nieuws

Grote vennootschappen betalen hogere vennootschapsbijdrage in 2012

09
05
‘12

Grote vennootschappen betalen in 2012 een hogere vennootschapsbijdrage dan in 2011. Voor kleine vennootschappen blijft deze bijdrage in 2012 ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het maximumbedrag van het balanstotaal, dat de kleine ondernemingen van de grotere onderscheidt, werd geïndexeerd. De vennootschappen moeten de vennootschapsbijdrage uiterlijk op 30 juni 2012 betalen.

Elke vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, moet binnen de drie maanden na de neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de ?jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschapppen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen’ (de vennootschapsbijdrage) betalen. Vzw’s, feitelijke verenigingen en burgerlijke vennootschappen die geen handelsvorm hebben aangenomen, zijn vrijgesteld.

Vennootschapsbijdrage 2012

U betaalt in 2012:

 • 347,50 euro als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2010) een balanstotaal had dat kleiner of gelijk was dan 627.377,34 euro (voordien: 604.112,25 euro); of
 • 868,00 euro (852,50 euro in 2011) als uw vennootschap in het voorlaatste afgesloten boekjaar (dus in 2010) een balanstotaal had van meer dan 627.377,34 euro (voordien: 604.112,25 euro)
 • De bijdrage hangt af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar van de vennootschap, dat vermeld is in de neergelegde jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Voor pas opgerichte vennootschappen is er geen voorlaatste afgesloten boekjaar waarop de bijdrage kan gebaseerd zijn. Zij betalen de laagste bijdrage van 347,50 euro.

  Tijdstip betaling

  Bestaande vennootschappen en vennootschappen die hun rechtspersoonlijkheid verkrijgen in januari, februari en maart van het bijdragejaar, moeten hun bijdrage vóór 1 juli van het bijdragejaar betalen aan het sociaal verzekeringsfonds. In 2012 moeten deze vennootschappen hun bijdrage dus uiterlijk op 30 juni betalen.

  Vennootschappen die rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf 1 april moeten de vennootschapsbijdrage betalen uiterlijk op het einde van de derde maand die volgt op de datum waarop ze rechtspersoonlijkheid verwierven.

  Laattijdige betaling

  Een vennootschap die haar bijdrage niet tijdig betaalt, krijgt een verhoging aangerekend van 1% per maand vertraging. Bij overmacht of in andere ?behartigenswaardige gevallen’ kan de vennootschap de kwijtschelding van deze verhoging aanvragen bij haar sociaal verzekeringsfonds. Het fonds bezorgt de aanvraag aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

  De werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van bijdragen, verhogingen en kosten.

  Tijdelijke vrijstelling

  Voor beginnende personenvennootschappen is er een soepeler regime. Zij kunnen gedurende de eerste drie jaar van hun bestaan vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage.

  Dit op voorwaarde dat:

 • ze als handelsonderneming ingeschreven zijn in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO), en
 • hun zaakvoerders en de meerderheid van de werkende vennoten (die geen zaakvoerder zijn) hoogstens drie jaar zelfstandige (inclusief bijberoep, medewerking, ?) geweest zijn, in een periode van 10 jaar vóór dat de vennootschappen rechtspersoonlijkheid kregen.
 • Permanente vrijstelling

  Een vennootschap kan vrijgesteld worden van de betaling van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage vanaf het bijdragejaar waarin ze zich in één van de volgende situaties bevindt:

 • de vennootschap werd failliet verklaard;
 • de vennootschap bevindt zich in een toestand van gerechtelijke reorganisatie, die door de rechtbank van koophandel werd gehomologeerd en niet werd vernietigd of ontbonden;
 • de vennootschap bevindt zich in een toestand van vereffening en het uittreksel uit de akte die de manier van vereffening bepaalt, werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
 • De vennootschap kan ook vrijgesteld worden van de betaling van de bijdrage voor het jaar waarvoor zij met een attest, afgeleverd door het departement vennootschappen van de Administratie der Directe Belastingen, bewijst dat ze gedurende het volledige kalenderjaar geen enkele handels- of burgerlijke activiteit heeft uitgeoefend.

  In werking

  Het KB van 23 maart 2012, dat de bedragen van de vennootschapsbijdragen voor 2012 vastlegt, treedt in werking vanaf 1 januari 2012.

  Bron: Koninklijk besluit van 23 maart 2012 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 9 mei 2012 (ed. 1), 27.320.

  Zie ook:
  ? Koninklijk besluit van 31 maart 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 8 april 2011, 22.843.
  ? Koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 3 april 1993 (Coördinatie).