nieuws

Nieuwe voorschriften voor uitreiken fiscale attesten geldgiften

13
02
‘13

Vanaf aanslagjaar 2013 geven giften in geld geen recht meer op een belastingaftrek, maar op een belastingvermindering van 45%. Die wijziging, ingevoerd door de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, brengt een aantal nieuwe formaliteiten mee voor de afgifte van de kwijtschriften. De fiscus zet ze op een rijtje.

Geen belastingaftrek, maar belastingvermindering

Wie een gift in geld doet aan een erkend goed doel (vb. erkende organisaties die opkomen voor mindervaliden, beschermde minderjarigen, behoeftigen of oorlogsslachtoffers, provinciale rampenfondsen, instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen) maakt vanaf aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) aanspraak op een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45% (nieuw artikel 145³³, §1, tweede lid WIB). Voorwaarde is dat de gift minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt. De instellingen die erkend zijn om giften te ontvangen, moeten ervoor zorgen dat de schenkers binnen de 2 maanden na het einde van ieder jaar een kwijtschrift ontvangen.

Een tweede exemplaar van dit fiscaal attest is bestemd voor het bevoegde Documentatiecentrum van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Het gaat hier om een afschrift dat elektronisch wordt doorgestuurd via Belcotax on Web. De gegevens die ingediend worden via Belcotax moeten ten laatste op 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de gift werd gedaan, bij de Administratie toekomen. Net als vroeger aanvaardt de fiscus in uitzonderlijke gevallen een papieren versie. Zoals vandaag moet alleen dan een verzamelstaat worden opgemaakt.

Voorwaarden kwijtschrift

De kwijtschriften voor de schenker moeten voortaan de officiële vermelding dragen ?Kwijtschrift uitgereikt met toepassing van artikel 145³³, §1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992?.

De andere verplichte gegevens op het kwijtschrift zijn niet gewijzigd. Het attest vermeldt nog steeds het kalenderjaar, het volgnummer (die nummering moet per kalenderjaar ononderbroken zijn en mag uitsluitend op giften in geld van 40 euro en meer betrekking hebben), de volledige identificatiegegevens van de begiftigde instelling (d.w.z. haar statutaire benaming, het adres van haar maatschappelijke zetel en haar nationaal nummer), de volledige identiteit en het volledige adres van de schenker (voor rechtspersonen en vennootschappen bij voorkeur eveneens hun nationaal nummer), het bedrag van de gift en de bevestiging dat ze definitief en onherroepelijk is verricht. De instelling mag zich bij dit laatste, onder bepaalde voorwaarden, beperken tot het bedrag in cijfers.

De fiscus raadt de instellingen nog steeds aan om de verschillende giften van een schenker in een bepaald kalenderjaar te groeperen, zodat voor dat jaar slechts 1 kwijtschrift per schenker wordt uitgereikt. De kwijtschriften moeten niet worden ondertekend.

Geen kwijtschrift uitgereikt

Wanneer er in een bepaald jaar geen kwijtschriften worden uitgereikt, moet de betrokken instelling dit melden aan het bevoegde Documentatiecentrum. Ze doet dit via een document waarop volgende gegevens staan: ?Kwijtschrift uitgereikt met toepassing van artikel 145³³, §1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992?, het kalenderjaar, de volledige identificatiegegevens van de instelling (statutaire benaming, adres van maatschappelijke zetel en nationaal nummer), ?Aantal uitgereikte kwijtschriften/Totaal bedrag waarvoor kwijtschriften zijn uitgereikt: nihil?.

Opsturen papieren documenten

Instellingen met hun maatschappelijke zetel in één van de 19 Brusselse gemeenten bezorgen hun papieren documenten aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, Documentatiecentrum Bedrijfsvoorheffing Brussel, Luttrebruglaan 74, 1190 Brussel. Voor organisaties uit Vlaanderen bevindt het documentatiecentrum zich in de Vlaanderenstraat 1, 9000 Aalst. Het documentatiecentrum van het Waals gewest ligt in de Chemin de l’Inquiétude, 7000 Bergen.

Opmerkingen

De fiscus eindigt zijn bericht met een reeks opmerkingen. Zoals dat nu al het geval is, mogen geen kwijtschriften worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en mogen instellingen die aan erkenning zijn onderworpen, pas kwijtschriften uitreiken wanneer zij die erkenning voor het betrokken jaar hebben verkregen. Er wordt onder meer ook aangehaald dat het verlenen van een belastingvermindering voor giften in geld is ingegeven door nationaal belang en daarom alleen geldt voor eigenlijke giften (schenkingen die zijn afgestaan zonder tegenwaarde).

Giften die gedaan worden aan één van de opgelijste erkende instellingen mogen door natuurlijke personen eveneens worden gedaan in de vorm van kunstwerken waarvan de minister van Financiën erkent dat ze behoren tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten en waarvan hij de geldwaarde heeft vastgesteld. Dit blijft zo.

Vervangen

Het huidige bericht vervangt het bericht over de uitreiking van fiscale attesten bij giften in geld dat in het Belgisch Staatsblad van 13 april 2011 is bekendgemaakt.

Bron: Algemene administratie van de FISCALITEIT. Sector directe belastingen. Bericht aan de instellingen die gemachtigd zijn kwijtschriften uit te reiken voor giften die recht geven op een belastingvermindering bij de schenker, BS 13 februari 2013.

Zie ook
Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20 december 2012 (ed. 4). (art. 25)
WIB1992 (nieuw artikel 145³³)