nieuws

Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen

21
03
‘19

Nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) werd goedgekeurd op 28 februari 2019. Hieronder resumeren wij in bulletvorm de 3 belangrijkste data en de laatste wijzigingen.

1 mei 2019

 

   o   Datum inwerkingtreding WVV

 

   o   Nieuwe vennootschappen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht, moeten aan de nieuwe bepalingen voldoen.

 

   o   Bestaande vennootschappen hebben (vanaf de bekendmaking van de WVV in het Belgisch staatsblad) een opt-in mogelijkheid. Via een statutenwijziging kan elke vennootschap opteren voor de nieuwe regels die van dan onverkort op hen van toepassing zijn.

 

1 januari 2020

 

   o   Volgende nieuwe dwingende regels worden automatisch van kracht:

 

o   omvorming kapitaal BV in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening (ingevolge afschaffing kapitaal)

o   nieuwe benamingen en afkortingen

o   winstuitkering BV (balans- en liquiditeitstest)

o   alarmbelprocedure (eigen vermogen dreigt negatief te worden (balanstest) en liquiditeit komt in gevaar (liquiditeitstest))

 

o   Vanaf de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020  zal een vennootschap aan alle nieuwe regels moeten voldoen.

 

1 januari 2024

 

   o   Bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen hebben tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels (maar zijn dit verplicht bij hun eerste statutenwijziging na 1 januari 2020).

 

   o   Indien nog niet hervormd uiterlijk 1 januari 2024, worden zij van rechtswege omgezet in de nauwst aansluitende vorm:

 

o   Comm.VA wordt een NV met 1 bestuurder

o   Landbouwvennootschap wordt een VOF, of met stille vennoten een CommV

o   ESV wordt een VOF

o   CVOA wordt een VOF

o   CVBA die niet aan de coöperatie-definitie voldoet, wordt een BV

 

   o   De leden van het bestuursorgaan van de van rechtswege omgezette vennootschap dienen binnen de 6 maanden een algemene vergadering bijeen te roepen om de statuten te wijzigen. Zo niet zijn ze persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de vennootschap of derden zouden lijden door het niet nakomen van deze verplichting.

 

 

Belangrijkste laatste wijzigingen

 

   o   Coöperatieve vennootschappen krijgen een eigen boekdeel.

 

   o   Bestuurders van vennootschappen of verenigingen met rechtspersoonlijkheid  kunnen slechts voor een bepaald bedrag aansprakelijk worden gesteld voor hun toevallige lichte fouten, afhankelijk van de grootte van de rechtspersoon: 12 miljoen EUR voor zeer grote rechtspersonen, 250.000 EUR voor kleinere rechtspersonen.Geen beperking voor ‘lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, van zware fout, van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden in hoofde van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld’.

 

 

 

Corbus Advocaten cvba