actualités

Arbitrageregels verduidelijkt (art. 91-104 Potpourri IV)

30
12
‘16

De vierde Potpourri-wet brengt enkele verduidelijkingen en correcties aan de arbitrageregels.

Verplicht

Bij een vermogensrechtelijk geschil kan arbitrage toegepast worden. Net als bij niet-vermogensrechtelijke geschillen die vatbaar zijn voor dading.

Wanneer de plaats van arbitrage in België ligt, zijn de Belgische arbitrageregels altijd van toepassing. Partijen kunnen de toepassing van de Belgische regels niet uitsluiten. Van suppletieve bepalingen kunnen ze uiteraard wel afwijken.

Niets belet dat partijen in een arbitrage buiten België ook de Belgische regels toepassen.

Exequatur

Een voorlopige of bewarende maatregel van het scheidsgerecht kan uitvoerbaar verklaard worden door de rechtbank van eerste aanleg. De vordering wordt ingesteld en behandeld op eenzijdig verzoekschrift. De rechtbank beslist in eerste en laatste aanleg. De territoriaal bevoegde rechtbank wordt bepaald op basis van de plaats van arbitrage.

Wanneer de exequaturvordering voorlopige of bewarende maatregelen betreft die in het buitenland zijn genomen, is de territoriaal bevoegde rechtbank van eerste aanleg die van de zetel van het hof van beroep in wiens rechtsgebied de persoon tegen wie de uitvoerbaarverklaring wordt gevorderd zijn woonplaats (of gewone verblijfplaats) of maatschappelijke zetel (of vestiging of filiaal) heeft. Is dat niet in België dan is het arrondissement waar de voorlopige of bewarende maatregel moet uitgevoerd worden, beslissend.

Eenzelfde territoriale bevoegdheidsregeling geldt trouwens ook voor de uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraak zelf. De verzoeker moet in de exequaturprocedure voor de arbitrale uitspraak niet langer het origineel of een kopie van de arbitrale overeenkomst neerleggen.

Arbitrale uitspraak

De arbitrale uitspraak moet de plaats waar ze is uitgesproken niet meer vermelden. De plaats van arbitrage moet wel vermeld blijven.

Het origineel van de arbitrale uitspraak moet niet langer neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. De neerlegging is een vrij zware formaliteit die zorgt voor vertraging en extra kosten. Ze biedt ook weinig meerwaarde. Vandaar de afschaffing.

Derdenverzet

Als een partij derdenverzet aantekent tegen de exequaturbeslissing over de arbitrale uitspraak én de vernietiging van de uitspraak wil zonder voorafgaandelijk daarvoor een vordering te hebben ingesteld, moet zij haar vernietigingsvordering instellen in dezelfde procedure. Voor zover de termijn om de vernietiging te vorderen nog niet is verstreken. Op die manier vermijdt men dat het derdenverzet en de vernietigingsprocedure voor verschillende rechters komen.

Inwerkingtreding

De artikelen 91 tot 104 van de wet van 25 december 2016 zijn in werking getreden op 9 januari 2017.

Bron: Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016 (art. 91?104 Potpourri IV)

Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 1676 e.v.)