news

Benelux-Gerechtshof vanaf 1 december dé beroepsinstantie voor merken- en modellenrecht

21
11
‘16

Vanaf 1 december 2016 kunnen bedrijven rechtstreeks bij het Benelux-Gerechtshof terecht voor geschillen rond merken- en modellenrecht. Momenteel zijn de nationale rechtbanken in Den Haag, Brussel en Luxemburg bevoegd met elk hun eigen rechtspraak en regels. Door de beroepsprocedure op één plaats te centraliseren, wil men de procedure uniformiseren en versnellen.

Protocol

De hervorming maakt deel uit van het Protocol van 15 oktober 2012. België, Nederland en Luxemburg creëren daarin een basis voor de uitbreiding van de bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof. Dat krijgt naast een adviesfunctie en de bevoegdheid om kennis te nemen van vragen met betrekking tot de uitleg van Beneluxrechtsregels ‘een rechtsprekende bevoegdheid’.

Al geldt die bevoegdheid niet in het algemeen. Het Hof kan alleen recht spreken in ‘specifieke domeinen die bij het Verdrag van 31 maart 1965 aan het Hof worden toegewezen’. In een eerste fase is gekozen om de rechtsprekende bevoegdheid alleen toe te kennen voor het domein Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen en modellen). Het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom van 25 februari 2005 is daartoe gewijzigd.

Maar op termijn kunnen er dus nog andere domeinen worden toegevoegd…

Beslissingen BBIE

Voorlopig mag het Benelux-Gerechtshof zich dus vanaf 1 december alleen uitspreken tegen beslissingen inzake het merken- en modellenrecht genomen door het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom. Deze hervorming moet heel wat bedrijven in de Benelux rechtstreeks een aantal voordelen opleveren. Sinds 1970 kunnen kmo’s immers via één enkele en eenvoudige procedure hun merk deponeren voor de hele Benelux. Maar om beroep aan te tekenen tegen beslissingen van het BBIE (bv. in geval van een weigering van een depot), zijn er 3 adressen: in Den Haag, in Brussel of in Luxemburg. Elk met hun eigen rechtspraak, termijnen en procedureregels. Met al te vaak verschillende uitspraken tot gevolg.

Om de rechtszekerheid te verbeteren werd daarom beslist om de beroeps-en cassatieprocedures te centraliseren op één adres. Deze harmonisering van de Benelux-rechtspraak op het gebied van merken- en modellenrecht moet ook zorgen voor meer efficiëntie en kortere behandeltermijnen.

Nieuwe structuur

De nieuwe bevoegdheid vraagt ook een nieuwe structuur. Voortaan zijn er 3 Kamer binnen het Benelux-Gerechtshof. De Eerste Kamer oefent de bestaande prejudiciële en adviserende bevoegdheid uit en oordeelt in tweede aanleg over uitspraken van de Tweede Kamer. Deze Tweede Kamer is uitsluitend bevoegd voor de rechtsprekende taak in eerste instantie. De Derde Kamer tot slot krijgt de bestaande bevoegdheid van het Hof voor administratieve beroepen van de personeelsleden.

Protocol in werking

Hoewel het Protocol al dateert van 2012 kan het pas op 1 december 2016 in werking treden, de eerste dag van de derde maand nadat de laatste goedkeuringsakte werd neergelegd. Dat gebeurde op 16 september 2016 door België. Ruim 2 jaar nadat de Nederlandse goedkeuringsakte werd neergelegd (13/06/2014) en 3 jaar na kennisgeving van de Luxemburgse akte (23/05/2016).

De Belgische instemmingswet van 11 september 2016 treedt eveneens in werking op 1 december 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 11 september 2016 houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2012, BS 21 november 2016.