nieuws

Geprotesteerde handelswissel in centraal bestand van berichten (art. 46, 47, 51, 60, 62, 63, 67 DB Justitie

01
03
‘13

Het elektronisch centraal bestand van berichten breidt uit. Voortaan kan men er ook de geprotesteerde wissels terugvinden. De gerechtsdeurwaarder die het protest opstelt, zorgt ervoor dat een bericht van protest in het bestand terecht komt.

Opdracht gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder zendt – telkens hij een protest voor een handelswissel opmaakt – een bericht van protest naar het centraal bestand van berichten.

Het bericht van protest vermeldt een aantal specifieke zaken:

 • de plaats, de datum en de aard van het protest;
 • het soort handelspapier waarover het protest gaat;
 • de gegevens over de begunstigde van het orderbriefje of over de trekker van de wisselbrief;
 • de gegevens over de ondertekenaar van het orderbriefje of over de betrokkene van een wisselbrief;
 • de vervaldag van het handelspapier;
 • het bedrag ervan. Als het bedrag van het handelspapier verschilt van het bedrag van het protest, moet ook dat laatste bedrag vermeld worden;
 • de reden waarom er niet betaald wordt;
 • de identiteit van de gerechtsdeurwaarder; en
 • de naam van de verzoeker.
 • Binnen drie werkdagen

  De gerechtsdeurwaarder zendt het bericht van protest aan het centraal bestand binnen drie werkdagen na het opmaken van het protest.

  Bewaring

  De berichten van protest worden in het bestand van berichten bewaard tot het handelspapier volledig is betaald. Of tot de wisselschuld om een andere reden is uitgedoofd. Bij integrale betaling of bij uitdoving schrapt de gerechtsdeurwaarder het bericht van protest binnen drie werkdagen.

  De gerechtsdeurwaarder vermeldt op het bericht van protest de datum van de betaling of de uitdoving. En het bedrag van de betaling of de reden van de uitdoving.

  Toegang voor iedereen

  De berichten van protest zijn door iedereen elektronisch te raadplegen. Bepaalde categorieën zullen echter maar onder bepaalde voorwaarden de informatie kunnen krijgen.

  De protestberichten zijn te raadplegen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de woonplaats van de schuldenaar. Gaat het om een koopman, dan kan men terecht op de griffie van de rechtbank van de hoofdinrichting van de schuldenaar. Gaat het om een rechtspersoon dan moet men zich wenden tot de griffie van de rechtbank van de zetel van de schuldenaar van de wisselbrief of het orderbriefje.

  Retributie

  Voor de registratie van de berichten van protest in het centraal bestand zal een retributie moeten betaald worden. De raadpleging ervan is daarentegen in principe kosteloos. Maar de bijzondere categorieën van personen die alleen onder specifieke voorwaarden de gegevens kunnen raadplegen, moeten wel betalen.

  Vereenvoudiging

  De introductie van de protesten in het centraal bestand van berichten betekent een fikse vereenvoudiging ten opzichte van de huidige situatie.

  In het huidige systeem worden protesten wegens niet-betaling van wisselbrieven of orderbriefjes die in de Verrekeningskamer aangeboden worden, opgesteld door de gerechtsdeurwaarders bij de Nationale Bank van België. Voor de andere protesten moet de gerechtsdeurwaarder een eensluidende verklaard afschrift van de protestakte daags na de opstelling ervan aan de Nationale Bank overzenden. En daarna is het aan de Nationale Bank om de geregistreerde protesten naar de voorzitters van de rechtbanken van koophandel te sturen.

  Het doorsturen van documenten en gegevens tussen gerechtsdeurwaarders, Nationale Bank en griffies is dus niet meer nodig. De gegevens worden via het bestand van berichten consulteerbaar.

  Bestand van berichten

  Het centraal bestand van berichten is een geïnformatiseerde databank met alle berichten van beslag, overdracht, delegatie, collectieve schuldenregeling en dus binnenkort ook alle berichten van protesten.

  Inwerkingtreding

  De nieuwe regels treden in principe in werking op 1 september 2013. Maar een KB kan een vroegere datum vastleggen.

  Bron: Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013 (art. 46, 47, 51, 60, 62, 63, 67 DB?Justitie)

  Zie ook:
  Gerechtelijk Wetboek, art. 1389bis/6, 1390quater/1, 1390septies en 1391
  Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, art. 9