news

Boek 5: werking in de tijd

19
01
‘23

Op 1 januari 2023 is het nieuwe boek 5 van het burgerlijk wetboek in werking getreden. In eerdere posts berichtten we u reeds over een aantal nieuwigheden die boek 5 invoert.

Wat nu met uw overeenkomst van voor 1 januari 2023 die vandaag blijft doorlopen? En wat als u na 1 januari 2023 uw vóór 1 januari 2023 getekende overeenkomst wil wijzigen, bvb. via een addendum? Is het oude of het nieuwe verbintenissenrecht van toepassing? De vraag is erg relevant door de verschillen tussen beide regimes.

Voor het nieuwe boek 5 werd voorzien in overgangsbepalingen. Logischerwijze zullen de nieuwe bepalingen van boek 5 gelden voor rechtshandelingen en -feiten die dateren van na de inwerkingtreding, i.e. na 1 januari 2023. Verbintenissen die van voor de inwerkingtreding van boek 5 dateren, blijven onderhavig aan het oude regime. Dat is de basisregel.

Daarnaast blijft de oude regeling ook nog gelden voor toekomstige gevolgen van rechtshandelingen- en feiten die voor de inwerkingtreding van boek 5 zijn ontstaan. De wetgever somt hierbij (niet-limitatief) enkele voorbeelden op:

  • De betaling na 1 januari 2023 van een verbintenis die ontstaan is voor 1 januari 2023;
  • De hernieuwing of aanvulling van een overeenkomst na 1 januari 2023 die de verbintenissen wijzigt van een contract dat ontstaan is voor 1 januari 2023;
  • De ontbinding van een overeenkomst wegens wanprestatie die plaatsvindt na 1 januari 2023 van een verbintenis die ontstaan is voor 1 januari 2023;
  • Een uitvoeringscontract gesloten na 1 januari 2023 die haar oorsprong vindt in een raamovereenkomst die dateert van voor 2023.

De overgangsbepalingen zijn van aanvullend recht. Dit betekent dat men er voor kan opteren om verbintenissen die dateren van voor 1 januari 2023, toch alvast te onderwerpen aan het nieuwe verbintenissenrecht.

Toch enigszins opmerkelijk is de passage in de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van boek 5 die stelt dat de rechtspraak zich bij de beoordeling van verbintenissen die nog onderworpen zijn aan het oude regime wel reeds mag baseren op de nieuwe bepalingen om rechtsvragen op te lossen die betwist bleven onder het oude stelsel.  

Aarzel daarom niet om contact met ons op te nemen indien u over dit onderwerp bijkomende informatie wenst.