nieuws

Elektronische betekening vervangt bezoek gerechtsdeurwaarder (art. 8-17, 130 en 131 Potpourri III-wet)

13
05
‘16

Gerechtsdeurwaarders kunnen binnenkort elektronisch betekenen. Zowel in burgerlijke als in strafzaken. De nieuwe betekeningswijze is een bijkomende manier van betekenen en staat naast de betekening op papier.

Gerechtelijk elektronisch adres

De elektronische betekening kan enkel gebeuren op het gerechtelijk elektronisch adres van de betrokkene. Dat is het elektronisch postadres dat door de bevoegde overheidsdiensten (bv. het Rijksregister of voor rechtspersonen de Kruispuntbank voor de Ondernemingen) op unieke wijze wordt toegekend aan elke natuurlijke en rechtspersoon. Bij wie geen gerechtelijk elektronisch adres geeft, gebeurt de betekening op het adres van elektronische woonstkeuze. Op dat adres kan enkel betekend worden mits voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de geadresseerde.

Centraal register

Bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt het ‘Centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders’ opgericht.

In die geïnformatiseerde gegevensbank komen de gegevens en de digitale documenten die nodig zijn om de rechtsgeldigheid van de betekening na te gaan en in rechte vast te stellen. Een KB zal nog vastleggen om welke informatie het precies gaat. Het register is de authentieke bron voor alle akten die erin staan.

In de gegevensbank zit ook een lijst van adressen van elektronische woonstkeuze waarvoor de titularisen toestemming hebben gegeven om die te gebruiken voor een elektronische betekening. Alleen de gerechtsdeurwaarders kunnen die lijst raadplegen.

De Nationale Kamer staat zelf in voor het opzetten van het centraal register. Zij controleert ook de werking en het gebruik van het register. En ze houdt de lijst van adressen van elektronische woonstkeuze bij.

De Nationale Kamer stelt ook de rol op van de gerechtsdeurwaarders die de betekening van de akten in strafzaken verzorgen. Tot nu was dat een opdracht van de raad van de arrondissementkamers van gerechtsdeurwaarders.

Inlichtingen

Bij elke elektronische betekening wordt de geadresseerde ingelicht over onder meer

 • welke gegevens over hem in het centraal register komen;
 • welke categorieën van personen toegang hebben tot zijn gegevens;
 • hoelang zijn gegevens bewaard worden; en
 • hoe hij zelf inzage kan krijgen in de opgeslagen gegevens.
 • Bericht van bevestiging

  Wanneer een bericht tot elektronische betekening of een verzoek tot toestemming voor een elektronische betekening is verzonden, krijgt de gerechtsdeurwaarder binnen 24 uur van het register een bericht van bevestiging van betekening. De betekening wordt geacht te zijn gedaan op de datum van verzending van het bericht of het verzoek.

  Komt dat bericht van bevestiging er niet, dan is de betekening niet mogelijk geweest. In dat geval moet er aan de persoon betekend worden.

  Bericht van opening

  Van zodra de geadresseerde de betekende akte heeft geopend, krijgt de gerechtsdeurwaarder van het register een bericht van opening. Is dat er niet binnen 24 uur na de verzending van het bericht van of het verzoek tot elektronische betekening, dan moet de gerechtsdeurwaarder de eerstvolgende werkdag een gewone brief versturen naar de geadresseerde. Met daarin de melding van de elektronische betekening.

  Bewaartermijn

  De gegevens die in het ‘centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders’ komen worden in principe 30 jaar bewaard. Eventueel kunnen ze vroeger verwijderd worden, maar dat moet nog geregeld worden bij KB.

  Toegang

  Het register is alleen toegankelijk voor magistraten, griffiers, parketsecretarissen en gerechtsdeurwaarders. Magistraten, griffiers en parketsecretarissen kunnen de gegevens alleen raadplegen voor zover het gaat om betekeningen die onder hun bevoegdheid vallen. Gerechtsdeurwaarders alleen als het gaat om betekeningen die door hun tussenkomst zijn gedaan.

  Zowel in burgerlijke als strafzaken

  De gerechtsdeurwaarder kiest zowel in burgerlijke als in strafzaken zelf hoe hij betekent: elektronisch of aan de persoon. En dit afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de zaak.

  In stafzaken echter kan het openbaar ministerie eisen dat de betekening aan de persoon gebeurt. De gerechtsdeurwaarder mag dan niet elektronisch betekenen.

  Betekening aan procureur des Konings

  Betekeningen aan de procureur des Konings gebeuren in de regel op elektronische wijze.

  Betekeningsexploot

  Bij een elektronische betekening moet het exploot van betekening ook het gerechtelijk elektronisch adres of het adres van elektronische woonstkeuze vermelden. Zowel dat van diegene op wiens vraag het exploot wordt betekend als dat van diegene voor wie het bestemd is.

  Hoger beroep

  De termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie loopt vanaf de elektronische betekening van de beslissing.

  Inwerkingtreding

  De artikelen 8 tot 17, 130 en 131 van de wet van 4 mei 2016 treden in werking op 31 december 2016. Bij KB kan wel een vroegere datum bepaald worden.

  Bron: Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 8-17, 130 en 131 Potpourri III-wet)

  Zie ook:
  Gerechtelijk Wetboek (art. 32?43)