news

Limosa-aangifte wordt vereenvoudigd

27
03
‘13

Het Europees Hof van Justitie heeft vorig jaar geoordeeld dat de verplichte Belgische Limosa-aangifte voor buitenlandse zelfstandigen strijdig is met het vrij verkeer van diensten. Daarom wordt de Limosa-regeling vereenvoudigd vanaf 1 juli 2013.

Belemmering

Zelfstandigen en werknemers die vanuit een ander EU-land gedetacheerd worden om een bepaalde activiteit uit te oefenen, moeten vooraf een aangifte invullen met een reeks gegevens. Die gaan onder andere over de voorziene duur van de detachering, de te verrichten diensten en de identiteit van de Belgische gebruiker.

Maar de Europese Commissie vond dat die Limosa-aangifte voor de zelfstandigen een inbreuk maakte op het vrij verkeer van personen. Zelfstandigen uit andere lidstaten zouden immers gediscrimineerd worden tegenover Belgische.

Het Europees Hof van Justitie volgde die redenering. Volgens het Europees Hof vormt de aangifteplicht een te grote belemmerring. De beperking van het vrij verkeer van diensten kan wel gerechtvaardigd worden door dwingende redenen van algemeen belang, zoals de bestrijding van sociale fraude en sociale dumping. Maar volgens het Europees Hof is de aangifteplicht die ons land toepast voor zelfstandigen niet evenredig met het beoogde doel.

Het Europees Hof stelt dat België onvoldoende aantoont dat de opgevraagde gedetailleerde gegevens noodzakelijk zijn om misbruiken te voorkomen.

Europese eisen

Om tegemoet te komen aan wat Europa vraagt, heeft België de gegevens doorgelicht die binnen de Limosa-aangifte noodzakelijk zijn om grensoverschrijdende sociale fraude te bestrijden. Die oefening resulteert nu in een wijzigings-KB van 19 maart 2013. Ook de Limosa-aangifte voor werknemers wordt bijgestuurd, parallel met wat nu geldt voor zelfstandigen.

Concreet betekent dit dat het KB de lijst van gegevens inkort die men voor gedetacheerde zelfstandigen én gedetacheerde werknemers moet opgeven bij de voorafgaande melding.

Bovendien bevat het bijhorend verslag aan de Koning een ruime toelichting die de noodzaak van de informatieoverdracht toelicht. Zo bevat de aangifte voor gedetacheerde werknemers nog steeds de identificatiegegevens van de werknemer. Uit het verslag blijkt immers dat de arbeidsrelatie het voorwerp van de controle door de sociale inspectiediensten is. ?De identiteit van de werknemer als partij bij de arbeidsrelatie vormt dus de essentie van de meldingsplicht.’ Elk item uit de lijst wordt in detail toegelicht.

Gegevens

Voor gedetacheerde werknemers bevat de melding:

 • De identificatiegegevens van de werknemer, waaronder het nationaal identificatienummer in het land van oorsprong, indien dit bestaat.
 • De identificatiegegevens van de werkgever en zijn lasthebber, indien deze laatste de melding van detachering doet.
 • De identificatiegegevens van de Belgische gebruiker.
 • De voorziene begin- en einddatum van de detachering in België. Gedetacheerde werknemers werken slechts tijdelijk of gedeeltelijk op het Belgisch grondgebied.
 • Het werkrooster.
 • De vermelding of de werknemer al dan niet als uitzendkracht (precaire arbeidsrelatie, verhoogd risico op arbeidsongevallen) wordt gedetacheerd, en de vermelding of de werknemer in het kader van de detachering al dan niet activiteiten verricht in de bouwsector.
 • Plaats waar de arbeidsprestaties worden geleverd in België.
 • De vermelding van het nationaal identificatienummer wordt ondergebracht bij de identificatiegegevens. De begindatum en de voorziene duur van de detachering zijn vervangen door ?de voorziene begin- en einddatum van de detachering in België’. De wekelijkse arbeidsduur en de soort diensten die men verricht in het kader van de detachering, zitten dus niet langer in de aangifte!

  De vermelding in verband met uitzendarbeid en activiteiten in de bouwsector is nieuw. De sector van de uitzendarbeid en de bouwsector zijn uitgesloten van de eenmalige melding voor 12 maanden.

  Voor gedetacheerde zelfstandigen bevat de melding:

 • De identificatiegegevens van de zelfstandige, waaronder zijn nationaal identificatienummer of btw-nummer in het land van oorsprong, indien dit bestaat.
 • De identificatiegegevens van de Belgische gebruiker.
 • De voorziene begin- en einddatum van de detachering in België. Gedetacheerde zelfstandigen werken slechts tijdelijk of gedeeltelijk op het Belgisch grondgebied.
 • De plaats waar de arbeidsprestaties worden geleverd in België.
 • De vermelding of de zelfstandige in het kader van de detachering al dan niet activiteiten verricht in de bouwsector.
 • De vermelding van het btw-nummer wordt ondergebracht bij de identificatiegegevens. Dat geldt ook voor het nationaal identificatienummer. De begindatum en de voorziene duur van de detachering zijn vervangen door ?de voorziene begin- en einddatum van de detachering in België’. De soort diensten die men verricht in het kader van de detachering en de identificatiegegevens van de lasthebber die de voorafgaande melding doet, zitten niet langer in de aangifte!

  De vermelding in verband met de bouwsector is nieuw. De bouwsector is uitgesloten van de eenmalige melding voor 12 maanden.

  De groepen van gegevens die men moet melden voor gedetacheerde stagiairs en zelfstandige stagiairs worden op gelijkaardige wijze herschikt.

  Eenmalige melding

  Het KB van 19 maart 2013 heeft de meldingsplicht vereenvoudigd. De bestaande ?vereenvoudigde melding’ is dus niet langer nuttig. Het blijft wel mogelijk om, voor gedetacheerde werknemers of zelfstandigen die regelmatig werken in België (en één of meerdere andere landen), een eenmalige melding te doen voor maximum 12 maanden. Telkens verlengbaar voor 12 maanden.

  Het gaat hier om ?een activiteit die structureel in verschillende landen wordt uitgeoefend waarvan een substantieel deel in België, waardoor de betrokken persoon frequent korte periodes in België voor beroepsredenen aanwezig is’.

  Het verslag aan de Koning vermeldt als voorbeeld de Franse zelfstandige consultant die vlak bij de grens woont. Hij gaat tot 3 keer per week over de grens om voor klanten te werken. Of nog: een manager van een Franse onderneming die 2 tot 3 jaar ongeveer 70% van zijn arbeidstijd gaat doorbrengen in het Belgisch filiaal van een Franse moedervennootschap.

  De interim- en de bouwsector blijven hierbij uitgesloten ?omwille van de fraudegevoeligheid en de daaruit volgende nood om de exacte tewerkstellingslocaties en duur te kennen’.

  Annulering

  Een aangegeven detachering kan geannuleerd worden. Dit moet gebeuren voor het einde van de eerste kalenderdag die overeenkomt met de begindatum van de detachering.

  Maar die beperking in de tijd valt nu weg. Het wijzigings-KB vermeldt dat de aangever zijn melding moet annuleren, zonder meer. Want de overheid wil de juistheid van de Limosa-gegevens zoveel mogelijk verzekeren.

  Bron: Koninklijk besluit van 19 maart 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, 27 maart 2013

  Zie ook:
  Hof van Justitie, 19 december 2012, C-577/10