nieuws

Nieuw kader voor rechten werknemers bij overdracht onder gerechtelijk gezag

25
04
‘13

De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend die de rechten van werknemers preciseert bij een overname van hun bedrijf in een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. Die CAO nr. 102 van 5 oktober 2011 wordt nu algemeen verbindend verklaard door een KB van 14 april 2013.

De CAO nr. 102 poneert als basisprincipe dat de overnemer in principe de rechten en de verplichtingen overneemt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten van de overgenomen werknemers en die bestaan op het tijdstip van de overdracht onder gerechtelijk gezag. Dit gebeurt automatisch voor zover de overnemer op de hoogte is van die rechten en plichten.

De rechten die de nieuwe werkgever moet garanderen, komen slechts summier aan bod in de wet over de continuïteit van de ondernemingen. Daarom heeft de wetgever de sociale partners in de NAR de bevoegdheid gegeven om de materie verder uit te werken. Ze hebben dat gedaan in de CAO nr. 102. Maar de wettelijke regeling bleef wel gelden tot de Koning die overeenkomst bekrachtigd heeft. Dat is nu gebeurd.

Toch moeten we erop wijzen dat de sociale partners een paar wijzigingen naar voor geschoven hebben die ervoor moeten zorgen dat de rechtsfiguur van de overdracht onder gerechtelijk gezag opgenomen wordt in het hele arbeidsrecht. En de CAO nr. 102 heeft de inwerkingtreding van de nieuwe regeling gekoppeld aan de inwerkingtreding van die wijzigende wettelijke bepalingen …

De CAO nr. 102 wordt geflankeerd door de CAO nr. 5quater. Die zorgt ervoor dat de positie van de leden van de syndicale afvaardiging gewaarborgd blijft tijdens de reorganisatie.

Bron: Koninklijk besluit van 14 april 2013 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 102 van 5 oktober 2011, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ten gevolge van een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, BS 25 april 2013

Zie ook:
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5quater van 5 oktober 2011 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, BS 9 februari 2009
Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.779 van 5 oktober 2011, ?Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen’