nieuws

Nieuw boek X van het Wetboek economisch recht wijzigt de wet op de precontractuele informatie op een aantal punten

12
05
‘14

De wet van 2 april 2014 voegt boek X. “Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies” toe aan het wetboek economisch recht. De huidige alleenverkoopwet, evenals de handelsagentuurwet worden integraal door deze nieuwe wet overgenomen. De wet precontractuele informatie werd wel aangepast, waardoor het toepassingsgebied verruimd is. 

Voorheen verwees de wet op de precontractuele informatie naar “overeenkomsten tussen twee personen”, waardoor er discussie ontstond, indien de overeenkomst gesloten werd door meerdere personen. De huidige wet spreekt over “overeenkomsten tussen verschillende personen”, waardoor aan deze onenigheid een einde wordt gesteld. 

Tevens was er vroeger discussie of handelsagentuurovereenkomsten onder de wet precontractuele informatie vielen. De wet was immers slechts van toepassing op commerciële samenwerkingsovereenkomsten tussen personen die in eigen naam en voor eigen rekening werken, terwijl handelsagenten voor naam en rekening van hun principaal werken. De nieuwe wet past deze voorwaarde aan, zodat handelsagentuurovereenkomsten ook onder het toepassingsgebied van de wet vallen. Niettegenstaande deze uitbreiding worden bank- en verzekeringsagentuur-overeenkomsten krachtens artikel 26 expliciet uitgesloten. Ons inziens lijkt het waarschijnlijk dat het Grondwettelijk Hof in de toekomst gevraagd zal worden om zich over de geoorloofdheid van deze uitsluiting uit te spreken.

Voorts heeft men om het toepassingsgebied van de wet te verruimen, de beperkende voorwaarde dat er een vergoeding van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks diende betaald te worden, geschrapt.

Zeer relevant voor de praktijk is dat krachtens artikel 27 een afwijking wordt toegestaan op het verbod om voor het einde van de bedenktijd een vergoeding te vragen. Er wordt expliciet voorzien dat bij het afsluiten van een geheimhoudingsakkoord tevens de bijhorende conventionele schadevergoeding kan bepaald worden.

Normaliter dient de persoon die het recht verstrekt aan de andere persoon, minstens één maand voor het sluiten van de commerciële overeenkomst het ontwerp te verstrekken, evenals een afzonderlijk document dat verplicht de gegevens van artikel 28 bevat. Indien dit ontwerp of bijhorend document gewijzigd wordt, dient dit opnieuw minstens één maand voor het sluiten van de commerciële samenwerkingsovereenkomst verstrekt te worden, tenzij de wijziging schriftelijk wordt aangevraagd door diegene die het recht verkrijgt. In geval van niet-naleving van deze bepalingen, kan de persoon die het recht verkrijgt, binnen een termijn van 2 jaar na het sluiten van de overeenkomst de nietigheid van de commerciële samenwerkingsovereenkomst inroepen. 

Deze wet zal in werking treden op 31 mei 2014.