nieuws

Elektronische neerlegging ook buiten openingsuren griffie

31
12
‘15

Een elektronische proceshandeling – zoals het neerleggen van een akte – kan voortaan op elk moment gebeuren. Los van de openingsuren van de griffie. Bij een mankement aan het elektronisch systeem kan de handeling nog gedaan worden op de eerste werkdag na de laatste dag van de opgelegde termijn. In principe op papier. Maar elektronisch kan ook – voor zover het informaticasysteem opnieuw in orde is.

Digitalisering

De elektronische neerlegging of mededeling moest tot nu – aangezien het gaat om een proceshandeling – gebeuren tijdens de openingsuren van de griffie. Hoewel er op zich niets mis is met die regel, is hij – in het kader van de verdere digitalisering van de procedure – eigenlijk achterhaald. De wetgever werkt daarom een nieuwe regeling uit, aangepast aan de voortschrijdende digitalisering.

Papier

Een proceshandeling op papier kan enkel neergelegd worden op de dagen en uren waarop de griffie open is. Dat is nu al zo en dat blijft zo.

Elektronisch

Een elektronische proceshandeling is niet langer aan de openingsuren van de griffie gebonden. Zij kan op elk ogenblik plaatsvinden. Als een termijn op straffe van verval is voorgeschreven moet de handeling uiteraard wel voor middernacht van de dag waarop de termijn verstrijkt gesteld worden.

Crash informaticasysteem

Als het informaticasysteem van Justitie niet werkt en hierdoor de handeling niet ter griffie kan verricht worden op de laatste dag van de voorgeschreven termijn, voorziet de wetgever in een noodoplossing.

De termijn wordt in een dergelijk geval één keer verlengd. Tot de eerste werkdag na de laatste dag van de betrokken termijn. Zelfs als die termijn op straffe van nietigheid of verval voorgeschreven was.

Als blijkt dat het systeem nog steeds niet naar behoren functioneert op die eerstvolgende werkdag, kan er in geen geval een tweede verlenging volgen. In een dergelijk geval moet de handeling op papier bij de griffie gesteld worden voor sluitingstijd van die eerstvolgende werkdag. Blijkt het systeem op die eerstvolgende werkdag gerepareerd te zijn, dan kan het uiteraard elektronisch.

Geen bijzondere procedure

De wetgever schrapt de bijzondere procedure om het disfunctioneren van het informaticasysteem van Justitie te bewijzen. Een procedure die wel al in de wet was opgenomen maar nog niet in werking was.
Het voorziene E-box of E-deposit-systeem zal automatisch een foutmelding genereren als het systeem niet bereikbaar is. Wat op zich een voldoende bewijs zal zijn waardoor geen bijzondere bewijsprocedure nodig is.

Inwerkingtreding

De wet van 18 december 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Bron: Wet van 18 december 2015 tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie, BS 31 december 2015

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek, art. 32ter en 52