actief worden beschouwd.

Deze doorhaling geldt niet voor:

 • kleine vennootschappen die de vorm hebben aangenomen van een vennootschap onder firma, een gewone commanditaire vennootschap of een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, en
 • de vennootschappen onder firma, de gewone commanditaire vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn.
 • Als de vennootschap de niet-neergelegde jaarrekeningen toch indient, trekt de beheersdienst van de KBO de doorhaling in.

  Andere vennootschappen

  Vennootschappen die niet onder het vorige punt vallen, en die aan de volgende cumulatieve criteria beantwoorden, zullen eveneens geschrapt worden uit de KBO:

 • a) sedert minimum 3 jaar niet beschikken over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden, ingeschreven in de KBO;
 • b) ingeschreven zijn in de KBO met een actieve status;
 • c) niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de KBO;
 • d) sinds 7 jaar geen enkele wijziging aangaande de ingeschreven gegevens in de KBO hebben uitgevoerd;
 • e) sinds 7 jaar geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen, in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad hebben uitgevoerd.
 • Voor de toepassing van punt a) vormen de actieve commerciële hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden waarvan de begindata voor 1 juli 2003 vallen, geen nuttig criterium.

  Enkel de vennootschappen met een actieve status zullen worden geschrapt. Hiermee worden de vennootschappen bedoeld die hun oprichtingsakte hebben neergelegd bij de handelsrechtbank (en dus rechtspersoonlijkheid hebben) en die zich niet bevinden in een situatie van sluiting van faillissement, sluiting van vereffening, die niet zijn ontbonden ingevolge een fusie of een splitsing of nietig werden verklaard (of stopgezet wegens dubbel gebruik).

  De criteria onder punt a) tot d) zijn elementen die voorkomen in de KBO en die dus rechtstreeks in de KBO kunnen worden gecontroleerd.
  Voor het laatste criterium, nl. geen publicatie in de loop van 7 jaar, zal het Staatsblad de informatie aan de KBO verstrekken.

  De beheersdienst van de KBO trekt de doorhaling in:

 • als de vennootschap niet meer voldoet aan één van de criteria vermeld in de punten a) tot e) hiervoor, of
 • als er een manifeste vergissing wordt vastgesteld door een overheid of dienst.
 • Publicatie in Staatsblad

  De doorhalingen en de intrekkingen van doorhaling worden gratis gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en dit op initiatief van de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  In werking

  Deze nieuwe maatregelen treden in werking op 1 juli 2013.

  De nieuwe procedure van ambtshalve doorhaling voor de vennootschappen die aan de cumulatieve criteria voldoen, treedt in werking op een door de Koning te bepalen datum, maar uiterlijk op 31 december 2013.

  Bron: Wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding, BS 19 juli 2013 – art. 18 en art. 19.

  Zie ook:
  Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 2003 (KBO-wet) – art. 25bis