actualités

Werkbaar en wendbaar werk: wettelijke basis voor uitgebreide nachtarbeid bij e-commerce (art. 79-80 WWW)

15
03
‘17

Een KB van 13 maart 2016 heeft nachtwerk voor bepaalde ondernemingen mogelijk gemaakt in de sector van de e-commerce. Deze afwijking krijgt nu een wettelijke basis en haar toepassingsgebied wordt uitgebreid.

Daardoor wordt nachtarbeid voor logistieke en ondersteunende diensten bij elektronische handel mogelijk ongeacht het paritair comité waaronder de onderneming valt. De procedure tot invoering van nachtwerk in de onderneming blijft ongewijzigd.

Nachtarbeid

Nachtarbeid is in principe verboden. De Arbeidswet bepaalt dat werknemers geen nachtarbeid mogen verrichten. Onder nachtarbeid wordt verstaan de arbeid die wordt verricht tussen 20 en 6 uur.

Maar er zijn heel wat afwijkingen op dit principe. Zo mag nachtarbeid bijvoorbeeld worden verricht voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt. Denk bijvoorbeeld aan hotels, motels en restaurants.
Bovendien kan een KB nachtarbeid toestaan in sommige bedrijfstakken, ondernemingen of beroepen, of voor het uitvoeren van sommige werken. Dat is ook gebeurd via een KB van 13 maart 2016 voor ‘het uitvoeren van alle werkzaamheden verbonden aan de elektronische handel’.

E-commerce

Let wel, het gaat onder de bestaande regeling om een afwijking die enkel geldt voor e-commerce in ondernemingen die vallen onder:

 • het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201);
 • het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202);
 • het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311); en
 • het Paritair Comité voor de warenhuizen (PC 312).
 • In die gevallen kunnen werknemers op dit moment al ‘s nachts werken ?voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt?. In elk van de betrokken comités werd een sectorale cao afgesloten waarin de wettelijke procedure tot invoering van een arbeidsregeling met nachtprestaties voor deze activiteiten wordt omkaderd. Maar de onderhandelingen op ondernemingsniveau blijken in de praktijk moeilijk te verlopen.

  Wettelijke basis

  De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk gaat nu een stap verder. De afwijking die nachtwerk toestaat in de sector van de e-commerce wordt bevestigd in de tekst van de Arbeidswet van 16 maart 1971. De afwijking krijgt dus een wettelijke basis (in plaats van op basis van een KB). Ze wordt opgenomen naast de andere wettelijke afwijkingen op nachtarbeid waarin artikel 36 van die wet voorziet.

  Nachtarbeid mag worden verricht voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt. En dat kan voortaan dus ook ?voor het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel?. Zo staat het in de Arbeidswet met ingang van 1 februari 2017. Deze wet is zowel van toepassing op werkgevers van de privésector als op werkgevers van de openbare sector.

  Toepassingsgebied

  Het toepassingsgebied van de afwijking op het verbod op nachtarbeid wordt verruimd. Want met ingang van 1 februari 2017 is de afwijking niet langer beperkt tot vier paritaire comités. Ook ondernemingen die vallen onder andere paritaire comités kunnen hun werknemers die logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan e-commerce verrichten, ‘s nachts tewerkstellen, voor zover de aard van de werken dit rechtvaardigt.

  In die gevallen zal de werkgever nachtarbeid kunnen toepassen voor zijn e-commerceactiviteiten.

  De procedure die men moet volgen om nachtwerk in de onderneming in te voeren, blijft ongewijzigd. Zo is een bijzondere procedure van toepassing wanneer de werkgever een arbeidsregeling met nachtprestaties wenst in te voeren in de onderneming. Een ‘arbeidsregeling met nachtprestaties‘ is een arbeidsregeling waarbij de werknemers hun prestaties gewoonlijk verrichten tussen 20 uur en 6 uur, maar steeds tussen middernacht en 5 uur.
  De procedure tot invoering van die regeling omvat twee fasen: een overlegfase die gevolgd wordt door de eigenlijke invoeringsfase. Die procedure blijft dus ongewijzigd van toepassing. Zo moet onder andere een cao worden gesloten met alle organisaties die in de vakbondsafvaardiging zijn vertegenwoordigd wanneer de onderneming een vakbondsafvaardiging heeft. Is dat niet het geval, dan zal men de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement moeten volgen.

  Bron: Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017 (art. 79-80 WWW)