nieuws

Gerechtsdeskundige heeft meldingsplicht bij mogelijk belangenconflict (art. 80 Potpourri IV)

30
12
‘16

De gerechtsdeskundige moet voortaan de feiten en omstandigheden melden waardoor zou kunnen getwijfeld worden aan zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid. Hij moet dat doen binnen acht dagen na de kennisgeving van de rechterlijke beslissing die het deskundigenonderzoek beveelt. 

De partijen kunnen hun opmerkingen bezorgen aan de rechter. De rechter zal dan beslissen of de feiten een beletsel vormen voor het onafhankelijk en onpartijdig functioneren van de expert. Indien hij dat vindt, kan hij een andere gerechtsdeskundige aanstellen.

De meldingsplicht biedt tal van voordelen. Er komt meer transparantie voor de rechtzoekende. Die kan van bij het begin van de procedure – op grond van de gemelde feiten – al vragen om de gerechtsdeskundige te wraken. Op die manier gaat geen waardevolle tijd verloren. Bovendien brengt de meldingsplicht ook zekerheid voor de deskundig zelf. Als die twijfelt of hij een belangenconflict heeft dat van die aard is dat hij niet zou kunnen optreden, kan hij het aan de rechter overlaten om hierover een beslissing te nemen.

Artikel 80 van de wet van 25 december 2016 is in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron: Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 80 Potpourri IV)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 972)