nieuws

Iedere magistraat kan om een aantal limitatief opgesomde redenen gewraakt worden. De wetgever vult de lijst met wrakingsgronden nu aan. Voortaan is ’tegenstrijdigheid van belangen’ een uitdrukkelijke wrakingsgrond. Tot nu werd ’tegenstrijdigheid van belangen’ eigenlijk ook al als wrakingsgrond aanvaard, maar dan via de wrakingsgrond ‘wettige verdenking’. ‘Wettige verdenking’ laat...
De gerechtsdeskundige moet voortaan de feiten en omstandigheden melden waardoor zou kunnen getwijfeld worden aan zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid. Hij moet dat doen binnen acht dagen na de kennisgeving van de rechterlijke beslissing die het deskundigenonderzoek beveelt.  De partijen kunnen hun opmerkingen bezorgen aan de rechter. De rechter zal dan...
De vierde Potpourri-wet brengt enkele verduidelijkingen en correcties aan de arbitrageregels. Verplicht Bij een vermogensrechtelijk geschil kan arbitrage toegepast worden. Net als bij niet-vermogensrechtelijke geschillen die vatbaar zijn voor dading. Wanneer de plaats van arbitrage in België ligt, zijn de Belgische arbitrageregels altijd van toepassing. Partijen kunnen de toepassing van...
De rechter moet de nutteloos gemaakte gerechtskosten voortaan laten betalen door de partij die ze foutief gemaakt heeft. Ook als die de zaak gewonnen heeft. Hij mag ze niet – zoals de andere kosten – automatisch ten laste leggen van de in het ongelijk gestelde partij. Sommige partijen in een...
Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Los van enige gerechtelijke tussenkomst. De nieuwe procedure – ingevoerd door de tweede Potpourri-wet van eind 2015 – treedt nu in werking. Meteen worden ook nog enkele uitvoeringsregels vastgelegd. Invordering onbetwiste geldschulden Vanaf nu kan de gerechtsdeurwaarder onbetwiste geldschulden invorderen. Dit op vraag van...