nieuws

Europese 'verordening marktmisbruik' gedeeltelijk omgezet in Belgisch recht

19
05
‘16

Een KB van 25 april 2016 zet een deel van de Europese ‘verordening marktmisbruik’ om in Belgisch recht. Deze verordening treedt op 3 juli 2016 in werking.

Het nieuwe KB heft in het ‘KB multilaterale handelsfaciliteiten’ en in het ‘KB informatieverplichtingen emittenten van financiële instrumenten’ de bepalingen op die vanaf 3 juli 2016 worden vervangen door de ‘verordening marktmisbruik’.

Verordening marktmisbruik

Het doel van de ‘verordening marktmisbruik‘ is het uitbannen van misbruik op de financiële markten.

De verordening verbiedt 3 soorten misbruik:

 • marktmanipulatie;
 • handel met voorkennis, en
 • wederrechtelijke mededeling van niet-openbare informatie.
 • De ‘verordening marktmisbruik’ is van toepassing op personen of bedrijven die zich schuldig maken aan marktmisbruik met betrekking tot de handel in financiële producten, zowel via handelsplatformen als door onderhands gesloten ‘over the-counter’-transacties (OTC-transacties).

  Ze bepaalt dat de EU-landen administratieve financiële sancties van ten minste 1 miljoen euro tot 15 miljoen euro, of 15% van de totale jaaromzet van rechtspersonen (zoals bedrijven), en tussen de 500.000 euro en 5 miljoen euro voor natuurlijke personen, moeten instellen. De bevoegde autoriteiten moeten deze sancties toepassen in overeenstemming met de nationale wetgeving.

  Daarnaast versterkt de ‘verordening marktmisbruik’ de toezichts- en onderzoeksbevoegdheden van de regelgevers die elk EU-land heeft aangewezen om een goede werking van zijn financiële markt te waarborgen. Tot die bevoegdheden behoren bv. dat zij in staat zijn om inspecties of onderzoeken in bedrijven of bij personen thuis te verrichten, en dat zij de bevriezing van en/of beslaglegging op activa kunnen vragen.

  De ‘verordening marktmisbruik‘ treedt op 3 juli 2016 in werking.
  Ze heft vanaf dan de huidige richtlijn marktmisbruik 2003/6/EG, samen met haar uitvoeringsrichtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG, volledig op en vervangt ze door een geactualiseerd rechtskader.

  Aanpassing Belgische wetgeving

  Het KB van 25 april 2016 schrapt in volgende KB’s de bepalingen die vanaf 3 juli 2016 worden vervangen door de Europese ‘verordening marktmisbruik‘:

 • het ?KB van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt?, en
 • het ?KB van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten?.
 • In het KB van 14 november 2007:

 • wordt de verwijzing naar de richtlijnen 2003/6/EG en 2003/124/EG opgeheven. Dit om te vermijden dat de indruk ontstaat dat delen van het KB van 14 november 2007 nog altijd de omzetting zouden vormen van deze richtlijnen;
 • wordt een kruisverwijzing vervangen in de omschrijving van ?handel met voorkennis?;
 • worden de uitvoeringsbepalingen over de openbaarmaking van voorkennis opgeheven omdat de verplichting tot bekendmaking van voorkennis vanaf 3 juli 2016 rechtstreeks voortvloeit uit artikel 17 van de ?verordening marktmisbruik?.
 • In het KB van 21 augustus 2008:

 • worden de regels gewijzigd voor de emittenten waarvan de financiële instrumenten tot de verhandeling van Alternext zijn toegelaten (wijziging art. 4, § 1, eerste lid, 3° en tweede lid, 7°). Deze wijziging betekent echter niet dat ?Alternext-emittenten? niet langer verplicht zullen zijn om voorkennis openbaar te maken. Ook de ?verordening marktmisbruik? verplicht Alternext-emittenten vanaf 3 juli 2016 tot openbaarmaking van voorkennis. Hetzelfde geldt overigens ook voor de andere emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een MTF, zoals de emittenten op de Vrije Markt;
 • worden de preventieve regels inzake marktmisbruik geschrapt. Ook deze regels vloeien vanaf 3 juli 2016 rechtstreeks voort uit de ?verordening marktmisbruik?;
 • wordt de passage geschrapt die zegt dat ?Alternext, Trading Facility en Easynext worden aangeduid als een andere markt in de zin van artikel 25, § 3, eerste lid, 1° van de wet van 2 augustus 2002?, zodat de verbodsbepalingen inzake marktmisbruik van artikel 25 van de wet van 2 augustus 2002 ook van toepassing zijn op handelingen die betrekking hebben op financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op die markten of waarvan de toelating tot de verhandeling op die markten wordt aangevraagd. Ook deze regels vloeien vanaf 3 juli 2016 rechtstreeks voort uit de ?verordening marktmisbruik?, die ook van toepassing is op financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een MTF.
 • In werking

  Het KB van 25 april 2016 treedt in werking op 3 juli 2016.

  Bron: Koninklijk besluit van 25 april 2016 tot wijziging, met het oog op de tenuitvoerlegging van verordening (EU) nr. 596/2014, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, BS 19 mei 2016.

  Zie ook:
  – Koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, BS 27 augustus 2008 (KB multilaterale handelsfaciliteiten) (art. 4, § 1 en art. 6-8).
  – Koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, BS 3 december 2007 (art. 1 en art. 2, art. 31-33 en art. 35)
  Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie, Pb.L. 173, 12 juni 2014.
  Richtlijn 2004/72/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft, PB.L. 162, 30 april 2004.
  Richtlijn 2003/125/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten betreft, PB.L. 339, 24 december 2003.
  Richtlijn 2003/124/EG van de Commissie van 22 december 2003 tot uitvoering van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van marktmanipulatie betreft, PB.L. 339, 24 december 2003.
  Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) (marktmisbruikrichtlijn), PB.L. 96, 12 april 2003.