Voor werkgevers en werknemers

Het individuele arbeidsrecht regelt de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers, terwijl het collectieve arbeidsrecht de verhouding tussen werknemersorganen en werkgevers omvat. Voor beide rechtsdomeinen kunt u bij Corbus terecht voor advies en procedures.

Individueel arbeidsrecht

Evenwicht tussen enerzijds de bescherming van de werknemer en anderzijds de mogelijkheid van de werkgever om met de nodige flexibiliteit zijn economische activiteiten te ontplooien, is essentieel. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij ons terecht voor advies in de pre-contractuele fase, tijdens de arbeidsbetrekking en bij de beëindiging ervan.

Collectief arbeidsrecht

Bedrijfsorganisatie, paritaire comités, collectieve arbeidsovereenkomsten, vakbondsvrijheid… Het zijn maar enkele thema’s uit het collectief arbeidsrecht waarin Corbus u graag bijstaat. Zoals bij andere rechtstakken moet men ook in het arbeidsrecht rekening houden met het internationale en supranationale recht dat een sterk regulerende invloed uitoefent.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Corbus behandelt voor u verschillende aspecten van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht:

  • Overdracht van vastgoed
  • Makelaardij
  • Alle mogelijke vormen van huur, zakelijke rechten als erfpacht of vruchtgebruik, mede-eigendom
  • Projectontwikkeling
  • Aanneming, bouwgeschillen
  • (stedenbouwkundige) vergunningen en ruimtelijke ordening, woonkwaliteit, erfgoedbeschermingen, leegstand en verwaarlozing.
  • publiek-private samenwerkingen, overheidsopdrachten en geschillen met betrekking tot overheidsaansprakelijkheid.