nieuws

Beschikbaarheidshonorarium voor specialisten wordt uitgebreid

05
04
‘11

De regering sleutelt opnieuw aan het beschikbaarheidshonorarium voor specialisten. Voortaan wordt die beschikbaarheid verzekerd door de houders van ‘bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde’. Voordien was het beschikbaarheidshonorarium gekoppeld aan een beperkte lijst van basisspecialismen.

Beschikbaarheidshonorarium

Sinds 2008 krijgen specialisten in ziekenhuizen met een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg of intensieve zorg een beschikbaarheidshonorarium. Op die manier wordt hun zgn. ‘extra muros beschikbaarheid’ tijdens georganiseerde wachtdiensten in het weekend of op feestdagen vergoed.
Na een jaar werd de regeling al bijgestuurd om meervoudige vergoedingen voor dezelfde arts te voorkomen. Wanneer een specialist tegelijk van wacht is in meerdere ziekenhuizen, kon hij in principe meerdere vergoedingen opstrijken. Daarom moeten de betrokken hoofdgeneesheren afspraken maken over de daadwerkelijke beschikbaarheid van de arts. Sinds de aanpassing betaalt het Riziv het extra honorarium maar aan één ziekenhuis (of medische raad).

Aanpassingen

Blijkbaar waren alle problemen daarmee nog niet van de baan: een KB van 3 februari 2011 schudt de regeling opnieuw door elkaar. Voortaan behandelt ze het beschikbaarheidshonorarium voor ‘de geneesheren-specialisten die beschikbaar zijn voor de door een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten’. Voordien was hier sprake van ‘geneesheren’ die ‘deelnemen’ aan wachtdiensten.
Verder noteren we volgende aanpassingen:
1/ Basisspecialismen
De daadwerkelijke beschikbaarheid wordt op dit moment voor 11 basisspecialismen (of groepen van basisspecialismen) verzekerd door de houders van 11 beroepstitels. Maar deze bepaling werd vernietigd door de Raad van State: daarom wordt de daadwerkelijke beschikbaarheid voortaan verzekerd door de houders van de bijzondere beroepstitels die opgenomen zijn in het KB van 25 november 1991. Deze lijst is veel ruimer.
2/ Gegevens
De informatie die de basis vormt voor de uitbetaling blijft in se dezelfde, maar de formulering wordt aangepast. Voortaan worden volgende gegevens overgemaakt aan het Riziv (voor maximum één geneesheer-specialist voor elk van de bijzondere titels):

 • het Riziv-identificatienummer, en de naam en voornaam van de houder van de bijzondere beroepstitel;
 • de data waarop effectieve beschikbaarheid gerealiseerd is;
 • het bank- of postrekeningnummer dat gebruikt wordt voor het organiseren van de centrale inning van de honoraria in het ziekenhuis.
 • Voortaan ‘moet’ de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Riziv op eenvoudig verzoek die informatie bezorgen aan de verzekeringsinstellingen en aan de Dienst evaluatie en controle van het Riziv.
  Indien een geneesheer-specialist tegelijkertijd beschikbaar is voor meerdere specialismen, dan kan de beschikbaarheid maar onder één bijzondere beroepstitel worden meegedeeld.
  3/ Forfaitaire honoraria
  De schrapping van de 11 basisspecialismen wordt ook doorgetrokken naar de uitbetaling van de honoraria. De forfaits zijn voortaan verschuldigd:

 • per bijzondere beroepstitel, aangeduid door de hoofdgeneesheer op voorstel van de Medische Raad ongeacht het aantal geneesheren-specialisten dat heeft deelgenomen aan de beschikbaarheidsregeling voor dat specialisme. Het Riziv betaalt hoogstens 11 forfaitaire honoraria aan eenzelfde ziekenhuis of medische raad voor eenzelfde weekend of feestdag;
 • en op voorwaarde dat er onder het toezicht van de hoofdgeneesheer voor de betrokken beroepstitel daadwerkelijke beschikbaarheid ‘in het kader van de wachtdienst van het ziekenhuis’ werd verzekerd, en de betrokken geneesheer specialist bij dringende oproep zich ook daadwerkelijk naar het ziekenhuis heeft begeven.
 • 4/ Meervoudige vergoeding
  De regeling die meervoudige vergoedingen in hoofde van dezelfde arts moet voorkomen, blijft overeind, maar ze wordt anders geformuleerd.
  Bij beschikbaarheid voor meerdere ziekenhuizen moeten er nog steeds afspraken zijn over de daadwerkelijke beschikbaarheid. Maar het Riziv betaalt in dat geval ‘slechts éénmaal een forfaitair honorarium’ voor de feestdag of het weekend. De hoofdgeneesheren spreken daarom onderling af wie van hen als enige de beschikbaarheid van de specialist tijdens de feestdag of het weekend meedeelt. Voordien was er sprake van een betaling aan ‘slechts één van de ziekenhuizen of medische raden’ voor de feestdag of het weekend.

  In werking

  De aanpassingen treden retroactief in werking op 1 oktober 2009, het moment waarop de regels over de beschikbaarheid in meerdere ziekenhuizen van kracht werden.

  Bron:Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren die deelnemen aan de in een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten, BS 11 februari 2011

  Zie ook:
  Koninklijk besluit van 29 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren die deelnemen aan de in een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten, BS 22 mei 2008