nieuws

Investeringssteun voor Vlaamse ondernemingen: soepeler voorwaarden voor starters

26
07
‘11

Kmo’s en grote ondernemingen die investeren in het Vlaams Gewest, kunnen hiervoor subsidies krijgen van de Vlaamse Regering. Starters beschikken echter vaak nog niet over voldoende vermogen om de financiering van investeringen zelf helemaal rond te krijgen. Daarom versoepelt de Vlaamse minister van Economie, Kris Peeters, voor hen de investeringsvoorwaarden.

Subsidies voor strategische investeringsprojecten

Alleen kleine en middelgrote ondernemingen in heel het Vlaams Gewest, en grote ondernemingen in de regionale steungebieden (geen overheidsbedrijven) komen in aanmerking voor subsidies voor strategische investeringsprojecten. Hun hoofdactiviteit op de indieningsdatum van de steunaanvraag moet wel behoren tot de sectoren die opgesomd zijn in bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010.
Opgelet! Voor grote ondernemingen worden enkele sectoren uitgesloten (zie laatste kolom van de tabel).

Duur strategisch investeringsproject

Het strategisch investeringsproject start op zijn vroegst op de datum van de bevestigingsbrief en uiterlijk zes maanden na die datum.
Het heeft een duur van maximaal 3 jaar, die loopt vanaf de datum van de bevestigingsbrief. De Vlaamse minister van Economie kan deze termijn verlengen.
Het strategisch investeringsproject start ofwel met de datum van de eerste factuur, ofwel met de datum van de akte van de verwerving van een onroerend goed, ofwel met de datum van het leasingcontract.

Soepeler investeringsvoorwaarden voor starters

Een heel aantal investeringen komen echter niet in aanmerking voor subsidies (art. 31, §6, besluit Vlaamse Regering van 22 februari 2008).

Zo komen onder meer volgende investeringen niet in aanmerking:

 • de investeringen, voorheen geactiveerd en opgenomen in een afschrijvingstabel, die verworven worden van:een onderneming waarin de steunaanvragende onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks participeert; een onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks participeert in de steunaanvragende onderneming; een verwante patrimoniumvennootschap. Dat is een onderneming die onder meer, maar niet uitsluitend, tot doel heeft roerende en onroerende goederen te beheren en die een of meer dezelfde aandeelhouders heeft als de steunaanvragende onderneming.

 • de investeringen die verworven werden van een zaakvoerder, een bestuurder of een aandeelhouder van de steunaanvragende onderneming.
 • Indien de steunaanvragende onderneming opgericht is binnen het jaar vóór de steunaanvraag, en nog niet over voldoende financiële middelen kan beschikken om de noodzakelijke investeringen te financieren, kan de Vlaamse minister voor de hierboven opgesomde investeringen echter een afwijking toestaan.

  In dat geval kan hij toestaan dat aan deze voorwaarden slechts moet voldaan zijn op het einde van het strategisch investeringsproect. De duurtijd van dat project bedraagt maximaal 3 jaar, vanaf de datum van de bevestigingsbrief.
  Daarbij zal worden gekeken naar de identiteit van de aandeelhouders en bestuurders van de voorlaatste eigenaar van de verworven activa.

  Subsidiebedrag

  De subsidie bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele investeringen. De subsidiabele investeringen zijn de investeringen die in aanmerking komen, verminderd met de afschrijvingsaftrek en de btw.

  Het minimale subsidiabele investeringsbedrag bedraagt minimaal 8.000.000 euro. De subsidie is echter geplafonneerd op 1 miljoen euro per aanvraag.

  In werking

  Het ministerieel besluit van 1 juli 2011, dat de investeringsvoorwaarden voor starters versoepelt, treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 17 december 2010.

  Bron: Ministerieel besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van artikel 31, par. 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, BS 26 juli 2011, 43.316.

  Zie ook:
  ? Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, BS 31 januari 2011 (ed.1), bl. 8078.
  ? Besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, BS 16 april 2008.