nieuws

Europese blauwe kaart moet buitenlands talent aantrekken

06
09
‘12

Dankzij de Europese blauwe kaart of ?bluecard’ kunnen hooggekwalificeerde werknemers van buiten de Europese Unie voortaan gemakkelijker aan de slag in ons land. De toekenning van een voorlopige arbeidsvergunning vormt de basis voor deze nieuwe procedure die geïnspireerd is op de Amerikaanse ?greencard’.

Geïntegreerde vergunning

Ondanks hoge werkloosheidscijfers blijft er een tekort aan hoogopgeleid personeel. Europa is zich al langer bewust van dit probleem en riep een geïntegreerde werk- en verblijfsvergunning in het leven. Richtlijn 2009/50 maakt het gemakkelijker om talent van buiten de EU aan te trekken. Binnen de EU is er sowieso vrij verkeer van werknemers. Enkel voor Roemenen en Bulgaren bestaan er nog beperkingen op die regel.

Met enige vertraging zet ons land de Europese regels nu om. Het resultaat is de Europese blauwe kaart: een verblijfstitel die ook dienst doet als arbeidskaart. De kaart geeft hooggekwalificeerde werknemers het recht om in ons land te verblijven én te werken.

Het mechanisme bestaat dus uit 2 pijlers. Werk en verblijf. De overheid kent namelijk eerst een voorlopige arbeidsvergunning toe aan de werkgever die een hooggekwalificeerde werknemer wenst aan te werven. Pas dan kan de Dienst Vreemdelingenzaken de werknemer een Europese blauwe kaart geven, voor zover alle voorwaarden voor zijn verblijf vervuld zijn. Er is ook een aangepast recht op gezinshereniging met een verkorte behandelingstermijn.

Voorwaarden

De voorlopige arbeidsvergunning voor het verkrijgen van een Europese blauwe kaart wordt toegekend onder volgende voorwaarden:

 • De werkgever moet met de buitenlandse werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten hebben voor onbepaalde duur, of voor minimum één jaar.
 • De buitenlandse werknemer moet een bruto jaarloon van minimum 49.995 euro (jaarlijks te indexeren) krijgen.
 • De werknemer moet een diploma hoger onderwijs (postsecundair programma van minstens 3 jaar) hebben. Dit impliceert dat het diploma, getuigschrift ? uitgereikt is door een onderwijsinstituut dat erkend is als hogere onderwijsinstelling door de staat waar het instituut gevestigd is.
 • In bepaalde gevallen kan de voorlopige arbeidsvergunning geweigerd worden. De aanvraag kan afgewezen worden:

 • wanneer het mogelijk is om op de arbeidsmarkt een geschikte kandidaat te vinden binnen een redelijke termijn;
 • om een ethische rekrutering te verzekeren in de sectoren waar een tekort aan gekwalificeerde werknemers bestaat in het land van oorsprong;
 • indien de werkgever (of zijn aangestelde of lasthebber) al gesanctioneerd werd omdat hij zijn Dimona-verplichtingen niet naleeft of omdat hij werknemers tewerkgesteld heeft die geen toelating tot verblijf en tewerkstelling hebben.
 • Procedure

  De voorlopige arbeidsvergunning wordt aangevraagd door de werkgever. Bij het aanvraagformulier voegt hij:

 • Een afschrift van de geschreven arbeidsovereenkomst, ondertekend door de werkgever en de werknemer.
 • Een vertaald en gelegaliseerd afschrift van het diploma van de werknemer dat bevestigt dat hij geslaagd is in een postsecundaire cyclus van minstens 3 jaar hogere studies aan een instituut dat erkend is als instelling voor hoger onderwijs door de staat waarin het instituut gevestigd is.
 • Een afschrift van:het paspoort van de werknemer indien hij niet in België is of; een afschrift van het document (uitgereikt door de gemeente) dat de verblijfssituatie van de werknemer bevestigt, indien hij in België is.
 • De aanvraag wordt geacht te zijn ingediend op de datum van indiening van het volledige dossier of op de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het dossier door de Post. De overheid kan bijkomende documenten opvragen.

  De voorlopige arbeidsvergunning wordt opgestuurd naar de werkgever. De Dienst Vreemdelingenzaken krijgt een afschrift. De aanvraag van een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning verloopt op dezelfde manier. Dit gebeurt 2 maanden voor het einde van de geldigheid van de Europese blauwe kaart.

  Termijn

  De voorlopige arbeidsvergunning wordt toegekend binnen de 30 dagen. De werknemer krijgt een afschrift van deze voorlopige vergunning in afwachting van de toekenning van de Europese blauwe kaart. Met dit afschrift kan de werknemer aan de slag, voor zover hij zijn verblijf aangevraagd heeft en wettig verblijft.

  Logischerwijs zal de voorlopige arbeidsvergunning niet langer geldig zijn:

 • op de dag van de uitreiking van de Europese blauwe kaart;
 • op de dag van de betekening van de weigering van de aanvraag voor een Europese blauwe kaart;
 • indien de werknemer binnen de 90 dagen na de uitreiking van de voorlopige arbeidsvergunning geen aanvraag voor een Europese blauwe kaart heeft ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken.
 • Verplichtingen

  Tijdens de eerste 2 jaar van tewerkstelling onder een voorlopige arbeidsvergunning of een Europese blauwe kaart gelden 3 specifieke verplichtingen:

 • De werkgever moet de overheid op de hoogte brengen van een eventuele verbreking van de arbeidsovereenkomst.
 • Elke wijziging van werkgever en elke wijziging van de arbeidsvoorwaarden die gevolgen heeft voor de geldigheid van de Europese blauwe kaart, is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een voorlopige arbeidsvergunning.
 • De hernieuwing van de Europese blauwe kaart door de werknemer bij de Dienst Vreemdelingenzaken is afhankelijk van de toekenning van een nieuwe voorlopige arbeidsvergunning aan de werkgever. De Europese blauwe kaart is 13 maanden geldig en kan één keer worden verlengd.
 • In werking

  De KB’s die deze nieuwe regeling invoeren, treden in werking op 10 september 2012.

  Bron: Koninklijk besluit van 17 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, strekkende tot de toekenning van een voorlopige arbeidsvergunning in het kader van het verkrijgen van een Europese blauwe kaart, BS 31 augustus 2012

  Bron: Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een «Europese blauwe kaart», BS 31 augustus 2012