nieuws

Geen vergunning meer nodig voor hotel, camping of ander toeristenverblijf

08
03
‘16

De Vlaamse regering schaft de verplichte vergunning of aanmelding voor toeristische logiesverblijven af. Voortaan kan iedereen toeristen ontvangen en tegen betaling te slapen leggen. Op voorwaarde dat de eigenaar of exploitant, Toerisme Vlaanderen op de hoogte heeft gebracht, én het verblijf voldoet aan de kwaliteitsnormen uit het nieuwe Logiesdecreet. Om het even of het om een professionele uitbating gaat of om een bijverdienste, of het om een erkend logies gaat of om een niet-erkend logies, en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via een tussenpersoon. Het nieuwe decreet bevat immers ook richtlijnen voor de tussenpersonen.

Toerist en toeristisch logies

Een toerist wordt ook in het nieuwe decreet beschreven als ?elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar, of verblijft in een andere dan zijn alledaagse omgeving?.

Het begrip toeristisch logies wordt echter ruimer ingevuld. Dat is vanaf nu: ?elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt?. De decreetgever wil zo ook tijdelijke logies – zoals pop-uplogies of logies bij particulieren -, en minder voor de hand liggende vormen omvatten – zoals boomhutten, druppeltenten (boomtenten) of glamping (glamorous camping). Volgens Toerisme Vlaanderen zal het decreet ook van toepassing zijn op de huidige jeugdherbergen en hostels en op de vakantiecentra of toerisme-voor-allenverblijven voor volwassenen.

Gratis logies – coachsurfing of verblijf bij een gastgezin – valt niet onder het Logiesdecreet, evenmin als de evenementencampings bij grote muziekfestivals, bivakzones en kampterreinen voor jeugdverenigingen.

Melding volstaat

Een vergunning is niet langer nodig. Het volstaat dat de exploitant of zijn vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen op de hoogte brengt van de exploitatie. Hóe dat precies moet gebeuren, zal nog in een uitvoeringsbesluit bepaald worden.

Kwaliteits- en veiligheidsnormen

Elk type van toeristisch logies – zonder onderscheid – moet voortaan voldoen aan 9 basisvoorwaarden. Samengevat:

 • Het logies moet voldoen aan de brandveiligheidsnormen die door de Vlaamse regering zullen worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit.
 • Het verblijf moet ?in voldoende staat van properheid en onderhoud? gehouden worden.
 • Het logies moet aangeboden worden voor minstens één nacht.
 • De exploitant heeft een burgerlijkeaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • De exploitant of de persoon die de feitelijke leiding heeft, moet een blanco strafregister hebben.
 • De exploitant is eigenaar van het logies of heeft een geldige uitbatingsovereenkomst.
 • De exploitant stelt informatie ter beschikking van de toerist.
 • Het logies voldoet aan de openings- en exploitatievoorwaarden die de Vlaamse regering oplegt op het vlak van uitrusting, inrichting en specifieke veiligheidsaspecten. Toerisme Vlaanderen kan hier een afwijking verlenen.
 • Tot slot mag het logies worden aangeboden onder verschillende benamingen, maar áls het wordt aangeboden onder een beschermde benaming, dan moet het de openings- en exploitatievoorwaarden respecteren die aan die specifieke benaming verbonden zijn.
 • Facultatief: erkenning en comfortclassificatie

  De exploitant kan vrijwillig een erkenning vragen bij Toerisme Vlaanderen. Hij kan ook vrijwillig een comfortclassificatie vragen. Voor beide procedures is een vergoeding verschuldigd.

  Toerisme Vlaanderen zal de lijst van de erkende verblijven online zetten.

  Ook voor tussenpersonen

  ?Elke natuurlijke of rechtspersoon die op eender welke wijze tegen betaling bemiddelt bij het aanbieden van een toeristisch logies op de toeristische markt, promotie maakt voor een toeristisch logies of diensten aanbiedt via dewelke exploitanten en toeristen rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden? wordt beschouwd als een tussenpersoon, die onder het decreet valt. Zo zullen de tussenpersonen op verzoek al hun gegevens over toeristische logies en hun uitbaters moeten doorgeven aan de politie of aan de personen die daartoe gemachtigd werden door de Vlaamse regering. De overheid zal dus de adressen van de logiesverstrekkers kunnen opvragen bij internetplatformen, zoals Airbnb.

  Beroep, controle en sancties

  Het decreet bevat een beroepsprocedure voor de toekenning, of weigering van toekenning, schorsing of intrekking van een erkenning of comfortclassificatie, en regelt het hoorrecht van de betrokkenen. Het huidige systeem van administratieve boetes wordt grotendeels behouden. Toerisme Vlaanderen kan de boete verminderen bij verzachtende omstandigheden, of juist verhogen bij recidive binnen de 5 jaar.

  Het besluit bakent ook de bevoegdheden van de logiesinspecteurs af: hun toegangsrecht tot de verblijven, hun inzagerecht, enz. De inspecteurs kunnen de bijstand van de politie vorderen. Hun pv’s hebben bewijskracht tot het tegendeel is bewezen.

  De politie en de personen die daartoe gemachtigd werden door de Vlaamse regering kunnen de onmiddellijke stopzetting bevelen van een logies dat niet voldoet aan de voorwaarden. Zij kunnen het materiaal en rollend materiaal verzegelen en in beslag laten nemen.

  Over naar de Vlaamse regering

  Het nieuwe Logiesdecreet legt enkel de grote lijnen vast. De ‘details’ worden overgelaten aan de Vlaamse regering. Die zal zorgen voor brandveiligheidsnormen en een brandveiligheidsattest, voor algemene openings- en uitbatingsvoorwaarden, voor te beschermen benamingen, voor een aanmeldingsprocedure voor nieuwe verblijven, voor een procedure voor toekenning, schorsing of intrekking van een erkenning of comfortclassificatie, voor een erkennings- en classificatievergoeding, voor een model van erkenningsteken, voor afwijkingen op de comfortclassificatienormen, enz.

  Bovenal zal de Vlaamse regering de datum van inwerkingtreding van het nieuwe decreet vastleggen. Volgens Toerisme Vlaanderen zou dat begin 2017 zijn.

  In werking:

 • Op datum te bepalen door de Vlaamse regering.
 • Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.
 • Met overgangsregeling voor reeds vergunde of aangemelde exploitaties.
 • Bron: Decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies, BS 8 maart 2016 (nieuw Logiesdecreet).

  Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, BS 26 augustus 2008 (huidig Toeristisch Logiesdecreet).