nieuws

Arresten Hof van Cassatie voortaan bindend voor verwijzingsrechters (art. 161 Potpourri V)

24
07
‘17

Voortaan zijn alle arresten van het Hof van Cassatie bindend voor de verwijzingsrechters.

Dat was tot nog toe niet zo. Wanneer het Hof van Cassatie een vonnis of arrest vernietigt en de zaak terug verwijst naar een rechter, is deze verwijzingsrechter niet gebonden door de beslissing van het Hof. De verwijzingsrechter is verplicht om de zaak volledig opnieuw te behandelen en te laten pleiten door de partijen. Alleen bij een tweede vernietiging op basis van dezelfde gronden dienst de (tweede) verwijzingsrechter zich naar de beslissing van het Hof te voegen. Ten minste wat betreft het door het Hof beslechte rechtspunt (art. 1120 Ger. W.). Deze manier van werken bezorgt de hoven en de rechtbanken een pak extra werk. Bovendien slepen procedures vaak erg lang aan waardoor zaken niet ‘binnen een redelijke termijn’ behandeld worden.

En dat wil de wetgever nu vermijden. Door de verwijzingsrechter al na de eerste vernietiging te verplichten zich bij het oordeel van het Hof van Cassatie neer te leggen, zal niet alleen de werklast bij de hoven en rechtbanken verminderen. Onze cassatieprocedure zal ook meer aansluiten bij de principes die in de meeste andere West-Europese landen gelden. En er zal sneller een einde komen aan het geschil zodat het de partijen heel wat tijd en kosten bespaart en de Staat minder risico loopt om te worden veroordeeld wegens overschrijding van de redelijke termijn van artikel 6 EVRM.

De maatregel zorgt er tot slot voor dat de arresten van het Hof van Cassatie dezelfde draagwijdte krijgen als de arresten van de andere hoogste rechtscolleges van ons land; het Grondwettelijk Hof en de Raad van State).

De vijfde Potpourri-wet zorgt voor de nodige aanpassingen aan het Wetboek van Strafvordering. En meer concreet: de invoering van de mogelijkheid voor het Hof het bestreden vonnis te vernietigen zonder verwijzing naar een feitenrechter indien er ?in de zaak zelf? niets meer te beslissen valt, anderzijds de veralgemening van de onmiddellijke binding van de arresten van het Hof van Cassatie, dus de uitsluiting van de mogelijkheid, na verwijzing, van een tweede cassatievoorziening op grond van hetzelfde middel, waarover dan door het Hof van Cassatie in ?verenigde kamers? uitspraak moet worden gedaan.

In werking: 3 augustus 2017 (10 dagen na publicatie).

Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017. (art. 161 Potpourri V).